Innhold
Innhold
L03.06.1994 nr. 14

Endringslov til tolloven og mval

Lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

L03.06.1994 nr. 14 Lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). [OPPHEVET]

I.

I lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) gjøres følgende endringer: – – –

§ 1 nr. 6 skal lyde:

«Tollekspedisjon» – tollbehandling som går ut på fortolling eller at tollvesenet gir tillatelse til å disponere over en vare på en bestemt måte, blant annet ved

  • forpassing,

  • transittering,

  • innlegging på transittlager,

  • innlegging på frilager,

  • overføring til frisone eller frihavn,

  • utførsel.

Innlegging på tollager regnes ikke som tollekspedisjon.

§ 9 skal lyde:

– – –

– – –

– – –

– – –

Det skal betales rente av toll som ikke er betalt i rett tid. Hvis det er betalt for meget toll, kan det gis rentegodtgjørelse. Kongen fastsetter størrelsen av renten og rentegodtgjørelsen og gir nærmere regler om rentebetalingen og rentegodtgjørelsen.

§ 35 skal lyde:

Kongen gir nærmere forskrifter om adgangen til å gi kreditt for toll, for godtgjørelser til statskassen i henhold til denne lov og for påløpne omkostninger. For slik kreditt kan kreves særskilt godtgjørelse til statskassen.

II.

I lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjøres følgende endringer: – – –

III. Ikrafttredelse og overgangsregler

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelser skal tre i kraft til ulik tid. Kongen kan gi overgangsregler.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy