Innhold
Innhold
L26.01.1973 nr. 3

Endringslov til skjønnsloven [OPPHEVET]

Lov om endring i lov 1 juni 1917 nr. 1 om skjønn, ekspropriasjonssaker og odelsløsning m.m

L26.01.1973 nr. 3 Lov om endring i lov 1 juni 1917 nr. 1 om skjønn, ekspropriasjonssaker og odelsløsning m.m. [OPPHEVET]

I.

I lov 1 juni 1917 om skjønn, ekspropriasjonssaker og odelsløsning gjøres følgende endringer: – – –.

II.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Loven får ikke anvendelse i saker hvor begjæring om skjønn er inngitt før loven trådte i kraft. For behandlingen av disse saker står den gjeldende skjønnsordning fortsatt ved lag.

Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av loven.

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i disse lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy