Innhold
Innhold
L16.06.1989 nr. 64

Endringslov til straffeloven og straffeprosessloven [OPPHEVET]

Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m.m. (nådesøknad, herreds-/byrettens kompetanse i straffesaker, påtaleunnlatelse, foreldelse av straffansvaret for foretak, fengsling på lørdager m.m.)

L16.06.1989 nr. 64 Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m.m. (nådesøknad, herreds-/byrettens kompetanse i straffesaker, påtaleunnlatelse, foreldelse av straffansvaret for foretak, fengsling på lørdager m.m.). [OPPHEVET]

VI

I lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende endringer: – – –

§ 147 skal lyde:

– – –

VII

Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, med unntak for straffeloven § 67 nytt siste ledd og straffeprosessloven § 55 første ledd som trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy