Innhold
Innhold
L21.05.1964 nr. 1

Endringslov til yrkesskadetrygdloven

Lov om endringer i lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958

L21.05.1964 nr. 1 Lov om endringer i lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958. [OPPHEVET]

– – –

II

Bestemmelsene i § 1 og § 4 trer i kraft 1. januar 1965.

For øvrig trer loven i kraft 6. april 1964.

Fra 1. april 1964 skal:

 • 1.

  Uførepensjoner, enkepensjoner og forhøyede barnepensjoner for skadetilfelle inntruffet før denne lovs ikrafttreden og som gjelder trygdet på fiske- eller fangstfartøy under 100 brutto reg.tonn, justeres ved at trygdet arbeidsinntekt settes til

  • a.

   kr. 10.000 for manntallsførte fiskere og fangstmenn, med tillegg av beløp ut over dette som det måtte være tegnet frivillig tilleggstrygd for etter lov om yrkesskadetrygd § 6,

  • b.

   kr. 10.000 for ikke manntallsførte trygdede, likevel ikke lavere enn det den tidligere måtte være satt til og med tilleggsbeløp som nevnt under a foran.

 • 2.

  Pensjoner som nevnt under punkt 1 som gjelder trygdet i småskipsfart eller transportbedrift med lekter, dersom fartøyet er på 4 brutto reg.tonn eller mer, men under 100 brutto reg.tonn, justeres ved at trygdet arbeidsinntekt settes til kr. 10.000, likevel ikke lavere enn det den tidligere måtte være satt til og med tilleggsbeløp som nevnt under punkt 1 a.

 • 3.

  Bestemmelsene i punktene 1 og 2 foran gjelder ikke invaliderenter for skadetilfelle inntruffet før 1. januar 1960, dersom

  • a.

   skadede var fylt 70 år før nevnte dato, eller

  • b.

   uføregraden er satt lavere enn 30 pst. etter reglene i lov om yrkesskadetrygd.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy