Innhold
Innhold
L28.04.1978 nr. 18

Forbrukertvistloven [OPPHEVET]

Lov om behandling av forbrukertvister

L28.04.1978 nr. 18 Lov om behandling av forbrukertvister. [OPPHEVET]

§ 1. Saklig myndighetsområde.

Markedsrådets utvalg for forbrukertvister (Forbrukertvistutvalget) skal, etter at tvisten etter begjæring av en forbruker er behandlet i Forbrukerrådet (jfr. §§ 4 til 6), behandle:

  • a)

    tvister i forbrukerkjøp og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor en kjøper i tilknytning til kjøpet,

  • b)

    tvister om håndverkertjenester som faller inn under reglene i lov 16. juni 1989 nr. 63, jf. dens § 1,

  • c)

    tvister om avtaler som faller inn under lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven).

Forbrukertvistutvalget bistår ikke med inndrivelse av krav motparten har erkjent.

Med forbrukerkjøp menes kjøp av ting til forbruker. Med forbruker menes fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Loven gjelder ikke kjøp av fast eiendom eller avtaler om elektrisk energi som nevnt i forbrukerkjøpsloven § 61 a første ledd bokstav a til c.

Tvisteloven § 1-3 får tilsvarende anvendelse.

Forbrukertvistutvalget avgjør med endelig virkning om en sak hører under utvalgets myndighetsområde etter paragrafen her.

§ 2. Forbrukertvistutvalgets oppnevning og sammensetning i den enkelte sak.

Forbrukertvistutvalget skal bestå av en formann, varaformann og åtte medlemmer som alle oppnevnes av Kongen for fire år av gangen. Ved første gangs oppnevning kan det likevel settes en kortere funksjonstid for noen av medlemmene. Formannen og varaformannen skal ha juridisk embetseksamen. Av de åtte medlemmene skal fire ha særlig innsikt i forbrukersidens interesser og fire særlig innsikt i selger- eller tjenesteytersidens interesser.

Ved behandling av den enkelte sak skal Forbrukertvistutvalget bestå av en formann og to medlemmer med særlig innsikt i henholdsvis forbrukersidens og selger- eller tjenesteytersidens interesser. Formannen i den enkelte sak skal være Forbrukertvistutvalgets formann eller varaformann.

§ 3. Administrasjon m.v.

Forbrukertvistutvalgets arbeid ledes av formannen.

Kongen fastsetter nærmere forskrifter om organiseringen av og saksbehandlingen ved Forbrukertvistutvalget.

§ 4. Begjæring til Forbrukerrådet.

Tvist i forbrukerkjøp og tvist om håndverkertjeneste som ønskes behandlet av Forbrukertvistutvalget etter reglene i loven her, må først bringes inn for Forbrukerrådet ved skriftlig begjæring av forbruker som er part i tvisten.

Forbrukerrådet kan avvise saken dersom den ligger utenfor Forbrukertvistutvalgets myndighetsområde etter § 1. Avvisningen kan bringes inn for Forbrukertvistutvalget ved klage.

§ 5. Behandlingen ved Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet skal sørge for sakens opplysning og herunder innhente sakkyndige uttalelser i den utstrekning det finnes rimelig.

Forbrukerrådet skal megle i saken etter at partene er gitt adgang til å uttale seg. Så vel under meglingen som ved den øvrige behandling av saken skal Forbrukerrådet innta en uhildet og nøytral holdning innenfor rammen av gjeldende rett.

Dokumentene i Forbrukerrådets klagesaker blir først offentlige etter bestemmelsene i offentleglova fra det tidspunkt saken er endelig avsluttet i Forbrukerrådet eller endelig avgjort av Forbrukertvistutvalget.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om klagesakenes behandling ved Forbrukerrådet.

§ 6. Innbringelse for Forbrukertvistutvalget.

Dersom minnelig ordning ikke oppnås, kan hver av partene innen 4 uker etter at Forbrukerrådet har underrettet dem om at Forbrukerrådets behandling av saken er avsluttet, gjennom Forbrukerrådet skriftlig begjære saken fremmet for Forbrukertvistutvalget. Begjæringen skal inneholde en påstand.

Forbrukerrådet skal bistå med utformingen av begjæringen dersom det finner det nødvendig for å få tilstrekkelig klart fram hva tvisten gjelder.

Forbrukerrådet oversender begjæringen til Forbrukertvistutvalget sammen med sakens dokumenter og en redegjørelse for det faktiske saksforholdet, eventuelt også det rettslige standpunkt Forbrukerrådet har lagt til grunn.

Forbrukertvistutvalget kan gi oppreisning mot oversittelse av fristen i første ledd. Begjæring om oppreisning sendes Forbrukerrådet som avgir uttalelse om den.

§ 7. Saksbehandlingen ved Forbrukertvistutvalget.

Formannen sørger for at begjæringen forkynnes for den annen part.

Formannen sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst før den tas opp til behandling i rådet. Opplysningene innhentes på den måte formannen finner hensiktsmessig.

Forbrukertvistutvalget behandler saken på grunnlag av den skriftlige framstilling som partene har gitt og det øvrige skriftlige materiale som foreligger. Utvalget kan etter behov og i den utstrekning det finnes rimelig innhente nye sakkyndige uttalelser og innkalle sakkyndige til muntlig forklaring for rådet.

Forbrukertvistutvalget er bundet av partenes påstander.

Dokumentene i Forbrukertvistutvalgets klagesaker blir først offentlige etter bestemmelsene i offentleglova fra det tidspunkt saken er endelig avgjort av utvalget.

§ 8. Avvisning.

Tvist som begjæres fremmet for Forbrukertvistutvalget skal avvises dersom den ikke hører under Forbrukertvistutvalgets kompetanse etter § 1. Det samme gjelder dersom motparten ikke kan saksøkes ved norske domstoler.

Forbrukertvistutvalget skal avvise en tvist som tidligere er avgjort ved dom, og en tvist som er under behandling ved en domstol dersom denne ikke beslutter å stanse saken, jfr. § 15 annet ledd.

Forbrukertvistutvalget kan videre avvise en tvist dersom det finner at realitetsavgjørelse ikke kan treffes uten at partene eller vitner muntlig forklarer seg.

Vedtak om avvisning etter paragrafen her avgjøres av Forbrukertvistutvalget med endelig virkning. Formannen sørger for at vedtaket forkynnes for partene.

§ 9. Manglende medvirkning fra partene.

Før en sak tas opp til avgjørelse ved Forbrukertvistutvalget skal partene gis adgang til å uttale seg. Utvalget kan fastsette en frist for slike uttalelser. Hvis en part ikke har svart innen fristens utløp og det ikke er opplyst eller sannsynlig at vedkommende har gyldig grunn for det, kan utvalget avgjøre saken på grunnlag av de opplysninger som er framkommet tidligere i saken med mindre disse strider mot vitterlige kjensgjerninger.

Avgjørelse etter første ledd kan bare skje når vedkommende part ved forkynnelse er gjort kjent med virkningen av unnlatt svar.

§ 10. Vedtak.

Avgjørelse som avslutter saken treffes ved alminnelig flertall i skriftlig grunngitt vedtak.

Forbrukertvistutvalgets formann sørger for at vedtaket forkynnes for partene. Samtidig skal vedtakets virkninger etter § 11 gjøres kjent for dem.

Forbrukertvistutvalgets vedtak kan ikke påklages.

§ 11. Innbringelse for domstolene – tvangskraft.

Sak som Forbrukertvistutvalget har realitetsbehandlet kan innen én måned etter forkynning av vedtaket ved stevning bringes inn for tingrett. Er en sak for domstolene stanset etter § 15 annet ledd, må prosesskriv med begjæring om fortsettelse avgis innen samme frist.

Stevning, eventuelt prosesskriv, sendes Forbrukertvistutvalget som videresender dokumentet til tingrett.

Dersom sak ikke er reist (fortsatt) etter første ledd, har Forbrukertvistutvalgets vedtak samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.

Ved oversittelse av fristen i første ledd kan Forbrukertvistutvalget etter reglene i forvaltningsloven § 31 vedta at saken tas til (fortsatt) behandling i tingretten. Vedtaket om fristoversittelsen kan ankes til tingretten.

§ 12. Gjenåpning.

Reglene om gjenåpning i tvisteloven kapittel 31 gjelder tilsvarende for saker ved Forbrukertvistutvalget i den utstrekning de passer.

§ 13. Forholdet til voldgiftsklausuler.

Avtale om at en tvist som omfattes av denne lov skal avgjøres ved voldgift er ikke til hinder for at tvisten bringes inn for Forbrukertvistutvalget.

§ 14. Forholdet til klagenemnder.

Departementet kan godkjenne at klager som ellers faller inn under Forbrukertvistutvalgets kompetanse i stedet skal behandles av en klagenemnd.

Kongen kan gi nærmere regler om hvilke krav som kan stilles til klagenemndas vedtekter for at godkjennelse kan gis.

§ 15. Forholdet til de alminnelige domstoler.

Så lenge en tvist er under behandling ved Forbrukertvistutvalget kan den ikke av de samme parter bringes inn for de alminnelige domstoler . Saken regnes å være under behandling ved Forbrukertvistutvalget fra begjæring er sendt til Forbrukerrådet.

Om søksmål er reist ved de alminnelige domstoler og en part ønsker tvisten avgjort av Forbrukertvistutvalget, kan vedkommende domstol stanse den videre behandling inntil Forbrukertvistutvalgets avgjørelse foreligger. Har Forbrukertvistutvalget avsagt vedtak, og fristen for å fortsette saken for domstolen er utløpt, skal saken heves. Er sak reist for forliksrådet, gjelder tvisteloven § 6-11 annet ledd og femte ledd.

§ 16. Sakskostnader og gebyr.

Hvis noen av partene overfor Forbrukertvistutvalget har nedlagt påstand eller på annen måte framsatt krav som utvalget finner åpenbart ikke kan føre fram, kan det bestemme at vedkommende helt eller delvis skal bære de utgifter saken har medført for den annen part.

Kongen kan bestemme at det skal betales gebyr for behandling av sak i Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget.

§ 17. Ikrafttreden.

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Fra lovens ikrafttreden gjøres følgende endringer og tilføyelser i andre lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy