Innhold
Innhold
L20.07.1991 nr. 54

Endringslov til skatteloven av 1991 [OPPHEVET]

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

L20.07.1991 nr. 54 Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). [OPPHEVET]

I lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer: – – –

VI. Overgangsregler.

Ved ikrafttredelsen av endringene under I gjelder følgende overgangsregler. Overgangsreglene under § 44 A – Negativ saldo første ledd nr. 2 trer likevel i kraft med virkning fra og med 1. juli 1991.

§ 41 syvende ledd:

1. Inntekt utenfor virksomhet som er innvunnet men ikke periodisert pr. 1. januar 1992, skal inntektsføres når beløpet virkelig erlegges eller i tilfelle ved det tidligere tidspunkt, da det oppstår adgang for vedkommende til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt. Likestilt med erleggelse av beløpet regnes at skattyter flytter ut av norsk beskatningsområde. Viser det seg senere at skattyter ikke mottar fullt vederlag kan skattyter i inntil 10 år etter beskatningsåret kreve at ligningen blir endret. Det kan gis utsettelse med betaling av utlignet skatt mot at skattyter stiller sikkerhet for beløpet. Annet punktum får ikke anvendelse hvis skattyter kan godtgjøre at han på forfallstidspunktet igjen vil være skattepliktig til Norge og stiller sikkerhet for den latente skatt på inntekten eller gevinsten. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av disse bestemmelsene.

§ 41 ellevte ledd:

Utgifter utenfor virksomhet som kommer til fradrag ved inntektsansettelsen og som er påløpt, men ikke periodisert pr. 1. januar 1992 skal fradragsføres når beløpet utredes. Utgifter som nevnt i foregående punktum kommer likevel til fradrag på det tidspunkt den skattepliktige trer ut av norsk beskatningsområde.

§ 42 femte ledd a tredje punktum:

1. For grunnfondsbevis i sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, kreditt- og hypotekforeninger og selveiende finansieringsforetak som kunne vært avhendet skattefritt etter lov av 23. desember 1988 nr. 98 § 3 på det tidspunkt reglene trer i kraft, kan skattyter kreve at inngangsverdien på ikrafttredelsestidspunktet fastsettes etter reglene i nr. 2 og nr. 3.

2. Inngangsverdien for grunnfondsbevis notert på norsk børs settes til et gjennomsnitt av kursnotert verdi i tidsrommet 1. november 1991 til 31. desember 1991.

3. For andre grunnfondsbevis settes inngangsverdien til den antatte salgsverdi.

§ 42 tolvte ledd:

I den utstrekning skattyteren har mottatt Statens grunnkjøpsobligasjoner for et beløp tilsvarende gevinsten og blir sittende med obligasjonene til forfallstid. Fritak for skattelegging etter foregående punktum gjelder også dersom skattyter innløser grunnkjøpsobligasjonene innen 31. desember 2004 selv om den avtalte forfallstid fortsatt løper. Skal det etter lånevilkårene betales avdrag på obligasjonene og skattyteren krever innløsning før alle avdrag er betalt, innrømmes skattefrihet for den del av gevinsten som svarer til de betalte avdrag. For øvrig blir ved innløsning den del av gevinsten som svarer til de innløste obligasjoner å medregne ved inntektsligningen for det år innløsningen skjer. Foretas innløsning etter eierens død av dødsbo, arving eller ektefelle, skal gevinsten på tilsvarende måte regnes som inntekt for innløseren.

§ 43 femte ledd:

Ved avhendelse i 1992 eller senere av eiendeler som pr. 31. desember 1991 etter sin art faller inn under området for omregning av kostpris etter § 43 femte ledd, kan kostprisen oppreguleres etter nærmere regler og satser som fastsettes av departementet.

§ 44 første ledd i første avsnitt:

Avsetninger i henhold til skatteloven § 44 første ledd i første avsnitt som ikke er tatt til inntekt innen utløpet av 1991, må tas til inntekt ved første gangs klassifikasjon m.v., likevel senest innen utløpet av inntektsåret 1995.

Ved avhendelse eller tap av driftsmiddel som foretatte avsetninger til klassifikasjonfond m.v. knytter seg til, skal avsetningen senest inntektsføres i avhendelses- eller tapsåret.

§ 44 ellevte ledd nr. 3:

Bestemmelsene i § 44 ellevte ledd nr. 3 syvende til tiende punktum og forskrift gitt i medhold av disse, skal gjelde inntil utløpet av inntektsåret 1996.

§ 44-AOvergang til nye avskrivningsgrupper og avskrivningssatser:

– – –

§ 44 AGoodwill (forretningsverdi):

– – –

Avskrivning på forretningsverdi etter § 44 A kan for øvrig bare kreves for forretningsverdi ervervet fra og med 1. januar 1992.

§ 44 AKontraktsavskrivninger:

Kontraktsavskrivninger foretatt i 1991, eller i tidligere inntektsår, kommer ved levering til fradrag i driftsmidlets kostpris når denne skal føres inn på saldo. Gjennomførte kontraktsavskrivninger kommer for øvrig til fradrag i kontraktens inngangsverdi ved beregning av gevinst eller tap på kontrakten ved avhendelse, kansellering m.v.

§ 44 ANegativ saldo:

Gjenværende negativ saldo etablert i inntektsåret 1990 eller tidligere inntektsår i medhold av § 44 A-6 første og, jf. § 44 A-8, skal behandles slik:

 • 1.

  40 pst. er skattefri.

  For personlige skattytere med bopel 1. november 1990 (jf. skatteloven § 24) og skattepliktige selskaper med hovedkontor 31. desember 1990, i Nord-Norge eller Namdalen, jf. lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging (distriktsskatteloven) § 9 nr. 1, er 60 pst. skattefri.

  For personlige skattytere bosatt og skattepliktige selskaper med hovedkontor i kommune som helt eller delvis er utpekt som utbyggingsområde etter distriktsskatteloven § 10 første ledd annet punktum, på tidspunkt som nevnt i forrige avsnitt, skal 60 pst. være skattefri.

  Skattefritt beløp etter første og annet ledd skal i aksjeselskap overføres til selskapets tilbakeføringsfond, jf. aksjeloven § 12-3 A.

 • 2.

  Skattyter kan anvende inntil 60 pst. av samlet saldomasse ved tegning av aksjer eller grunnfondsbevis utstedt av norske forretningsbanker med unntak av forretningsbanker som er datterselskap av utenlandsk bank, norske sparebanker og norske obligasjonsutstedende kredittforetak organisert som aksjeselskap eller kreditt- eller hypotekforening, eller ved tegning av andel i verdipapirfond som utelukkende har plassert sine midler i aksjer og grunnfondsbevis som nevnt foran. Ved slikt erverv kan inntil 200 pst. av det beløp som er kontant innbetalt ved tegningen, avregnes mot negativ saldo. Skattyter kan selv velge hvilken saldo som anses for å være avregnet.

  Departementet kan i forskrift fastsette at yting av nærmere angitte typer lån til norske banker skal likestilles med tegning av aksjer eller grunnfondsbevis i henhold til de tre foranstående punkter.

 • 3.

  Skattyter kan anvende inntil 30 pst. ved tegning av aksjer utstedt av selskaper som er skattepliktige etter skatteloven § 15 første ledd bokstav b som:

  • a.

   driver norsk landbasert virksomhet og er børsnoterte, eller

  • b.

   har til formål å tegne aksjer utstedt av selskap som driver norsk landbasert virksomhet.

 • 4.

  Skattyter kan avregne ytterligere 30 pst. i selskaper som faller inn under nr. 3 b.

 • 5.

  Ved erverv som nevnt i nr. 3, 4 og i annet ledd kan inntil 150 pst. av det beløp som er kontant innbetalt ved tegning m.v., avregnes mot negativ saldo.

 • 6.

  Negativ saldo som ikke er fritatt for skatt eller avregnet som nevnt i nr. 2, 3 og 4 ovenfor, skal føres inn på gevinst- og tapskontoen, jf. ny § 44 A-7.

Likestilt med aksjer i selskap som nevnt i første ledd nr. 3 a er grunnfondsbevis utstedt av gjensidige forsikringsselskaper, kreditt- og hypotekforeninger og andel i verdipapirfond som faller inn under lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52. Departementet kan bestemme at også aksjer utstedt av selskaper undergitt annen kursnotering skal likestilles med aksjer utstedt av selskap som nevnt i første ledd nr. 3 a.

Avregning etter første ledd nr. 3 og 4 kan ikke skje ved erverv av aksjer utstedt av selskaper som hovedsakelig driver, eller har til formål å investere i, skipsfart, luftfart eller virksomhet som faller inn under lov av 13. juni 1975 nr. 35 (petroleumsskatteloven).

Erverv og kontant innbetaling av andel i verdipapirfond, aksje- eller grunnfondskapital etter første ledd nr. 2, 3 og 4 samt annet ledd må være foretatt innen utløpet av inntektsåret 1992.

Ved tegning av aksje, andel eller grunnfondsbevis etter første ledd nr. 2, 3, 4 samt annet ledd, skal 70 pst. av det investerte beløp føres til fradrag i inngangsverdien ved gevinstberegningen. Nedskrivningssatsen er 50 pst. ved tegning av aksjer m.v. etter første ledd nr. 3 og 4 samt annet ledd i selskap som er skattepliktig til kommune i område, som nevnt i første ledd nr. 1 første og annet punktum, for inntektsåret 1992. Dersom skattyter realiserer aksje, andel eller grunnfondsbevis før utløpet av 1993, kommer avregnet negativ saldo som ikke er nedskrevet etter første eller annet punktum, til fradrag i inngangsverdien ved gevinstberegningen.

Negativ saldo etablert i inntektsåret 1991 ved ufrivillig realisasjon av driftsmidler som omfattes av tidligere saldogrupper b-d, kan kreves fritatt for inntektsskatt så langt skattyter bruker erstatningen eller vederlaget til erverv av nytt objekt av samme art. Som ufrivillig realisasjon regnes begivenheter som nevnt i § 45 åttende ledd a.

Nytt driftsmiddel må være ervervet eller bindende avtale om erverv må være inngått innen utgangen av 1992. Den negative saldo som skyldes realisasjonen, må nedskrives på det nye driftsmidlet uten fradrag ved inntektsligningen.

I den utstrekning skattyter ikke oppfyller vilkårene for gjenanskaffelse, blir forannevnte negative saldo eller en forholdsmessig del av den, å føre på gevinst- og tapskonto for inntektsåret 1992, jf. ny § 44 A-7.

Gjenværende negativ saldo etablert i inntektsåret 1991, eller forhøyelse av negativ saldo samme år, kan avregnes etter reglene i første ledd nr. 3 og 4. Første ledd nr. 6 og annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. Negativ saldo som kan avregnes mot investert beløp ved erverv av nytegnede aksjer, andel og grunnfondsbevis, føres til fradrag i inngangsverdien på de ervervede objekter.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser, herunder fastsette unntak fra reglene i selskapsskatteloven § 5-7, samt fastsette vilkår med tidsfrister og sanksjoner for investorer og selskap som mottar kapital.

§ 45 syvende ledd:

Gevinst som nevnt i skatteloven § 45 syvende ledd som er innvunnet men ikke periodisert pr. 1. januar 1992, skal inntektsføres når ytelsen virkelig erlegges, eller i tilfelle ved det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang for vedkommende til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt. Likestilt med erleggelse av gevinsten regnes at skattyter flytter ut av norsk beskatningsområde. Viser det seg senere at skattyter ikke mottar fullt vederlag kan skattyter i inntil 10 år etter beskatningsåret kreve at ligningen blir endret. Det kan gis utsettelse med betaling av utlignet skatt mot at skattyter stiller sikkerhet for beløpet. Annet punktum får ikke anvendelse hvis skattyter kan godtgjøre at han på forfallstidspunktet igjen vil være skattepliktig til Norge og stiller sikkerhet for den latente skatt på gevinsten. Departementet kan gi regler om utfylling og gjennomføring av disse bestemmelser.

§ 45 åttende til tiende ledd – Betinget avsatte gevinster:

Gevinster avsatt betinget etter § 45 åttende til tiende ledd føres inn på gevinst- og tapskontoen, jf. ny § 44 A-7. Stillet sikkerhet etter § 45 ellevte ledd a frigis 1. januar 1992.

§ 45 trettende ledd:

For gevinst som nevnt i skatteloven § 45 trettende ledd, som ikke er benyttet til erverv av nye varer, driftsmidler eller til gjenkjøp av dyr innen utløpet av inntektsåret 1991, kommer bestemmelsen i ny § 45 åttende ledd b tilsvarende til anvendelse. Gjenanskaffelse må være foretatt innen de frister som gjaldt etter § 45 trettende ledd, jf. ellevte ledd, likevel senest innen utgangen av inntektsåret 1993. Reinvestering etter § 45 trettende ledd a og b kan bare skje ved gjenkjøp av henholdsvis varer og dyr. Foretas ikke gjenanskaffelse, behandles gevinsten i samsvar med reglene i ny § 44 A-6 fjerde ledd.

§ 45 femtende ledd:

Gevinst innvunnet ved ekspropriasjon m.v. av alminnelig gårdsbruk og skogbruk benyttet til erverv av ny eiendom av denne art etter skatteloven § 45 femtende ledd jf. sekstende ledd innen utløpet av 1991, kommer til fradrag i kostprisen på den nye eiendommen.

For gevinst som ikke er benyttet til erverv av ny eiendom innen utløpet av inntektsåret 1991, kommer bestemmelsen i § 45 åttende ledd tilsvarende til anvendelse. Gjenanskaffelse må være foretatt innen de frister som gjaldt etter § 45 sekstende ledd, dog senest innen utløpet av inntektsåret 1993. Foretas ikke gjenanskaffelse behandles hele gevinsten i samsvar med reglene i § 44 A-6 fjerde ledd.

§ 50 sjette ledd:

Den del av fradragsførte avsetninger i 1991 som overstiger faktiske utgifter i 1992 kan avsettes med virkning for beskatningen i 1992. Senere påløpte utgifter av den art som avsetningen er ment å dekke, skal avregnes mot avsetningen inntil den er oppbrukt. Resterende avsetning må likevel inntektsføres senest i 1995. § 44 A-10 gjelder tilsvarende for avsetning som nevnt i første punktum, i den utstrekning avsetningen ikke er inntektsført eller avregnet mot påløpte utgifter.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsreglene.

§ 52:

Departementet kan for inntektsåret 1992 gi forskrift om fastsettelse av inngangsverdier på formuesobjekter tilhørende samvirkeforetak som nevnt i § 52.

§ 53:

– – –

§ 78 nr. 1

– – –

Ved ikrafttredelsen av endringene under II gjelder følgende overgangsregler:

§ 50 annet ledd a:

Varer på lager ved inngangen til 1991, som er nedskrevet i medhold av § 50 annet ledd annet, tredje eller fjerde avsnitt, kan oppskrives skattefritt til virkelig verdi men ikke høyere enn til anskaffelseskost. Varene kan oppskrives til anskaffelseskost dersom differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi inntektsføres med minst en femdel hvert år fra og med inntektsåret 1991. Gjenstående beløp inntektsføres når næringen opphører eller skattyter dør. § 44 A-10 første ledd gjelder tilsvarende så langt den passer.

Inngående varekontrakter som er nedskrevet i medhold av § 50 annet ledd a femte avsnitt kan oppskrives til virkelig verdi, men ikke høyere enn til anskaffelseskost.

Oppskrivning i aksjeselskap etter første ledd første punktum og annet ledd overføres til selskapets tilbakeføringsfond, jf. aksjeloven § 12-3 A.

Nedskrivning på utestående fordringer for inntektsåret 1990 inntektsføres med minst en femdel hvert år fra og med inntektsåret 1991. Gjenstående beløp inntektsføres når næringen opphører eller skattyter dør. § 44 A-10 første ledd gjelder tilsvarende så langt den passer.

Ved ikrafttredelsen av endringene under IV gjelder følgende overgangsregler:

§ 50 femte ledd a og b:

– – –

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsreglene.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy