Innhold
Innhold
L04.06.1999 nr. 37

Endringslov til rettergangslovene mm [OPPHEVET]

Lov om endringer i rettergangslovene m.m. (kildevern og offentlighet i rettspleien)

L04.06.1999 nr. 37 Lov om endringer i rettergangslovene m.m. (kildevern og offentlighet i rettspleien). [OPPHEVET]

I.

I lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov gjøres følgende endring:

Ny § 390 c skal lyde: – – –

II.

I lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene gjøres følgende endringer:

Ny § 131 skal lyde: – – –

§ 131 a oppheves.

§ 198 tredje ledd skal lyde: – – –

V. Ikrafttredelses- og overgangsregler

  • 1.

    Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i kraft til ulik tid.

  • 2.

    Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy