Innhold
Innhold
L23.02.1996 nr. 9

Fredstjenesteloven [OPPHEVET]

Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner

L23.02.1996 nr. 9 Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. [OPPHEVET]

§ 1. Lovens virkeområde og forholdet til andre lover

Denne lov gjelder tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner.

Med internasjonale fredsoperasjoner menes i denne lov humanitære hjelpeaksjoner, konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsopprettende og andre lignende operasjoner i utlandet, som krever bruk av militære styrker.

Loven gjelder ikke for tjeneste pålagt med hjemmel i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt.

Under tjenestegjøring i utlandet gjelder ikke lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) §§ 2, 4, 5 og 11 kommer ikke til anvendelse. For øvrig gjelder tjenestemannsloven for tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner.

§ 1 a. Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i eller i medhold av loven her om at kontrakt, erklæring, klage eller annet skal være skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon.

Bruk av elektronisk kommunikasjon ved underretning om et vedtak er bare tillatt når den vedtaket retter seg mot uttrykkelig har godtatt dette.

§ 2. Personer som kan tjenestegjøre i norsk styrke

Den tjenestegjørende må være norsk statsborger.

Med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat, kan Kongen likevel tillate andre personer å gjøre tjeneste som medlem av en norsk styrke i en internasjonal fredsoperasjon.

§ 3. Kontraktsinngåelse

En person kan ved skriftlig kontrakt forplikte seg til å etterkomme en beordring til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon.

En kontrakt kan inneholde samtykke til deltakelse i enhver type, i en bestemt type eller i en konkret utpekt internasjonal fredsoperasjon.

En kontraktsperiode skal ikke overstige tre år, og den aktive tjenesteperiode skal innenfor kontraktsperioden samlet ikke overstige to år.

Kongen kan ved særskilte behov gjøre unntak fra bestemmelsen i tredje ledd.

§ 4. Beordring

Den som har inngått kontrakt som nevnt i § 3, kan beordres til å gjøre tjeneste i samsvar med kontrakten.

Dersom tilfredsstillende deltakelse ellers ikke kan oppnås, kan Kongen beordre yrkesbefal til å gjøre tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon, selv om kontrakt om dette ikke er inngått.

Beordring til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon kan ikke finne sted i andre tilfeller enn nevnt her.

§ 5. Oppsigelse m.m.

Person som har inngått kontrakt som nevnt i § 3, kan si opp kontrakten med tre måneders varsel. Oppsigelse kan ikke skje før vedkommende er blitt beordret til tjeneste.

Yrkesbefal som er tjenestemann, og som i medhold av § 4 andre ledd beordres til å gjøre tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon, kan si opp sin stilling i Forsvaret med tre måneders varsel. Fratredelse fra stilling som yrkesbefal skjer likevel ikke før eventuell resterende plikttjeneste er avtjent i Norge.

Den som kan beordres i medhold av § 4 første eller andre ledd, kan når som helst søke seg fritatt fra tjenesteplikten. Slik søknad skal innvilges dersom vektige helsemessige, velferdsmessige eller sosiale grunner foreligger.

§ 6. Hjemsendelse

Den som deltar i en internasjonal fredsoperasjon, kan hjemsendes fra tjenesten (repatrieres) etter bestemmelser fastsatt av Kongen.

Forvaltningsloven kapittel IV og VI gjelder ikke ved behandling av saker om hjemsendelse.

§ 7. Forskrifter

Kongen gir forskrifter om

 • a)

  maksimal tjenesteperiode som kan pålegges yrkesbefal i medhold av § 4 andre ledd,

 • b)

  hvordan utvelgelse til internasjonale fredsoperasjoner skal skje, herunder om kvalifikasjoner og øvrige vilkår for tjenestegjøring,

 • c)

  innholdet i kontrakter som nevnt i § 3, herunder om varslingsfrister ved innkalling til tjeneste,

 • d)

  behandling av søknader som nevnt i § 5 tredje ledd,

 • e)

  klage over avgjørelse om hjemsendelse og om virkningene av slik klage, og

 • f)

  arbeidsmiljøet til norske styrker som deltar i internasjonale fredsoperasjoner.

§ 8. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

§ 4 andre ledd gjelder ikke for yrkesbefal som er tilsatt før lovens ikrafttredelse, med mindre den enkelte ved skriftlig erklæring ugjenkallelig har akseptert å være underlagt slik beordringsplikt.

§ 9. Endringer i andre lover

Fra den tiden loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:– – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy