Innhold
Innhold
L27.04.1990 nr. 9

Fiskeeksportloven

Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

L27.04.1990 nr. 9 Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

§ 1. Lovens virkeområde

Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy.

Med fisk og fiskevarer mener loven alle arter fisk, krepsdyr, bløtdyr og pigghuder, samt varer der disse artene er det eneste eller en vesentlig del av råstoffet. Loven gjelder også fisk av utenlandsk opprinnelse. Departementet avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som fisk og fiskevarer etter loven.

§ 2. Norges sjømatråd AS

Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) er et aksjeselskap. Aksjeloven gjelder for Sjømatrådet om ikke annet følger av denne lov. Staten skal eie alle aksjer i Sjømatrådet.

Styret skal være representativt for fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om sammensetningen av styret.

Sjømatrådet skal utføre de oppgaver som er fastsatt i denne lov eller i forskrifter gitt med hjemmel i loven. For øvrig skal Sjømatrådet gi råd til departementet i spørsmål som angår eksport eller omsetning og produksjon i sammenheng med eksport.

Forvaltningsloven gjelder ikke for Sjømatrådet, unntatt i saker om enkeltvedtak som Sjømatrådet treffer etter § 3 i loven her.

§ 3. Registrering av eksportører

Eksport av fisk og fiskevarer kan bare foretas av eksportører som er registrert i henhold til lovens bestemmelser. Departementet fastsetter forskrift med nærmere regler om registreringsordningen, blant annet om unntak fra kravet om registrering. I forskriften kan det stilles som vilkår for registrering at avgift er innbetalt i samsvar med § 6 første ledd bokstav a. Registrert eksportør kan bare slettes fra registeret som følge av manglende innbetaling av avgift etter tredje punktum.

Departementet kan ved forskrift gi Sjømatrådet fullmakt til å forvalte registreringsordningen og føre register over eksportører som etter loven har rett til å eksportere fisk og fiskevarer.

§ 4. Sentralisert eksport

Departementet kan ved forskrift bestemme at forhandlinger om og gjennomføring av salg av bestemte fiskeslag og fiskevarer til nærmere bestemte utenlandske markeder, bare skal kunne foretas av ett eller flere salgsforetak med begrenset ansvar (sentralisert salg).

I forskriften kan det fastsettes nærmere bestemmelser om kvotedeling.

Sentralisert salg kan som hovedregel bare finne sted når forhold på det aktuelle eksportmarked gjør dette berettiget.

Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra vedtak som er gjort etter første ledd når berørte organisasjoner har hatt anledning til å uttale seg.

§ 5. Salgsvilkår og minsteeksportpriser m.v.

Departementet kan ved forskrift bestemme at salg til utlandet av fisk og fiskevarer bare kan finne sted på nærmere bestemte salgsvilkår. Ved slik forskrift kan det også fastsettes minsteeksportpriser og, ved ekstraordinære markedsforhold, andre tiltak av midlertidig karakter for bestemte varer til bestemte markeder, når dette skjer av hensyn til internasjonale avtaler.

§ 6. Avgift

Departementet kan fastsette forskrift om at det skal svares:

 • a)

  en årlig avgift til Sjømatrådet som betales av den enkelte eksportør,

 • b)

  en avgift beregnet av fob-verdien ved eksport av varer som omfattes av loven her.

Avgiftens størrelse fastsettes av departementet. Avgift som oppkreves etter første ledds bokstav b) er tvangsgrunnlag for utlegg.

Avgift som innbetales i medhold av paragrafen her, kan bl.a. nyttes til:

 • administrative kostnader ved drift av Sjømatrådet

 • kontroll etter § 7 i loven her

 • informasjon til næringen

 • innenlands og utenlands markedstiltak

 • annet eksportfremmende arbeid.

Departementet gir nærmere bestemmelser om oppkreving og anvendelse av innkomne avgiftsmidler. Departementet kan bestemme at en bestemt del av midlene skal gis som tilskudd til driften av en interesseorganisasjon for produsenter og eksportører.

§ 7. Kontroll med eksporten

Departementet kan gi forskrifter om kontroll med at eksporten av fisk og fiskevarer skjer i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.

§ 8. Opplysningsplikt

Den som driver virksomhet eller akter å drive virksomhet som faller inn under loven, plikter å gi de opplysninger om virksomheten som er nødvendig for forvaltningens saksbehandling etter loven. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om utstrekningen og gjennomføringen av opplysningsplikten.

§ 9. Straffansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, straffes med bøter. På samme måte straffes forsøk.

§ 10. Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra den dato Kongen bestemmer.

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy