Innhold
Innhold
L19.06.1969 nr. 54

Forvaltningslovens ikrafttredelseslov

Lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover

L19.06.1969 nr. 54 Lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover.

I

Lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) trer i kraft 1 januar 1970.

Kongen kan gi forskrifter om anvendelse av forvaltningslovens bestemmelser på saker som ved lovens ikraftsettelse er under behandling i administrasjonen og om anvendelse av loven på eldre forskrifter.

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy