Innhold
Innhold
L18.08.1914 nr. 3

Forsvarshemmelighetsloven [OPPHEVET]

Lov om forsvarshemmeligheter

L18.08.1914 nr. 3 Lov om forsvarshemmeligheter. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen eller den han dertil har bemyndiget, kan av forsvarshensyn forby uvedkommende adgang

  • 1.

    til fæstningsverker, krigsskib, havner, signalstationer eller bygninger og anlæg, hvor gjenstande av interesse for rikets forsvar fremstilles, istandsættes eller opbevares,

  • 2.

    til bestemt angivne omraader,

  • 3.

    til at overvære militære øvelser eller forsøk.

Den, som overtræder noget saadant forbud, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 1 aar, om strengere straf ikke er anvendelig paa handlingen.

§ 2.

Dersom nogen ved urigtige opgaver om navn, nationalitet, stilling eller næring eller ved anden svigagtig adfærd har skaffet eller medvirket til at skaffe sig eller andre adgang til fæstningsverker, krigsskib, havner, signalstationer eller bygninger og anlæg, hvor gjenstande av interesse for rikets forsvar fremstilles, istandsættes eller opbevares, eller til at overvære militære øvelser eller forsøk, straffes han med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 2 aar, om strengere straf ikke er anvendelig paa handlingen.

§ 3.

Med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 1 aar – om strengere straf ikke er anvendelig paa handlingen – straffes:

1. den, som uten samtykke av Kongen, eller den han dertil har bemyndiget, optar, mangfoldiggjør eller offentliggjør karter, krokier, skisser, fotografier eller beskrivelser over fæstningsverker eller dertil hørende anlæg;

2. den, som ellers optar, mangfoldiggjør eller offentliggjør karter, krokier, skisser, fotografier eller beskrivelser, som kan antages at være til nytte for rikets fiende i krigstilfælde, naar der efter omstændighetene ikke er grund til at anta, at handlingen er foretat i et berettiget øiemed;

3. den, som uten samtykke av Kongen eller vedkommende regjeringsdepartement optar, mangfoldiggjør eller offentliggjør karter eller kartskisser over rikets havner, fjorder eller indløp eller over nogen del av Norges sjøterritorium eller der foretar maalinger eller andre lodninger end saadanne, som er nødvendige for sikker navigering i den almindelige seilled;

4. den, som medvirker til nogen av de her nævnte handlinger.

§ 4.

Dersom nogen medvirker ved efterretninger, som han vet eller bør forstaa har spionering for en fremmed stat til formaal, straffes han med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 1 aar.

§ 5.

Dersom nogen træffes under omstændigheter, som kan gi grund til mistanke om at han har foretat eller agter at foreta handling, som er strafbar efter denne lov, efter straffelovens §§ 90 eller 91 eller efter lov om telekommunikasjon av 23. juni 1995 nr. 39 § 10-4, og han overfor en offentlig tjenestemand eller en militær befalingsmand i tjenesten negter at opgi navn, nationalitet, stilling, næring og bopæl eller gir urigtig opgave derom for sit eget eller andres vedkommende, straffes han med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 6 maaneder, om strengere straf ikke er anvendelig paa handlingen.

§ 6.

Den som ved avtale eller paa anden maate søker at forberede en efter straffelovens §§ 90 eller 91 eller efter denne lovs §§ 1, 2, 3 eller 4 strafbar handling, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 1 aar, om strengere straf ikke er anvendelig paa handlingen.

§ 7.

Dersom nogen gir eller medvirker til at gi offentlige meddelelser, som han vet eller bør forstaa kan være til skade for efterforskningen av en forbrydelse mot denne lov eller mot den almindelige straffelovs §§ 90-94, straffes han med bøter eller med fængsel indtil 6 maaneder, om strengere straf ikke er anvendelig paa handlingen.

§ 8.

Den, som med skjellig grund mistænkes for en strafbar handling mot denne lovs § 5 eller mot lov om telekommunikasjon av 23. juni 1995 nr. 39 § 10-4, kan paagripes og sættes i varetægtsfængsel ikke bare under de betingelser som er nævnt i straffeprosessloven §§ 173 og 174, jf § 184 annet ledd, men ogsaa under de betingelser som er nævnt i samme lov §§ 171 og 174, jf § 184 annet ledd, uanset at straffen er mindre end der bestemt.

§ 9.

Denne lov træder straks i kraft.

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy