Innhold
Innhold
L25.04.1986 nr. 11

Fjerningstilskuddsloven [OPPHEVET]

Lov om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

L25.04.1986 nr. 11 Lov om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen. [OPPHEVET]

§ 1.

Når innretninger brukt til utvinning eller rørledningstransport av petroleum kreves fjernet i medhold av petroleumsloven § 5-3 skal staten ved tilskudd dekke sin andel av de samlede utgifter ved fjerningen i samsvar med reglene i denne lov. Dette gjelder likevel ikke utgifter pådratt før det er truffet vedtak om fjerning i medhold av petroleumsloven.

Avgjørelse ved ligningen om hva som er utgifter ved fjerningen, jf petroleumsskatteloven § 3 g, er bindende for utbetalinger av tilskudd etter denne lov.

Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift fastsette hva som etter denne lov skal anses som utgifter ved fjerningen.

§ 2.

Statens prosentvise andel av fjerningsutgiftene i forhold til det enkelte tilskuddssubjekt fastsettes lik summen av tilskuddssubjektets endelig utlignede skatter på inntekt av utvinning og rørledningstransport av petroleum over de år vedkommende fjerningsenhet har vært i bruk for tilskuddssubjektet , dividert med summen over de samme årene av tilskuddssubjektets alminnelige inntekt henført til sokkeldistriktet. Skatt som nevnt i skatteloven § 10-13, eller tilsvarende skatt beregnet på grunnlag av utbytte som det er gitt fradrag for ved skattleggingen i Norge, tas ikke i betraktning ved beregningen etter første punktum.

Med tilskuddssubjekt menes i denne lov eier eller rettighetshaver som endelig bærer utgifter ved fjerningen, når innretninger brukt til utvinning eller rørledningstransport av petroleum kreves fjernet i medhold av petroleumsloven § 5-3. Bestemmelsen gjelder bare for tilskuddssubjekt som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5.

Tilskudd som utbetales i medhold av § 1, jf § 2, kan ikke overstige tidligere samlet skatt etter petroleumsskatteloven §§ 3 og 5 betalt av tilskuddssubjektet med fradrag for tidligere utbetalt tilskudd. Eventuelt overskytende tilskudd avregnes mot fremtidig ilignet skatt.

Ved fastsettelse av statens prosentvise andel etter første ledd tas ikke med utlignede skatter og beregningsgrunnlag for skatt for inntektsår før 1975.

§ 3.

Ved andelsberegningen etter § 2 skal følgende innretninger anses å utgjøre separate fjerningsenheter:

 • a.

  Hver enkelt produksjonsplattform med tilbehør, så som boligmoduler plassert på plattformen, utstyr for boring av brønner, flammetårn, lagringsanlegg og behandlingsutstyr for petroleum plassert på plattformen, produksjons- og injeksjonsbrønner i tilknytning til plattformen, m.v.

 • b.

  Undersjøiske produksjonsanlegg med tilbehør.

 • c.

  Separate boligplattformer.

 • d.

  Fellesanlegg for lagring eller behandling av petroleum.

 • e.

  Rørledningssystem for ilandføring av petroleum, herunder innretninger for pumping, kompresjon m.v. som er nødvendige for transporten. Rørledning m.v. som knytter et felt til eksisterende rørledningssystemer for ilandføring av petroleum anses som eget rørledningssystem.

Forbindelsesbroer og interne feltrørledninger anses som tilbehør til den plattform eller det produksjonsanlegget de ble installert sammen med. Kongen kan gjøre nærmere vedtak om hva som skal regnes med til en fjerningsenhet.

Fjerningsenheter som nevnt i første ledd bokstav a og b anses å være i bruk fra og med det år ordinær petroleumsproduksjon er påbegynt til og med det år produksjonen endelig opphører. Fjerningsenheter som nevnt i første ledd bokstav c og d anses å være i bruk fra og med det år de betjener minst ett produksjonsanlegg hvor ordinær petroleumsproduksjon er påbegynt til og med det år produksjonen endelig er opphørt ved det siste anlegget enheten betjener. Hvis enheten fjernes på et tidligere tidspunkt, opphører brukstiden det året enheten med endelig virkning ble tatt ut av virksomhet. Fjerningsenheter som nevnt i bokstav e anses å være i bruk fra og med det år ordinær ilandføring av petroleum gjennom systemet starter til og med det år enhver ilandføring gjennom systemet er endelig opphørt. Dersom alle berørte parter samtykker kan det i særlige tilfelle avtales at en annen brukstid enn den som følger av reglene foran legges til grunn ved andelsberegningen.

§ 4.

Statens andel etter § 1 omfatter også samtlige utgifter som forholdsmessig faller på statens egne økonomiske andeler av de aktuelle innretninger.

§ 5.

Ved fastsettelsen av statens andel etter § 1 skal de ulike tilskuddssubjekts kostnadsandel legges til grunn. Med kostnadsandel menes den andel av de samlede utgifter ved fjerningen vedkommende tilskuddssubjekt endelig bærer. Har et tilskuddssubjekt ervervet sin eierandel i de aktuelle innretninger helt ut gjennom overdragelse av innretningene etter de starttidspunkter for brukstiden som er angitt i § 3 tredje ledd, anses brukstiden for dette tilskuddssubjektet å starte det året overdragelsen fant sted. Departementet kan likevel gjøre vedtak om at en annen brukstid skal legges til grunn hvor en eierandel helt eller delvis er overdratt etter de starttidspunkter som er angitt i § 3 tredje ledd. Slikt vedtak kan også bestemme at andre kostnadsandeler enn nevnt i første punktum eller at tidligere eiere eller rettighetshaveres inntekts- og skatteforhold skal legges til grunn ved andelsberegningen.

§ 6.

Dersom statens tilskuddsandel fastsatt etter § 2 er lavere enn skattesatsen for alminnelig inntekt på tidspunktet for vedtak om fjerning, kan tilskuddssubjektet likevel kreve at staten dekker en andel lik nevnte skattesats. Tilskudd fastsatt i medhold av denne bestemmelse som overstiger beregnet tilskudd etter § 2, kommer ikke til utbetaling, men avregnes mot fremtidig skatt etter petroleumsskatteloven §§ 3 og 5 ilignet tilskuddssubjektet.

§ 7.

Tvister om beregningen etter reglene foran av statens utgiftsandel i forhold til den enkelte rettighetshaver avgjøres ved voldgift. Reglene i lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 kap. 32 kommer i tilfelle til anvendelse så langt de passer.

§ 8.

Departementet kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy