Innhold
Innhold
L17.06.2005 nr. 89

Endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven mv. [OPPHEVET]

Lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover

L17.06.2005 nr. 89 Lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover. [OPPHEVET]

III

Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring vert endra slik:

§ 7-3 annet ledd annet punktum skal lyde: – – –

§ 7-19 skal lyde: – – –

§ 7-20 skal lyde: – – –

§ 7-21 skal lyde: – – –

§ 7-25 skal lyde: – – –

Kapittel 7 avsnitt III overskrifta skal lyde: – – –

Ny § 7-29 skal lyde: – – –

V

Lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. avsnitt I nr. 50 om endringer i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 7-19 andre ledd, § 7-20, § 7-21 nytt fjerde ledd, § 7-25 og § 7-29 vert oppheva.

VI Ikraftsetjings- og overgangsføresegner

  • 1.

    Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan fastsetje at ulike delar av lova skal ta til å gjelde frå ulik tid. Kongen kan fastsetje at endringane i tvangsfullføringslova kapittel 7 kan tre i kraft til ulik tid for forskjellige namsmakter.

  • 2.

    Kongen kan fastsetje nærmare overgangsreglar.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy