Innhold
Innhold
L10.12.1976 nr. 90

Forsørgerfradragsloven [OPPHEVET]

Lov om forsørgerfradrag i skatt for barn og ungdom

L10.12.1976 nr. 90 Lov om forsørgerfradrag i skatt for barn og ungdom. [OPPHEVET]

§ 1.

Personer som etter skatteloven av 18. august 1911 regnes som innenlandsboende og har barn som er bosatt her i landet, har krav på forsørgerfradrag i skatt etter bestemmelsene i denne loven.

Forsørgerfradrag gis til og med det året barnet fyller 18 år.

§ 2.

Forsørgerfradraget skal være kr 1.820 for hvert barn til og med det år barnet fyller 15 år.

§ 3.

Fra og med det år barnet fyller 16 år, til og med det år barnet fyller 18 år, skal forsørgerfradraget være kr. 2.540.

Er mindre enn halvparten av den forsørgedes ordinære leveomkostninger i inntektsåret dekket av forsørgeren, skal forsørgerfradraget etter første ledd for dette barn reduseres til det halve eller falle helt bort.

§ 4.

Forsørgerfradrag etter § 3 skal gis for ett barn mer enn det antall som det er fradragsrett for, når forsørgeren er enslig og bare forsørger barn i alderen 16-18 år.

§ 5.

Forsørgerfradrag fastsettes i forbindelse med ligningen. Fastsettingen kan påklages etter de regler som gjelder for klage over ligningen.

Ved utskrivning av skattekort eller forskuddsskatt skal det tas hensyn til forsørgerfradrag etter denne loven.

Forsørgerfradraget skal gå til fradrag i utlignede skatter og i trygdeavgift til folketrygden. Eventuelt overskytende beløp skal utbetales i forbindelse med avregningsoppgjøret for skatt etter skattebetalingsloven av 21 november 1952, jfr. dog § 2 annet ledd og § 3 tredje ledd.

§ 6.

Kongen kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i denne loven. Når særlige hensyn tilsier det, kan Kongen utvide eller begrense kretsen av personer som har krav på fradrag.

§ 7.

Loven trer i kraft med virkning for inntektsåret 1977. – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy