Innhold
Innhold
L17.12.1982 nr. 88

Endringslov til skjønnsprosessloven

Lov om endringer i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker m.m. (overskjønn og saksomkostninger)

L17.12.1982 nr. 88 Lov om endringer i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker m.m. (overskjønn og saksomkostninger).

III

 • 1.

  Endringene i skjønnsloven § 5 tredje ledd, § 39, § 42, § 43, § 51, § 54 og § 54 b trer i kraft 1. januar 1983.

  – – –

  Endringene i §§ 42, 43, 54 og 54 b (bortsett fra reglene om saksomkostninger ved overskjønn, jf punkt 2 nedenfor) får anvendelse på skjønn som er begjært etter ikrafttredelsen. Reglene om saksomkostninger ved anke og kjæremål får likevel anvendelse hvor anken eller kjæremålet settes fram etter ikrafttredelsen.

  – – –

 • 2.

  For øvrig trer endringene i skjønnsloven i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  Reglene om overskjønn får anvendelse på skjønn som er avhjemlet etter at reglene trer i kraft. Det kan også begjæres overskjønn etter disse reglene over skjønn hvor ankefristen ikke er utløpt før dette tidspunkt. Eventuell anke over skjønnet tas i så fall bare under behandling såframt begjæringen om overskjønn ikke tas til følge.

  – – –

  Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av de nye reglene om overskjønn.

 • 3.

  Endringen i oreigningsloven § 15 trer i kraft 1. januar 1983.

  Endringen får ikke anvendelse på saker som er under behandling ved ikrafttredelsen.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy