Innhold
Innhold
L06.04.1962 nr. 3

Floghavreloven [OPPHEVET]

Lov om floghavre

L06.04.1962 nr. 3 Lov om floghavre. [OPPHEVET]

§ 1.

Med floghavre forstås i denne lov alle viltvoksende havrearter som har skålformet frøfeste på ett eller flere korn i småakset.

Det er forbudt, unntatt til undervisning og vitenskapelige formål, å selge eller på annen måte avhende planter, plantedeler og frø av planter som etter lovens definisjon er floghavre.

§ 2.

Kongen kan treffe bestemmelse om tiltak for å bekjempe floghavren og for å forebygge spredning av den, og kan herunder:

 • a.

  Forby salg og avhendelse av helt korn til fôr , herunder også mais, durra og andre importerte kornslag samt avrens av alle kornslag, og gi forskrifter om finmalingsgraden.

 • b.

  Forby salg eller avhendelse av korn eller oljefrø fra produsent til andre enn Statens Kornforretning når det er påvist floghavre på vedkommende eiendom i dyrkingsåret eller de nærmest foregående år. Statens Kornforretning har kjøpeplikt for alt korn og oljefrø fra disse eiendommer .

 • c.

  Forby salg eller avhendelse av lo, julenek, halm, frøhalm, kornavrens, frøavrens, agner, husdyrgjødsel, kompost og jord fra eiendom der floghavre finnes eller det er mistanke om dette .

 • d.

  Gi forskrifter om rengjøring av maskiner, redskap, lagerrom, emballasje og andre innretninger for transport, behandling eller oppbevaring av korn eller produkter som nevnt i bokstav c .

 • e.

  Gi forskrifter om transport av korn eller produkter som nevnt i bokstav c.

 • f.

  Gi forskrifter om luking og annen bekjempelse av floghavre i veksttiden både på privat og offentlig eiendom .

 • g.

  Gi forskrifter om lagring, behandling og bruk av avling, avlingsavfall, strø og gjødsel på eiendom hvor det er påvist floghavre.

Vedkommende departement kan dispensere fra forbud eller påbud, gitt med hjemmel i første ledd.

§ 3.

Eier eller bruker av fast eiendom som har kjennskap til, eller mistanke om at det finnes floghavre på eiendommen, har plikt til å bekjempe floghavren effektivt og straks melde fra til kommunen.

Enhver som håndterer produkter eller varer som kan inneholde floghavre har plikt til å ta slike forholdsregler som er nødvendig for at floghavre ikke spres .

Ved salg, bortforpaktning eller bortleie av fast eiendom plikter overdrageren før avtale inngås, å si fra til den annen part hvis det forekommer floghavre på eiendommen .

Eier eller bruker skal si fra til avtakeren hvis det forekommer floghavre på eiendommen før salg eller annen avhendelse av korn eller andre produkter som nevnt i § 2, bokstav c, finner sted.

Kongen kan utferdige de forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre de tiltak som er nevnt i § 3 første og annet ledd.

§ 4.

Vedkommende departement bestemmer hvem som skal utøve tilsynet med denne lov og de bestemmelser som utferdiges i medhold av den.

Tilsynsmyndighetene har uhindret adgang til fast eiendom, lagerrom, utsalg, maskiner, redskap, transportmidler, emballasje samt andre steder eller innretninger hvor korn eller produkter som nevnt i § 2, bokstav c, forhandles, oppbevares eller forefinnes. De har rett til uten vederlag å ta ut prøver til undersøkelse .

§ 5.

Unnlater eieren eller brukeren å etterkomme påbud gitt i medhold av denne lov, kan departementet etter særskilt varsel la arbeidet utføre for hans regning. Kravet om refusjon for utgiftene er tvangsgrunnlag for utlegg hos den ansvarlige.

§ 6.

Omkostninger eller tap som påføres eier eller bruker av fast eiendom ved bekjempelse av floghavre etter denne lov, blir som regel å bære av vedkommende eier eller bruker. I særlige tilfeller hvor det vil virke åpenbart urimelig eller særlig tyngende for vedkommende å bære omkostningene eller tapet selv, kan refusjon eller vederlag, helt eller delvis, bli ydet, etter vedkommende departements bestemmelse. Vederlag kan ikke gis hvis skadelidte ved egen skyld har forårsaket utgiftene eller skaden.

Krav etter første ledd går tapt hvis det ikke fremsettes for departementet eller en myndighet som er nevnt i § 4, første ledd innen seks måneder etter at utlegget, arbeidet eller skaden har funnet sted.

§ 7.

Refusjon og vederlag etter denne lov utredes med en halvpart av statskassen, en fjerdepart av fylket og en fjerdepart av vedkommende kommune.

§ 8.

Overtredelse av denne lov eller bestemmelse gitt i medhold av loven eller opprettholdt ved den straffes med bøter, dersom strengere straff ikke kommer til anvendelse etter den alminnelige borgerlige straffelov.

§ 9.

Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av denne lov.

§ 10.

Denne lov trer i kraft 1 juli 1962. – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy