Innhold
Innhold
L27.11.1992 nr. 110

EØS-konkurranseloven 1992 [OPPHEVET]

Lov om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v

L27.11.1992 nr. 110 Lov om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. [OPPHEVET]

§ 1. Forskrifter

Kongen kan gi forskrifter til gjennomføring og håndheving av konkurransereglene i EØS-avtalen og Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.

§ 2. Innhenting av opplysninger

Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen de opplysninger organene kan kreve i henhold til EØS-avtalen, Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol eller forskrifter gitt i medhold av § 1. Det kan settes tidsfrist for når opplysninger skal gis.

Konkurransetilsynet kan kreve tilsvarende opplysninger.

Enhver skal uten hinder av taushetsplikt, innenfor de rammer EØS-avtalen gir, ha rett til å besvare henvendelser fra EF-kommisjonen og EF-domstolen.

§ 3. Kontroll

Ved kontroll som foretas av EFTAs overvåkingsorgan eller Konkurransetilsynet i henhold til forskrifter gitt i medhold av § 1, gjelder lov om konkurranse i ervervsvirksomhet §§ 6-1 og 6-2 tilsvarende.

EFTAs overvåkingsorgan og EF-kommisjonen kan være til stede ved og delta i kontroll foretatt av Konkurransetilsynet innen de rammer EØS-avtalen gir.

Konkurransetilsynet og EF-kommisjonen kan være til stede ved og delta i kontroll foretatt av EFTAs overvåkingsorgan innen de rammer EØS-avtalen gir.

§ 4. Unntak fra taushetsplikt

Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt kan norske myndigheter gi EFTAs overvåkingsorgan og EF-kommisjonen alle opplysninger som er nødvendige for å håndheve konkurransereglene i EØS-avtalen.

§ 5. Bøter og tvangsmulkt

EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak, sammenslutninger av foretak eller fysiske personer bøter for forsettlig eller uaktsom overtredelse av EØS-avtalen artikkel 53, 54 eller 57, bestemmelsene i EØS-avtalen vedlegg XIV, bestemmelsene i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstolsprotokoll 4, samt vedtak fattet i medhold av nevnte bestemmelser.

Myndighetene som er nevnt i første ledd kan også fastsette tvangsmulkt til gjennomføring av vedtak fattet med hjemmel i bestemmelsene nevnt i første ledd.

§ 6. Ikrafttredelse. Endring i andre lover

Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven): – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy