Innhold
Innhold
L08.02.1980 nr. 3

Endringslov til tinglysingsloven o.a

Lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og i en del andre lover

L08.02.1980 nr. 3 Lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og i en del andre lover.

– – –

VII. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser.

(1) Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme ulike tidspunkt for ikrafttredelsen av de enkelte regler, herunder reglene om almenhetens rett til opplysningene i dokumenter som omfattes av innsendingsplikten etter endringene i aksjeloven § 11-14 og regnskapsloven § 16 fjerde og følgende ledd.

(2) Fra den tid endringen i tinglysingsloven § 1 annet ledd jfr. § 34 er trådt i kraft, kan tinglysing i personregisteret ikke skje, bortsett fra slettelse.

(3) Tinglysing i personregisteret beholder sin virkning inntil tre år fra ikrafttredelsen av endringen i tinglysingsloven § 1 annet ledd, jfr. § 34. For rettsstiftelser anmerket i personregisteret som ikke innen nevnte frist er overført til Løsøreregisteret, opphører virkningen av tinglysing.

(4) Rettsstiftelse anmerket i personregisteret skal – med mindre den faller inn under nr. 5 eller 6 – på begjæring av rettshaveren overføres til Løsøreregisteret etter forskrifter gitt av departementet. Slik overføring er nødvendig dersom det begjæres tinglyst endring i rettsstiftelse som nevnt. Departementet kan gi forskrifter om overføring også i andre tilfelle.

(5) Ektepakter tinglyst etter 1. januar 1928 overføres uten særskilt begjæring til Løsøreregisteret. Denne overføring skjer på grunnlag av de opplysninger som finnes i det sentrale ektepaktregister. I tilfelle av uoverensstemmelse mellom personregister og Løsøreregister skal det som er tinglyst i personregisteret gå foran. Reglene i det tinglysingsloven §§ 25 og 35 gjelder tilsvarende.

(6) Forlagspanterett, skifteutlegg og lysing i kull og kjønn som er anmerket i personregisteret, overføres uten særskilt begjæring til Løsøreregisteret.

(7) Ved overføring etter nr. 4, 5 og 6 regnes tinglysingsvirkningene fra tinglysingen i personregisteret.

(8) Endringene i lov om godtroerverv av løsøre skal gjelde for panterett som blir stiftet etter at endringene er trådt i kraft.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy