Innhold
Innhold
L26.05.1995 nr. 25

EØS-loven om innenlands transport

Lov om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen

L26.05.1995 nr. 25 Lov om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen.

§ 1.

Kongen kan gi forskrifter om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen, herunder regler om generelle retningslinjer , infrastruktur , konkurranseregler , statsstøtte , grenselettelser og kombinert transport.

§ 2.

Når EFTAs overvåkningsorgan behandler saker som gjelder EØS-avtalens vedlegg XIII punkt 6 (rådsforordning nr. 11 av 27. juni 1960) om avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår i EØS, gjelder §§ 2 til 4 i EØS-konkurranseloven tilsvarende. Dersom slike saker bringes inn for EFTA-domstolen til overprøving, gjelder §§ 2 og 4 i den nevnte loven tilsvarende.

Når saker som gjelder bestemmelsene i EØS-avtalen nevnt i første ledd behandles av Europakommisjonen, gjelder § 2 annet, tredje og fjerde ledd i EØS-konkurranseloven tilsvarende. Dersom slike saker bringes inn for EFs førsteinstansdomstol eller EF-domstolen til overprøving, gjelder § 2 første og annet ledd i den nevnte loven.

Kongen kan gi nærmere regler om fordelingen av myndighet mellom departementet og konkurransemyndighetene i saker som gjelder EØS-avtalens vedlegg XIII punkt 6, og som etter reglene i EØS-avtalen eller Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelsen av et overvåkningsorgan eller en domstol kan behandles av nasjonale myndigheter.

§ 3.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer artikkel 5 nr. 2 eller artikkel 6 i EØS-avtalen vedlegg XIII punkt 6 (rådsforordning nr 11 av 27 juni 1960), eller unnlater å etterkomme en anmodning etter avtalen artikkel 11 eller 13 om å gi opplysninger til norske myndigheter, straffes som fastsatt i konkurranseloven § 30.

På samme måte straffes den som forsettlig gir norske myndigheter uriktige opplysninger.

For å sikre at en anmodning etter artikkel 11 eller 13 etterkommes, kan vedkommende myndighet ilegge tvangsmulkt etter reglene i konkurranseloven § 28.

§ 4.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy