Innhold
Innhold
L11.12.2015 nr. 99

ERIC-lova

Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)

L11.12.2015 nr. 99 Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)

§ 1. ERIC-forordninga

EØS-avtalen protokoll 31 artikkel 1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 723/2009 og forordning (EU) nr. 1261/2013) om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) gjeld som lov med dei tilpassingar som følgjer av protokoll 31 og avtalen elles.

§ 2. Verkeområde

Lova gjeld ikkje for Svalbard.

§ 3. Registrering

Eit konsortium for ein europeisk forskingsinfrastruktur skal meldast til Foretaksregisteret seinast tre månader etter kunngjering av stiftingsvedtaket, jf. forordninga artikkel 6 nr. 2.

§ 4. Avvikling

Vedtak etter forordninga artikkel 16 nr. 2 om å avvikle eit konsortium for ein europeisk forskingsinfrastruktur skal meldast til Foretaksregisteret innan 10 dagar. Foretaksregisteret skal registrere meldinga og deretter kunngjere vedtaket i Brønnøysundregistra sin elektroniske kunngjeringspublikasjon. I kunngjeringa skal kreditorane til konsortiet varslast om at dei må melde krava sine til konsortiet innan seks veker frå kunngjeringa. Adressa til konsortiet skal gå fram av kunngjeringa.

Alle kreditorar med kjend adresse skal så vidt mogleg varslast særskilt av konsortiet.

Når eit konsortium under avvikling gir melding til Kommisjonen etter forordninga artikkel 16 nr. 3, skal det samtidig gi melding til Foretaksregisteret.

§ 5. Forskrifter

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar for gjennomføring av EØS-avtalen protokoll 31 artikkel 1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 723/2009 og forordning (EU) nr. 1261/2013) om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) og om tilhøvet til anna lovgiving.

§ 6. Ikraftsetjing

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

EØS-avtalen protokoll 31 artikkel 1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 723/2009 av 25. juni 2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium))

Teksten er hentet fra Prop. 157 L (2014-2015). Det er ikke foretatt noen «EØS-tilpasning» av forordningsteksten.


RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 171 og artikkel 172 første ledd,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité6,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen og

ut fra følgende betraktninger:

1)I henhold til traktatens artikkel 171 kan Fellesskapet opprette fellesforetak eller andre strukturer som er nødvendige for effektiv gjennomføring av fellesskapsprogrammer for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (FTD).

2)Støtte til og utvikling av forskningsinfrastrukturer i Europa har vært et løpende mål i Fellesskapet, sist gjenspeilet i europaparlaments- og rådsbeslutning 1982/2006/EF av 18. desember 2006 om Det europeiske fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007–2013), og særlig i rådsbeslutning 2006/974/EF av 19. desember 2006 om særprogrammet «Kapasitet».

3)Tradisjonelt har støtte til bruk og utvikling av europeisk forskningsinfrastruktur hovedsakelig vært i form av tilskudd til etablerte forskningsinfrastrukturer i medlemsstatene, men de seneste årene har det vist seg at utviklingen av nye strukturer må stimuleres ytterligere, noe som kan oppnås ved at det fastsettes en egnet rettslig ramme som gjør det enklere å opprette og drive slike strukturer på fellesskapsplan.

4)Dette behovet har blitt uttrykt ved en rekke anledninger både på politisk plan av medlemsstatene og fellesskapsorganer og av ulike aktører innenfor det europeiske forskningsmiljøet, som for eksempel foretak, forskningssentre og universiteter, og særlig Det europeiske strategiforum for forskningsinfrastruktur (ESFRI).

5)Mens den sentrale rollen som vitenskapelig forskningsstruktur i verdensklasse spiller for å nå Fellesskapets FTD-mål fastsatt i traktatens artikkel 163, lenge har vært anerkjent innenfor Fellesskapets FTD-rammeprogrammer, er reglene for etablering, finansiering og drift av disse strukturene fortsatt oppdelt og regionalisert. Med tanke på at europeiske forskningsinfrastrukturer konkurrerer med Fellesskapets globale partnere, som foretar og vil fortsette å foreta enorme investeringer i store moderne forskningsinfrastrukturer, og med tanke på at disse infrastrukturene blir stadig mer sammensatte og kostbare, noe som ofte plasserer dem utenfor rekkevidden til en enkelt medlemsstat eller til og med en verdensdel, er det nå nødvendig å utnytte og utvikle det fulle potensialet til traktatens artikkel 171 ved å opprette en ramme for de framgangsmåter og vilkår for opprettelse og drift av europeiske forskningsinfrastrukturer på fellesskapsplan som er nødvendige for en effektiv gjennomføring av Fellesskapets FTD-programmer. Denne nye rettslige rammen vil utfylle andre juridiske former i nasjonal og internasjonal lovgivning eller i Fellesskapets regelverk.

6)I motsetning til de felles teknologiinitiativer (JTI) som er opprettet som fellesforetak der Fellesskapet er medlem og bidrar økonomisk, bør ikke et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (heretter kalt «ERIC-konsortium») oppfattes som et fellesskapsorgan i henhold til artikkel 185 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett10 (heretter kalt finansforordningen), men som et rettssubjekt der Fellesskapet ikke nødvendigvis er medlem eller bidrar økonomisk i henhold til artikkel 108 nr. 2 bokstav f) i finansforordningen.

7)Gitt det tette samarbeidet mellom medlemsstatene og Fellesskapet når det gjelder programplanlegging og gjennomføring av utfyllende forskningsvirksomhet, som fastsatt i traktatens artikkel 164 og 165, bør interesserte medlemsstater enkeltvis eller i samarbeid med andre godkjente organer kartlegge sine behov for å opprette forskningsinfrastrukturer i denne juridiske formen ut fra sin forskning og teknologiske utvikling og ut fra Fellesskapets krav. Av samme årsak bør medlemskap i et ERIC-konsortium være åpent for interesserte medlemsstater med eventuell deltaking av stater som er tilknyttet Fellesskapets rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (heretter kalt «assosierte stater») samt tredjestater og spesialiserte mellomstatlige organisasjoner. I tillegg til fullt medlemskap bør medlemsstatene kunne være observatører i et ERIC-konsortium på vilkårene fastsatt i konsortiets vedtekter.

8)Et ERIC-konsortium som opprettes i henhold til denne forordning, bør ha som hovedoppgave å opprette og drive en forskningsinfrastruktur på ikke-økonomisk grunnlag og bør bruke de fleste av sine ressurser på denne hovedoppgaven. For å fremme innovasjon, kunnskaps- og teknologioverføring bør ERIC-konsortiet kunne drive begrenset økonomisk virksomhet, forutsatt at den er nært knyttet til hovedoppgaven og ikke setter utførelsen av denne i fare. Opprettelsen av forskningsinfrastrukturer som ERIC-konsortier utelukker ikke at forskningsinfrastrukturer av felleseuropeisk interesse med en annen juridisk form også kan anerkjennes som forskningsinfrastrukturer som bidrar til framskritt innenfor europeisk forskning, blant annet gjennomføringen av veikartet som er utarbeidet av ESFRI. Kommisjonen bør sikre at ESFRI-medlemmer og andre berørte parter underrettes om disse alternative juridiske formene.

9)Forskningsinfrastrukturer bør bidra til å sikre fremragende vitenskapelig kunnskap innenfor Fellesskapets forskning og økonomiske konkurranseevne på mellomlang og lang sikt gjennom effektiv støtte til europeisk forskningsvirksomhet. For å oppnå dette bør de, i samsvar med sine vedtekter, være reelt åpne for det europeiske forskningsmiljøet i bred forstand, og de bør ha som mål å styrke den europeiske vitenskapskapasiteten og dermed bidra til utviklingen av Det europeiske forskningsområde (ERA).

10)For å gjøre framgangsmåten for opprettelse av et ERIC-konsortium effektiv må enheter som ønsker å opprette et ERIC-konsortium, sende en søknad til Kommisjonen, som ved hjelp av uavhengige eksperter som kan omfatte ESFRI, bør vurdere hvorvidt den foreslåtte forskningsinfrastrukturen er i samsvar med denne forordning. En slik søknad bør inneholde en erklæring der vertsstaten anerkjenner ERIC-konsortiet som et internasjonalt organ eller en internasjonal organisasjon ved anvendelse av rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystem og rådsdirektiv 92/12/EØF av 25. februar 1992 om den alminnelige ordning for særavgiftspliktige varer og om lagring, omsetning og kontroll av slike varer, fra og med tidspunktet for opprettelsen. I samsvar med statsstøttereglene bør ERIC-konsortiet som internasjonal organisasjon også dra fordel av visse unntak ved anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting.

11)Av hensyn til gjennomsiktighet bør beslutningen om opprettelse av et ERIC-konsortium offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Av samme årsak bør de viktigste delene av konsortiets vedtekter vedlegges beslutningen.

12)For å kunne utføre sine oppgaver så effektivt som mulig bør et ERIC-konsortium ha status som rettssubjekt og ha full rettslig handleevne fra og med den dagen beslutningen om opprettelse trer i kraft. For å kunne fastsette hva som er gjeldende lovgivning bør ERIC-konsortiet ha et vedtektsbestemt sete på territoriet til en av sine medlemmer som enten er en medlemsstat eller en assosiert stat.

13)Et ERIC-konsortium bør ha minst tre medlemsstater som medlemmer, utover det kan kvalifiserte assosierte stater og andre tredjestater enn assosierte stater samt spesialiserte mellomstatlige organisasjoner delta.

14)I tråd med denne forordnings fellesskapsdimensjon bør medlemsstatene i fellesskap ha flertallet av stemmene i medlemsforsamlingen i et ERIC-konsortium.

15)Med hensyn til gjennomføringen av denne rammen bør det i vedtektene fastsettes nærmere bestemmelser som Kommisjonen kan benytte for å undersøke om en søknad er i samsvar med rammen som fastsettes i denne forordning.

16)Det er på den ene side nødvendig å sikre at et ERIC-konsortium har den fleksibiliteten som gjør det mulig å endre vedtektene, og på den annen side at Fellesskapet som har opprettet ERIC-konsortiet, beholder kontrollen over visse vesentlige deler. Dersom en endring gjelder en vesentlig del av vedtektene vedlagt beslutningen som oppretter ERIC-konsortiet, bør en slik endring godkjennes før den trer i kraft ved en kommisjonsbeslutning truffet etter den samme framgangsmåten som for opprettelsen av ERIC-konsortiet. Enhver annen endring bør meddeles Kommisjonen, som bør ha mulighet til å gjøre innsigelse dersom den mener at endringen er i strid med denne forordning.

17)Et ERIC-konsortium bør opprette sine egne organer for å kunne forvalte sin virksomhet på en effektiv måte. Det bør fastsettes i vedtektene hvordan disse organene er ERIC-konsortiets lovlige representanter.

18)Med tanke på et ERIC-konsortiums finansielle ansvar bør konsortiet drive sin virksomhet etter fornuftige budsjettmessige prinsipper.

19)Et ERIC-konsortium kan være berettiget til finansiering i samsvar med avdeling VI i finansforordningen. Finansiering innenfor rammen av utjevningspolitikken kan også være en mulighet, i samsvar med relevant fellesskapsregelverk.

20)For å kunne utføre sine oppgaver mest mulig effektivt og som en logisk konsekvens av dets status som rettssubjekt, bør et ERIC-konsortium ha ansvar for egen gjeld. For at medlemmene skal kunne finne hensiktsmessige løsninger med hensyn til sitt ansvar, bør det i vedtektene gis mulighet for å innføre ulike ansvarsordninger som går utover det ansvar som er begrenset til medlemmenes bidrag.

21)Ettersom et ERIC-konsortium opprettes i henhold til Fellesskapets regelverk, bør det være underlagt Fellesskapets regelverk samt lovgivningen i den staten det har sitt vedtektsbestemte sete. ERIC-konsortiet kan imidlertid ha driftssted i en annen stat. Lovgivningen i sistnevnte stat bør få anvendelse når det gjelder særlige punkter fastsatt i ERIC-konsortiets vedtekter. Et ERIC-konsortium bør dessuten være underlagt gjennomføringsregler som er i samsvar med vedtektene.

22)Medlemsstatene kan fritt anvende eller vedta lover og forskrifter som ikke strider med virkeområdet eller målene for denne forordning.

23)For å sikre tilstrekkelig kontroll med at bestemmelsene i denne forordning overholdes bør et ERIC-konsortium framlegge for Kommisjonen og relevante offentlige myndigheter sin årsrapport og alle opplysninger om forhold som kan føre til at det oppstår alvorlig fare for at konsortiet ikke kan utføre sine oppgaver. Dersom Kommisjonen gjennom årsrapportene eller på annen måte får mistanke om at et ERIC-konsortium alvorlig misligholder denne forordning eller annen gjeldende lovgivning eller regelverk, bør den anmode om forklaring og/eller tiltak fra ERIC-konsortiet og/eller dets medlemmer. I ekstreme tilfeller og dersom ingen korrigerende tiltak er truffet, kan Kommisjonen oppheve beslutningen om opprettelse av ERIC-konsortiet og dermed igangsette avviklingen av ERIC-konsortiet.

24)Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette en ramme for europeiske forskningsinfrastrukturer mellom medlemsstatene, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene innenfor deres nasjonale forfatningsmessige rammer og derfor på grunn av problemets grensekryssende karakter bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

25)Ettersom denne forordning først og fremst er opprettet for å oppnå effektiv gjennomføring av Felleskapets programmer for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon, og ettersom de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre forordningen hovedsakelig er forvaltningstiltak, bør de vedtas etter framgangsmåten med forvaltningskomité fastsatt i artikkel 4 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen –

vedtatt denne forordning:

Artikkel 1
Formål

Ved denne forordning fastsettes en rettslig ramme for kravene til og framgangsmåtene for samt virkningene av opprettelse av et konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur (heretter kalt «ERIC-konsortium»).

Artikkel 2
Definisjoner

I denne forordning menes med:

a)«forskningsinfrastruktur» anlegg, ressurser og tilknyttede tjenester som forskningsmiljøer benytter for å gjennomføre forskning på høyt nivå innenfor sine respektive fagområder; definisjonen omfatter grunnleggende vitenskapelig utstyr og forskningsmateriell, kunnskapsbaserte kilder som samlinger, arkiver og strukturerte vitenskapelige opplysninger, IKT-infrastrukturer som nett, datautstyr, programvare og kommunikasjonsverktøyer samt alt annet spesialutstyr som er nødvendig for å oppnå fremragende kunnskap innenfor forskning. Slike infrastrukturer kan være samlet på ett sted eller være «distribuerte» (et organisert nett av ressurser),

b)«tredjestat» en stat som ikke er en medlemsstat i Den europeiske union,

c)«assosiert stat» en tredjestat som er part i en internasjonal avtale inngått med Fellesskapet, og som i henhold til eller på grunnlag av denne avtalen bidrar til finansieringen av alle eller en del av Fellesskapets programmer for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon.

Artikkel 3
Oppgave og annen virksomhet

1.Et ERIC-konsortium har som hovedoppgave å opprette og drive en forskningsinfrastruktur.

2.Et ERIC-konsortium skal utføre sin hovedoppgave på et ikke-økonomisk grunnlag. Konsortiet kan imidlertid drive begrenset økonomisk virksomhet forutsatt at den er nært knyttet til hovedoppgaven og ikke setter gjennomføringen av denne i fare.

3.Et ERIC-konsortium skal registrere kostnadene og inntektene ved sin økonomiske virksomhet separat og fakturere slik virksomhet til markedspris eller, dersom markedspris ikke kan fastsettes, til selvkost pluss en rimelig margin.

Artikkel 4
Krav til infrastruktur

Forskningsinfrastrukturen som opprettes av et ERIC-konsortium, skal oppfylle følgende krav:

a)Den skal være nødvendig for å gjennomføre europeiske forskningsprogrammer og -prosjekter, herunder effektiv gjennomføring av Fellesskapets programmer for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon.

b)Den skal utgjøre en merverdi i styrkingen og struktureringen av Det europeiske forskningsområde (ERA) og en vesentlig forbedring på de berørte vitenskapelige og teknologiske områder på internasjonalt plan.

c)Det gis i samsvar med reglene i vedtektene reel tilgang for det europeiske forskningsmiljø, bestående av forskere fra medlemsstatene og fra assosierte stater.

d)Den bidrar til mobilitet for kunnskap og/eller forskere innenfor Det europeiske forskningsområde og øker utnyttelsen av det intellektuelle potensialet i hele Europa.

e)Den bidrar til formidling og optimering av resultatene fra Fellesskapets virksomhet innenfor forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon.

Artikkel 5
Søknad om opprettelse av et ERIC-konsortium

1.Enheter som ønsker å opprette et ERIC-konsortium (heretter kalt «søkere»), skal sende en søknad til Kommisjonen. Søknaden skal framlegges skriftlig på et av EU-institusjonenes offisielle språk og inneholde følgende:

a)en anmodning til Kommisjonen om opprettelse av ERIC-konsortiet,

b)et forslag til vedtekter for ERIC-konsortiet, nevnt i artikkel 10,

c)en teknisk og vitenskapelig beskrivelse av forskningsinfrastrukturen som skal opprettes og drives av ERIC-konsortiet, herunder særlig kravene i artikkel 4,

d)en erklæring der vertsstaten anerkjenner ERIC-konsortiet som et internasjonalt organ i henhold til artikkel 143 bokstav g) og artikkel 151 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2006/112/EF og som en internasjonal organisasjon i henhold til artikkel 23 nr. 1 annet strekpunkt i direktiv 92/12/EØF, fra og med tidspunktet for opprettelsen. Begrensningene og vilkårene for unntak fastsatt i disse bestemmelsene skal angis i en avtale mellom medlemmene av ERIC-konsortiet.

2.Kommisjonen skal vurdere søknaden i lys av kravene fastsatt i denne forordning. Under vurderingen skal den innhente uttalelser fra uavhengige eksperter, særlig innenfor de områder der ERIC-konsortiet akter å drive virksomhet. Resultatet av en slik vurdering skal meddeles søkerne, som eventuelt skal bli bedt om å utfylle eller endre søknaden.

Artikkel 6
Beslutning om søknaden

1.Kommisjonen skal, idet den tar hensyn til resultatene av vurderingen nevnt i artikkel 5 nr. 2 og etter framgangsmåten nevnt i artikkel 20,

a)treffe en beslutning om opprettelse av ERIC-konsortiet etter å ha forvisset seg om at kravene fastsatt i denne forordning er oppfylt, eller

b)avslå søknaden dersom den konkluderer med at kravene fastsatt i denne forordning ikke er oppfylt, herunder at erklæringen nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d) mangler.

2.Beslutningen om søknaden skal meddeles søkerne. Dersom søknaden avslås, skal beslutningen begrunnes klart og tydelig overfor søkerne.

Beslutningen om opprettelse av ERIC-konsortiet skal også offentliggjøres i L-serien av Den europeiske unions tidende.

3.De viktigste delene av vedtektene som er nevnt i artikkel 10 bokstav b)–f) og i bokstav g) i)–vi), og som inngår i søknaden, skal være vedlagt beslutningen om opprettelse av ERIC-konsortiet.

Artikkel 7
Et ERIC-konsortiums status

1.Et ERIC-konsortium skal være et rettssubjekt fra og med den dagen beslutningen om opprettelse trer i kraft.

2.Et ERIC-konsortium skal i alle medlemsstater ha den mest omfattende rettslige handleevnen som tildeles rettssubjekter i henhold til lovgivningen i medlemsstaten. Det kan særlig erverve, eie og avhende løsøre, fast eiendom og immaterialrett, inngå avtaler og være part i en rettssak.

3.Et ERIC-konsortium er en internasjonal organisasjon i henhold til artikkel 15 bokstav c) i direktiv 2004/18/EF.

Artikkel 8
Sete og navn

1.Et ERIC-konsortium skal ha et vedtektsbestemte sete på et av sine medlemmers territorium, enten en medlemsstat eller en assosiert stat.

2.Et ERIC-konsortium skal ha et navn som inneholder forkortelsen «ERIC».

Artikkel 9
Kriterier for sammensetning

1.Følgende enheter kan bli medlem av et ERIC-konsortium:

a)medlemsstater,

b)assosierte stater,

c)andre tredjestater enn assosierte stater,

d)mellomstatlige organisasjoner.

2.Et ERIC-konsortium skal ha minst tre medlemsstater som medlemmer. Ytterligere medlemsstater kan når som helst bli medlemmer på rettferdige og rimelige vilkår angitt i vedtektene og observatører uten stemmerett på vilkårene som er angitt i vedtektene. Ytterligere assosierte stater og andre tredjestater enn assosierte stater samt mellomstatlige organisasjoner kan også bli medlemmer av et ERIC-konsortium, forutsatt at medlemsforsamlingen nevnt i artikkel 12 bokstav a) gir sitt samtykke, i samsvar med vilkårene og framgangsmåtene for medlemskap fastsatt i vedtektene.

3.Medlemsstatene skal i fellesskap inneha flertallet av stemmerettene i medlemsforsamlingen.

4.Enhver medlemsstat, assosiert tredjestat eller tredjestat kan, når det gjelder utøvelsen av særlige rettigheter og oppfyllelse av særlige plikter som medlem av ERIC-konsortiet, representeres av en eller flere offentlige enheter, herunder regioner, eller av en eller flere private enheter som har fått et oppdrag om offentlig tjenesteyting.

5.Assosierte stater, tredjestater og mellomstatlige organisasjoner som søker om å opprette et ERIC-konsortium eller å bli medlemmer i et, skal anerkjenne at ERIC-konsortiet er et rettssubjekt og har rettslig handleevne i samsvar med artikkel 7 nr. 1 og 2, og at det omfattes av regler fastsatt ved anvendelse av artikkel 15.

6.Assosierte stater og tredjestater som søker om å opprette et ERIC-konsortium eller bli medlemmer i et, skal samtykke i å behandle ERIC-konsortiet på en måte som tilsvarer den som følger av artikkel 5 nr. 1 bokstav d) og artikkel 7 nr. 3.

Artikkel 10
Vedtekter

Vedtektene til et ERIC-konsortium skal inneholde minst følgende:

a)en liste over medlemmer, observatører og eventuelt enheter som representerer medlemmer samt vilkår og framgangsmåte for endring av ERIC-konsortiets sammensetning og representasjon i samsvar med artikkel 9,

b)ERIC-konsortiets oppgaver og virksomhet,

c)vedtektsbestemt sete i samsvar med artikkel 8 nr. 1,

d)ERIC-konsortiets navn i samsvar med artikkel 8 nr. 2,

e)varighet og framgangsmåte for avvikling i samsvar med artikkel 16,

f)ansvarsordning i samsvar med artikkel 14 nr. 2,

g)grunnleggende regler for:

i)adgang for brukere,

ii)vitenskapelig vurdering,

iii)formidling,

iv)immaterialrettigheter,

v)sysselsetting, herunder like muligheter,

vi)tildeling av kontrakter, som overholder prinsippene om innsyn, likebehandling og konkurranse,

vii)eventuell nedlegging,

viii)data,

h)medlemmenes rettigheter og plikter, herunder plikt til å bidra til et balansert budsjett samt stemmerett,

i)ERIC-konsortiets organer, deres roller og ansvar, sammensetning og beslutningsprosess, særlig i forbindelse med endring av vedtektene, i samsvar med artikkel 11 og 12,

j)fastsettelse av ett eller flere arbeidsspråk,

k)henvisninger til gjennomføringsregler for vedtektene.

Vedtektene skal være offentlig tilgjengelig på ERIC-konsortiets nettsted og på dets vedtektsbestemte sete.

Artikkel 11
Endringer av vedtektene

1.ERIC-konsortiet skal framlegge enhver endring av vedtektene som gjelder spørsmål omhandlet i bokstav b)–f) eller i artikkel 10 bokstav g) i)–vi) for Kommisjonen for godkjenning. En slik endring skal ikke tre i kraft før beslutningen om godkjenning har trådt i kraft. Kommisjonen skal anvende artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 tilsvarende.

2.ERIC-konsortiet skal framlegge for Kommisjon enhver vedtektsendring som ikke er nevnt i nr. 1 innen ti dager etter at den er vedtatt.

3.Kommisjonen kan gjøre innsigelse mot en slik endring innen 60 dager fra den ble framlagt og skal grunngi hvorfor endringen ikke oppfyller kravene i denne forordning.

4.Endringen skal ikke tre i kraft før fristen for innsigelse har utløpt eller er opphevet av Kommisjonen, eller før en innsigelse er trukket tilbake.

5.Søknaden om endring skal inneholde følgende:

a)teksten til den foreslåtte eller eventuelt vedtatte endringen, herunder datoen den trer i kraft,

b)den endrede konsoliderte utgaven av vedtektene.

Artikkel 12
ERIC-konsortiets organisasjon

I vedtektene skal minst følgende organer opprettes, med følgende kompetanse:

a)en medlemsforsamling som er det organet som har full beslutningsmyndighet, herunder til å vedta budsjettet,

b)en direktør eller et styre, utpekt av medlemsforsamlingen som ERIC-konsortiets utøvende organ og lovlige representant.

Det skal framgå av vedtektene hvordan styremedlemmene er lovlige representanter for ERIC-konsortiet.

Artikkel 13
Budsjettprinsipper, regnskap og revisjon

1.Alle inntekt- og utgiftsposter for et ERIC-konsortium skal inngå i overslag for hvert regnskapsår og skal oppføres i budsjettet. Budsjettets inntekter og utgifter skal være i balanse.

2.Medlemmene av et ERIC-konsortium skal sikre at bevilgningene brukes i samsvar med prinsippene om god økonomistyring.

3.Budsjettet skal fastsettes og gjennomføres og regnskapet framlegges i samsvar med prinsippet om gjennomsiktighet.

4.Et ERIC-konsortiums regnskap skal ledsages av en rapport om budsjett- og økonomistyringen i regnskapsåret.

5.Et ERIC-konsortium skal omfattes av kravene i gjeldende lovgivning med hensyn til oppstilling, registrering, revisjon og offentliggjøring av regnskap.

Artikkel 14
Ansvar og forsikring

1.Et ERIC-konsortium skal være ansvarlig for egen gjeld.

2.Medlemmenes økonomiske ansvar for ERIC-konsortiets gjeld skal være begrenset til deres respektive bidrag til ERIC-konsortiet. Medlemmene kan angi i vedtektene at de vil påta seg et fast ansvar utover sine respektive bidrag eller ubegrenset ansvar.

3.Dersom medlemmenes økonomiske ansvar ikke er ubegrenset, skal ERIC-konsortiet tegne hensiktsmessige forsikringer for å dekke de risikoene som er forbundet med infrastrukturens opprettelse og drift.

4.Fellesskapet skal ikke være ansvarlig for ERIC-konsortiets eventuelle gjeld.

Artikkel 15
Gjeldende lovgivning og domsmyndighet

1.Opprettelsen av og den interne virkemåten til et ERIC-konsortium skal styres

a)av Fellesskapets regelverk, særlig denne forordning, og beslutningene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og artikkel 11 nr. 1,

b)av lovgivningen i den staten der ERIC-konsortiet har sitt vedtektsbestemte sete i saker som ikke eller bare delvis reguleres av rettsaktene nevnt i bokstav a),

c)av vedtektene og gjennomføringsreglene for dem.

2.De europeiske fellesskaps domstol skal ha domsmyndighet i tvister mellom medlemmene når det gjelder ERIC-konsortiet, mellom medlemmene og ERIC-konsortiet og i eventuelle tvister som Fellesskapet er del i.

3.Fellesskapets regelverk om domsmyndighet får anvendelse i tvister mellom et ERIC-konsortium og tredjemenn. I saker som ikke omfattes av Fellesskapets regelverk, skal lovgivningen i den staten der ERIC-konsortiet har sitt vedtektsbestemte sete avgjøre hvilken domsmyndighet som skal avgjøre slike tvister.

Artikkel 16
Avvikling og insolvens

1.Den framgangsmåten som skal benyttes ved avvikling av et ERIC-konsortium etter beslutning i medlemsforsamlingen, skal fastsettes i vedtektene. Avvikling kan omfatte overføring av virksomhet til et annet rettssubjekt.

2.Når medlemsforsamlingen har truffet en beslutning om å avvikle et ERIC-konsortium, skal ERIC-konsortiet så snart som mulig og innen ti dager etter en slik beslutning, underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal offentliggjøre en egnet melding i C-serien av Den europeiske unions tidende.

3.Når framgangsmåten for avvikling er avsluttet, skal ERIC-konsortiet så snart som mulig og innen ti dager etter avslutningen, underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal offentliggjøre en egnet melding i C-serien av Den europeiske unions tidende. ERIC-konsortiet skal oppløses den dagen meldingen publiseres.

4.Dersom et ERIC-konsortium ikke er i stand til å betale egen gjeld, skal det umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal offentliggjøre en egnet melding i C-serien av Den europeiske unions tidende.

Artikkel 17
Rapportering og kontroll

1.Et ERIC-konsortium skal utarbeide en årlig virksomhetsrapport som særlig skal inneholde konsortiets vitenskapelige, driftsmessige og økonomiske virksomhet nevnt i artikkel 3. Rapporten skal godkjennes av medlemsforsamlingen og sendes til Kommisjonen og vedkommende offentlige myndigheter innen seks måneder etter utgangen av det regnskapsåret rapporten gjelder. Rapporten skal offentliggjøres.

2.Et ERIC-konsortium og de berørte medlemsstater skal underrette Kommisjonen om eventuelle forhold som kan føre til at det oppstår alvorlig fare for at ERIC-konsortiet ikke kan utføre sine oppgaver, eller som kan hindre det i å oppfylle kravene fastsatt i denne forordning.

3.Dersom Kommisjonen får mistanke om at et ERIC-konsortium alvorlig misligholder denne forordning, beslutninger som er truffet på grunnlag av denne eller annen gjeldende lovgivning eller regelverk, skal Kommisjonen anmode om forklaring fra ERIC-konsortiet og/eller dets medlemmer.

4.Dersom Kommisjonen, etter å ha gitt ERIC-konsortiet og/eller dets medlemmer en rimelig frist til å framlegge sine synspunkter, konkluderer med at ERIC-konsortiet alvorlig misligholder denne forordning, beslutninger som er truffet på grunnlag av den eller annen gjeldende lovgivning eller regelverk, kan Kommisjonen foreslå korrigerende tiltak for ERIC-konsortiet og dets medlemmer.

5.Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, kan Kommisjonen oppheve beslutningen om opprettelse av ERIC-konsortiet etter framgangsmåten nevnt i artikkel 20. En slik beslutning skal underrettes ERIC-konsortiet og offentliggjøres i L-serien av Den europeiske unions tidende. Dette skal føre til at ERIC-konsortiet avvikles.

Artikkel 18
Egnede bestemmelser

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre effektiv anvendelse av denne forordning.

Artikkel 19
Rapportering og vurdering

Kommisjonen skal senest 27. juli 2014 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om forordningens anvendelse og eventuelle forslag til endringer.

Artikkel 20
Komitéframgangsmåte

1.Kommisjonen skal bistås av en forvaltningskomité.

2.Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF skal være to måneder.

Artikkel 21
Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 25. juni 2009.

EØS-avtalen protokoll 31 artikkel 1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 1261/2013 av 2. desember 2013 om endring av forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium))

Teksten er hentet fra Prop. 157 L (2014-2015). Det er ikke foretatt noen «EØS-tilpasning» av forordningsteksten.


RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 187 og 188,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale forsamlingene,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité1,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen og

ut fra følgende betraktninger:

1)Ved rådsforordning (EF) nr. 723/20092 er det fastsatt en rettslig ramme med kravene til og framgangsmåtene for samt virkningen av å opprette et konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium).

2)Støtten til og utviklingen av forskningsinfrastrukturer i Europa har vært et løpende mål for Unionen, sist gjenspeilet i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EC3, og særlig i rådsbeslutning 2006/974/EF4.

3)Det europeiske strategiforum for forskningsinfrastrukturer (ESFRI) og refleksjonsgruppen for e-infrastruktur (e-IRG) har utarbeidet og ajourført den første europeiske kjøreplan for forskningsinfrastrukturer.

4)Etter at Fellesskapets rettslige ramme for et ERIC-konsortium trådte i kraft i 2009, har to europeiske forskningsinfrastrukturer fått ERIC-status.

5)Medlemskap i et ERIC-konsortium er åpent for medlemsstater, assosierte stater, andre tredjestater enn assosierte stater og mellomstatlige organisasjoner.

6)Assosierte stater spiller en viktig rolle i forberedelsen og gjennomføringen av europeiske forskningsinfrastrukturer og bør kunne delta i ERIC-konsortier på samme vilkår som medlemsstatene, ettersom de gjennom sin støtte bidrar til fremragende EU-forskning og Unionens økonomiske konkurranseevne.

7)For å lette de assosierte statenes deltaking i ERIC-konsortier bør artikkel 9 nr. 2) og 3) i forordning (EF) nr. 723/2009 endres, slik at de assosierte statenes bidrag fullt ut kan gjenspeiles i medlemskap og stemmeretter –

vedtatt denne forordning:

Artikkel 1

Artikkel 9 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 723/2009 skal lyde:

«2. Et ERIC-konsortium skal ha en medlemsstat og to andre stater som enten er medlemsstater eller assosierte stater, som deltakere. Ytterligere medlemsstater eller assosierte stater kan når som helst bli medlemmer på rettferdige og rimelige vilkår angitt i vedtektene og observatører uten stemmeretter på vilkårene angitt i vedtektene. Andre tredjestater enn assosierte stater samt mellomstatlige organisasjoner kan også bli medlemmer av et ERIC-konsortium, forutsatt at medlemsforsamlingen nevnt i artikkel 12 bokstav a) gir sitt samtykke, i samsvar med vilkårene og framgangsmåtene for medlemskap fastsatt i vedtektene.

3. Medlemsstater eller assosierte stater skal til sammen inneha flertallet av stemmerettene i medlemsforsamlingen. Endring av vedtektene for et ERIC-konsortium som har hjemsted i en medlemsstat, krever samtykke fra flertallet av medlemsstatene som deltar i nevnte ERIC-konsortium.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2013.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy