Innhold
Innhold
L03.06.1994 nr. 15

Enhetsregisterloven

Lov om Enhetsregisteret

L03.06.1994 nr. 15 Lov om Enhetsregisteret.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser.

§ 1. Formål.

Denne lov skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister.

Enhetsregisteret skal entydig identifisere registreringsenhetene ved tildeling og registrering av organisasjonsnummer. Alle tilknyttede registre skal bidra til å redusere oppgaveplikten for næringslivet ved å benytte organisasjonsnummer og opplysninger fra Enhetsregisteret. Offentlige organer og registre som ikke er tilknyttede registre , plikter, der det er praktisk mulig , å benytte opplysninger fra Enhetsregisteret.

§ 2. Definisjoner.

I denne lov forstås med:

 • a)

  Registreringsenhet: Juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre enheter som registreres i Enhetsregisteret etter reglene i § 4.

 • b)

  Tilknyttet register:

  • 1.

   Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret (folketrygdloven § 25-1).

  • 2.

   Foretaksregisteret (lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak).

  • 3.

   Stiftelsesregisteret (stiftelsesloven § 8).

  • 4.

   Merverdiavgiftsregisteret (merverdiavgiftsloven kapittel 14).

  • 5.

   Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (statistikkloven § 2-2).

  • 6.

   Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere, jf. skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav a.

  • 7.

   Konkursregisteret (lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs § 144).

§ 3. Organisasjon.

Staten har ansvar for oppretting, organisering og drift av Enhetsregisteret. Enhetsregisteret ledes av en registerfører som utpekes av Kongen.

Departementet gir nærmere regler om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon og om føringen av registeret.

Krav i eller i medhold av loven her om underskrift eller om at klage, underretning eller liknende skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon.

Kapittel 2. Registreringsenheter og hvilke opplysninger som skal registreres.

§ 4. Registreringsenheter.

Følgende enheter skal registreres i Enhetsregisteret hvis de registreres i tilknyttet register:

 • a)

  Staten, fylkeskommuner og kommuner.

 • b)

  Selskaper, samvirkeforetak, foreninger, stiftelser, verdipapirfond, bo og andre juridiske personer. Dødsbo og felleseiebo som identifiseres ved fødselsnummer, og indre selskaper, er likevel ikke registreringspliktige.

 • c)

  Enkeltpersonforetak.

 • d)

  Tingsrettslige sameier som opptrer som sådanne utad.

Registreringsplikt i Enhetsregisteret gjelder også for enkeltpersoner som ikke er innehaver av enkeltpersonforetak, men som registreres i tilknyttet register.

Krav om registrering i Enhetsregisteret kan også følge av særskilt bestemmelse gitt i eller i medhold av lov.

Overenheter (konsern m.v.) og underenheter (bedrifter m.v.) tildeles organisasjonsnummer og registreres i Enhetsregisteret etter nærmere regler gitt av departementet.

Departementet kan i forskrift bestemme at også andre enheter kan registreres i Enhetsregisteret.

§ 5. Organisasjonsnummer.

Ved første gangs registrering i Enhetsregisteret skal registreringsenheten tildeles eget organisasjonsnummer.

For å kunne tildele organisasjonsnummer må følgende opplysninger meldes:

 • a)

  Enhetens foretaksnavn eller navn.

 • b)

  Enhetens adresse.

 • c)

  Organisasjonsform.

 • d)

  Formål (art/bransje).

 • e)

  Stiftelsestidspunktet.

 • f)

  Daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson; dersom dette er en juridisk person, må det i tillegg oppgis en fysisk person som kontaktperson.

§ 6. Øvrige opplysninger som skal meldes til Enhetsregisteret.

I tillegg til de opplysninger som skal registreres i h.t. § 5, skal følgende opplysninger meldes om de finnes:

 • a)

  Deltakere med ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.

 • b)

  – – –

 • c)

  Styremedlemmer.

 • d)

  Revisor.

 • e)

  Regnskapsfører.

 • f)

  Signatur.

 • g)

  Prokura.

 • h)

  Norsk representant for utenlandsk enhet.

 • i)

  Enhetens ansvarskapital.

 • j)

  Antall ansatte.

 • k)

  Om enheten inngår i et konsern eller for øvrig tilhører en gruppe foretak under felles ledelse eller eierskap. Det skal i så fall også gis opplysninger om eierforholdet.

 • l)

  Om enheten har filialer eller annet fast drifts- eller forretningssted utenom det forretningsstedet som er nevnt i § 5 bokstav b. Det skal i så fall også gis opplysninger om disse.

I tillegg til opplysninger nevnt i §§ 5 og 6 første ledd som meldes til Enhetsregisteret av enheten selv eller av tilknyttet register, skal det registreres opplysninger om enhetens status, næringskode og institusjonell sektorkode. Opplysninger om telefonnummer, telefaxnummer og andre elektroniske adresser samt opplysninger av administrativ karakter kan også registreres.

§ 7. Opplysninger om tillitsvalgte m.v.

For personer som nevnt i § 5 annet ledd bokstav f og § 6 første ledd bokstavene a, b, c, d, e, f, g og h, skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer eller D-nummer (for utenlandske statsborgere uten norsk fødselsnummer). Er det en juridisk person som skal registreres etter de nevnte bestemmelsene, skal registeret inneholde opplysninger om foretaksnavn, organisasjonsnummer og adresse.

§ 8. Dokumentasjon av opplysningene.

Det kreves skriftlig erklæring fra styret, signaturberettiget, daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson om at de opplysninger som meldes, er riktige.

Registerfører kan kreve fremlagt den dokumentasjon han finner nødvendig for å vurdere om det som meldes, er riktig. Ved førstegangsregistrering av enheter som ikke er enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak, skal det fremlegges stiftelsesdokument dersom det finnes, og ellers annen dokumentasjon for at enheten eksisterer. Ved første gangs registrering av slike enheter skal det i tillegg vedlegges vedtekter dersom slike finnes.

Registerfører kan bestemme at andre ledd ikke skal gjelde for enheter hjemmehørende i utlandet som ved registrering i Enhetsregisteret fremlegger bekreftet utskrift fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet som viser at enheten er stiftet eller opprettet i henhold til hjemlandets lover. I den grad en slik utskrift inneholder opplysninger som nevnt i § 6, kan registerfører bestemme at den legges til grunn som dokumentasjon for også registrering av disse opplysningene.

Hvis enheten ikke skal registreres i Foretaksregisteret , må dessuten følgende dokumentasjon vedlegges meldingen dersom slike opplysninger meldes:

 • a)

  protokoll som viser valg av styre

 • b)

  erklæring fra revisor om at han påtar seg oppdraget

 • c)

  erklæring fra regnskapsfører om at han påtar seg oppdraget

 • d)

  protokoll fra kompetent organ eller vedtekter som viser tildeling av signatur

 • e)

  protokoll eller erklæring som viser tildeling av prokura.

Erklæring fra revisor og regnskapsfører kan fremgå av meldingsblanketten.

Kravet til vedlegg gjelder både ved førstegangsregistrering og ved senere endringer, i den grad det meldes opplysninger som betinger vedlagt dokumentasjon.

Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra signeringskravene i første ledd for elektroniske meldinger.

Kapittel 3. Forholdet til tilknyttet register.

§ 9. Plikt til å bruke organisasjonsnummer.

En registreringsenhet kan ikke registreres endelig i et tilknyttet register før enheten er registrert i Enhetsregisteret og tildelt organisasjonsnummer.

Ved registrering av registreringsenhet i tilknyttet register skal enhetens organisasjonsnummer i Enhetsregisteret registreres.

§ 10. Foreløpig registrering.

Departementet kan fastsette i forskrift at registerfører for tilknyttet register kan foreta foreløpig registrering i eget register og benytte foreløpig tildelt organisasjonsnummer.

§ 11. Plikt til å bruke opplysninger registrert i Enhetsregisteret.

Registerfører for tilknyttet register har rett og plikt til å bruke de opplysninger som er registrert i Enhetsregisteret under utførelsen av sitt arbeid. De har også plikt til å holde eget register à jour i forhold til slike opplysninger registrert i Enhetsregisteret.

Kapittel 4. Meldingene til Enhetsregisteret

§ 12. Frist for melding og registrering.

En registreringsenhet skal meldes og registreres i Enhetsregisteret senest samtidig med at enheten registreres i tilknyttet register.

Registreringsenhet som ikke registreres i tilknyttet register har rett til å bli registrert i Enhetsregisteret.

Departementet kan i forskrift gi regler som pålegger de registreringspliktige elektronisk innsending til registeret.

§ 13. Oppfyllelse av meldingsplikten ved førstegangsmelding.

Førstegangsregistrering i Enhetsregisteret skjer ved at enheten melder opplysninger som nevnt i §§ 5 og 6 direkte til Enhetsregisteret eller til tilknyttet register som enheten er registreringspliktig til. Sendes meldingen til tilknyttet register, skal dette straks formidle opplysninger som nevnt i § 5 annet ledd videre til Enhetsregisteret for identifikasjon og tildeling av organisasjonsnummer.

Opplysninger som nevnt i § 6 som meldes til tilknyttet register skal sendes videre til Enhetsregisteret straks de er kontrollert og funnet i orden. Har annet tilknyttet register kontrollmyndigheten for disse opplysningene, skal Enhetsregisteret sende opplysningene videre til dette registeret.

§ 14. Hvem meldeplikten påligger.

Plikten til å gi melding til Enhetsregisteret med opplysninger som nevnt i § 5 annet ledd påligger:

 • a)

  For enkeltpersonforetak, innehaveren.

 • b)

  For alle andre registreringsenheter, hvert enkelt styremedlem, daglig leder, forretningsfører eller tilsvarende kontaktperson.

Plikten til å gi melding til Enhetsregisteret med opplysninger som nevnt i § 6 påligger det tilknyttede register som kontrollerer opplysningene, jfr. § 13 annet ledd, eller enheten selv ved de personer som er nevnt i første ledd bokstav a og b, dersom opplysningene ikke kontrolleres av tilknyttet register.

Opplysninger som nevnt i § 6 meldes til det respektive tilknyttede register eller direkte til Enhetsregisteret etter de bestemmelser som gjelder for det tilknyttede registeret.

§ 15. Endringsmeldinger.

Den enkelte registreringsenhet skal uten ugrunnet opphold rapportere endringer i opplysninger som nevnt i §§ 5 annet ledd og 6 direkte til Enhetsregisteret eller til tilknyttet register hvor opplysningen er registrert. Mottar Enhetsregisteret endringsmelding som tilknyttet register har kontrollansvaret for, skal meldingen formidles dit. Meldingen skal inneholde de opplysninger og den dokumentasjon som kreves etter de bestemmelser som gjelder for det tilknyttede registeret som har kontrollansvaret for opplysningene.

Hvis et tilknyttet register foretar registrering av opplysninger som nevnt i §§ 5 annet ledd eller 6 eller endrer det som er registrert om slike forhold i vedkommende tilknyttede register, uten at dette har grunnlag i opplysninger registrert i Enhetsregisteret, skal melding om registreringen straks gis Enhetsregisteret.

§ 15a. Endringsmeldinger fra andre

I andre enheter enn enkeltpersonforetak og registrerte enkeltpersoner kan en rolleinnehaver som har trådt ut av registreringsenheten, selv gi melding om dette.

Den som har ervervet dom om forhold som er eller skulle ha vært meldt til Enhetsregisteret, kan forlange opplysningene endret i samsvar med domsresultatet.

Domstolene og andre offentlige organer gir Enhetsregisteret melding om forhold vedrørende registrerte enheter når det i særlovgivningen er gitt bestemmelser om dette.

På bakgrunn av dom, kjennelse eller annen rettslig beslutning kan domstolene begjære opplysninger om innførte enheter inntatt i registeret.

§ 16. Pålegg om melding.

Dersom en registreringspliktig enhet ikke er registrert eller opplysningsplikten for øvrig er forsømt, kan registerføreren pålegge enheten å gi opplysninger direkte til Enhetsregisteret innen en bestemt fastsatt frist.

For å sikre best mulig kvalitet på opplysningene i registeret kan registerføreren også gjennomføre kontroller etter nærmere regler gitt av departementet.

Om pålegg etter første og annet ledd ikke etterkommes, kan registreringsenheten eller den meldingspliktige ilegges løpende tvangsmulkt etter nærmere regler gitt av departementet.

Kapittel 5. Registrering og kontroll av meldinger.

§ 17. Innføring i Enhetsregisteret.

Registerføreren skal prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven. Ved kontroll av om enheten er en registreringsenhet etter § 4, samt om en innmeldt rolleinnehaver kan registreres i registeret, kan registerføreren også prøve om opplysningene er i samsvar med andre lover og forskrifter. Straks opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.

Opplysninger som tilknyttet register har kontrollert og meldt til Enhetsregisteret etter bestemmelsen i § 13 annet ledd første punktum, kan føres inn i registeret uten ytterligere kontroll.

§ 18. Underretning til registreringsenheten.

Registreringsenheten skal ha underretning om hvilke opplysninger som blir registrert i Enhetsregisteret ved førstegangsregistrering og hvilke endringer som senere blir gjort, etter nærmere regler gitt av departementet.

§ 19. Registreringsnekting.

Finner registerføreren at vilkårene for registrering av en enhet i Enhetsregisteret ikke foreligger, eller er opplysningene så utydelige eller uklare at det ikke er mulig å fastslå hvordan de skal forstås, skal registrering nektes.

Registreringsenheten skal ha skriftlig underretning med opplysning om grunnen til at registrering er nektet. Det skal også opplyses om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåten ved en eventuell klage.

Kapittel 6. Utveksling og avgivelse av opplysninger.

§ 20. Opplysninger fra annet register.

Enhetsregisteret kan innhente og registrere opplysninger som nevnt i §§ 5 annet ledd og 6 fra tilknyttet register.

Opplysninger som er registrert i andre registre enn de tilknyttede registrene, kan innhentes og registreres i Enhetsregisteret når registerfører mener det ikke er betenkelig.

§ 21. Opplysninger til annet register.

Opplysninger som registreres i Enhetsregisteret skal straks meddeles tilknyttet register som har behov for opplysningene. Departementet gir nærmere regler om hvordan opplysningene skal formidles.

§ 22. Innsyn – utlevering av opplysninger.

Tilknyttet register og offentlige myndigheter har rett til å få tilgang til opplysninger registrert i Enhetsregisteret til bruk i deres virksomhet.

Enhver har rett til å få tilgang til og utskrift av opplysninger registrert i Enhetsregisteret, og elektronisk kopi av dokumenter registrert i registeret. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer og D-nummer. Kredittopplysningsforetak kan likevel etter avtale godkjent av Datatilsynet få tilgang til slike numre til intern bruk.

Papirkopier skal bekreftes å være «rett kopi», med mindre rekvirenten gir avkall på bekreftelsen. Utsendelse av elektroniske dokumenter skal skje ved hjelp av en metode for å autentisere avsender og for å sikre dokumentet mot endring, dersom rekvirenten ber om det.

Sammenstilling av opplysninger om person kan bare gis når det gjelder personens registrerte tilknytning til næringsvirksomhet.

Departementet gir regler om hvordan opplysningene skal gjøres tilgjengelige, og kan bestemme at det skal betales gebyr for tjenestene.

Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser.

§ 23. Dokumentopplysninger.

En registreringsenhets hjemmesider på Internett, brev og forretningsdokumenter uavhengig av hvilket medium de forefinnes på, skal inneholde enhetens organisasjonsnummer og navn. Dette gjelder ikke for enkeltpersoner som ikke er innehaver av enkeltpersonforetak. For enheter registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal salgsdokumenter i tillegg inneholde bokstavene MVA plassert bak organisasjonsnummeret.

§ 24. Legitimasjonsvirkninger.

I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjemanns rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert i Enhetsregisteret for å ha kommet til tredjemanns kunnskap.

Meldepliktige forhold som ikke er meldt, og som er i strid med det som er registrert, kan ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann, med mindre denne kjente eller burde kjent forholdet.

§ 25. Retting av feil.

Dersom en innføring i Enhetsregisteret er uriktig eller det på annen måte er gjort feil i forbindelse med registreringen, skal feilen rettes. Enheten skal underrettes om feilen og om hvordan den vil bli rettet.

Gjelder feilen en opplysning som et tilknyttet register har kontrollmyndighet for, skal dette registeret sørge for at feilen blir rettet.

Dersom det er uklart hvordan feilen skal rettes, eller den av andre grunner ikke kan rettes uten etter ny melding fra enheten, kan registerføreren ta inn en opplysning om feilen i registeret. Samtidig skal han pålegge enheten å gi ny melding innen en bestemt frist.

§ 26. Sletting av opphørte enheter.

Dersom registerføreren har grunn til å tro at en enhet er opphørt, skal han varsle enheten eller den meldepliktige kontaktperson om at enheten kan bli slettet dersom det ikke innen en nærmere angitt frist fremkommer opplysninger som gjør det sannsynlig at den fortsatt består.

Har Enhetsregisteret mottatt melding etter konkursloven § 138 andre ledd om at bobehandlingen er avsluttet i medhold av konkursloven § 128 eller § 135 i registrert foretak med ubegrenset ansvar, skal registerføreren gi de registreringspliktige varsel om at dersom de ikke innen ett år gir opplysninger om at enheten fortsatt består, vil enheten bli slettet. Gis det ikke slike opplysninger innen fristen, skal enheten slettes av registeret.

Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder ikke dersom et tilknyttet register etter særlovgivningen er tillagt ansvar for sletting av opphørte enheter.

Har Enhetsregisteret mottatt underretning etter konkursloven § 138 andre ledd første punktum, skal det registrerte konkursboet slettes av registeret.

§ 27. Erstatning.

Dersom Enhetsregisteret gir feil opplysning ved utskrift eller på annen dokumenterbar måte, har den som uforskyldt lider tap rett til erstatning av staten så fremt tapet skyldes:

 • a)

  At opplysningen ikke stemmer med det som er registrert eller med den melding som er grunnlaget for registreringen.

 • b)

  At registeret er feilaktig rettet eller endret etter bestemmelsene i §§ 20 og 25 uten at det i den forbindelse er noe å bebreide registreringsenheten.

§ 28. Forskrifter.

Kongen kan gi de forskrifter som finnes påkrevd til utfylling og gjennomføring av denne lov.

§ 29. Lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen.

Kongen kan gi nærmere regler om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen.

§ 30. Ikrafttreden.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

§ 31. Overgangsbestemmelser.

Kongen kan gi overgangsbestemmelser, herunder om tidsfrister for tilknyttede registre om oppfyllelse av pålagte plikter etter loven.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy