Innhold
Innhold
L20.03.1998 nr. 11

Etterretningstjenesteloven 1998

Lov om Etterretningstjenesten

L20.03.1998 nr. 11 Lov om Etterretningstjenesten. [OPPHEVET]

§ 1. Lovens formål

Formålet med denne lov er å

 • a.

  legge forholdene til rette slik at Etterretningstjenesten effektivt kan bidra til å kartlegge og motvirke ytre trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre viktige nasjonale interesser, og

 • b.

  trygge tilliten til og sikre grunnlaget for kontroll av Etterretningstjenestens virksomhet.

§ 2. Etterretningstjenestens organisasjon

Etterretningstjenesten er integrert i Forsvarets organisasjon og virksomhet.

Forsvarssjefen er ansvarlig for Etterretningstjenesten. Sjefen for Etterretningstjenesten er direkte underlagt Forsvarssjefen og er dennes rådgiver i etterretningsfaglige spørsmål.

Kongen gir nærmere bestemmelser om organiseringen av tjenesten.

§ 3. Etterretningstjenestens oppgaver

Etterretningstjenesten skal innhente, bearbeide og analysere informasjon som angår norske interesser sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner eller individer, og på denne bakgrunn utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger, i den utstrekning det kan bidra til å sikre viktige nasjonale interesser, herunder

 • a.

  utformingen av norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk,

 • b.

  beredskapsplanlegging og korrekt episode- og krisehåndtering,

 • c.

  langtidsplanlegging og strukturutvikling i Forsvaret,

 • d.

  effektiviteten i Forsvarets operative avdelinger,

 • e.

  støtte til forsvarsallianser som Norge deltar i,

 • f.

  norske styrker som deltar i internasjonale militære operasjoner,

 • g.

  tilveiebringelse av informasjon om internasjonal terrorisme,

 • h.

  tilveiebringelse av informasjon om overnasjonale miljøproblemer,

 • i.

  tilveiebringelse av informasjon om ulike former for spredning av masseødeleggelsesvåpen og utstyr og materiale for fremstilling av slike våpen, og

 • j.

  grunnlaget for norsk deltakelse i og oppfølging av internasjonale avtaler om nedrustnings- og rustningskontrolltiltak.

Etterretningstjenesten kan etablere og opprettholde etterretningssamarbeid med andre land.

Etterretningstjenesten skal sikre ivaretakelse av en nasjonal evne til å innhente og formidle informasjoner og etterretninger til norske myndigheter fra et helt eller delvis okkupert Norge.

Kongen fastsetter nærmere instruks om tjenestens oppgaver og virksomhet.

§ 4. Forholdet til norske fysiske og juridiske personer

Etterretningstjenesten skal ikke på norsk territorium overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske fysiske eller juridiske personer.

Etterretningstjenesten kan bare oppbevare informasjon som gjelder norske fysiske eller juridiske personer dersom informasjonen har direkte tilknytning til ivaretakelsen av Etterretningstjenestens oppgaver etter § 3 eller er direkte knyttet til en slik persons arbeid eller oppdrag for Etterretningstjenesten.

§ 5. Etterretningstjenestens arkiver

Informasjon som innhentes eller utarbeides av Etterretningstjenesten, skal systematisk ordnes i arkiv som skal være betryggende sikret og utilgjengelig for andre enn tjenestens egne embeds- og tjenestemenn med tjenestlig behov for tilgang og personer som er satt til å føre kontroll og tilsyn med tjenestens virksomhet.

Forsvarssjefen gir nærmere bestemmelser om arkivordningen i Etterretningstjenesten.

§ 6. Kontroll

Etterretningstjenesten er underlagt kontroll og tilsyn av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, i samsvar med bestemmelsene i og i medhold av lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

Kongen kan etablere særskilte ordninger for å kontrollere og føre tilsyn med Etterretningstjenesten, i den hensikt å påse at virksomheten holdes innen rammen av gjeldende lov, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett, samt påse at rettssikkerhetsmessige og andre hensyn ivaretas.

§ 7. Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy