Innhold
Innhold
L09.06.1972 nr. 31

Grensereinbeiteloven

Lov om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige (grensereinbeiteloven)

L09.06.1972 nr. 31 Lov om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige (grensereinbeiteloven)

Kapittel I. Svensk reinbeiting i Norge.

Beiteområder.

§ 1.

Formålet med denne lov er å gi grunnlag for en bærekraftig utvikling for norske samers reindrift samt å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår som bidrar til en bærekraftig grenseoverskridende reindrift, inntil en ny konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite kan tre i kraft.

Svenske samers reinbeiting i Norge kan bare foregå i de beiteområder som er fastsatt av Kongen ved forskrift. Beiteområdene skal fastsettes med utgangspunkt i den tidligere konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite (konvensjonen). Kongen kan foreta justeringer av områdene dersom norske reinbeitedistrikter blir forhindret i å utnytte vinterbeiter i Sverige som de har hatt rett til etter konvensjonen. Slike justeringer kan også foretas dersom norske og svenske reindriftsutøvere avtaler en annen bruk av beiteområdene.

Beitetider.

§ 2.

Beiteområdene kan brukes som beite for svensk rein i følgende tidsrom:

 • 1.

  I Troms fylke: Fra og med 1 mai til og med 14 september.

 • 2.

  I Nordland og Nord-Trøndelag fylker: Fra og med 1 juli til og med 31 august.

§ 3.

Kongen kan ved forskrift fastsette at svensk rein kan oppholde seg i bestemte områder til annen tid enn fastsatt i § 2 når reindrift foregår i tilstøtende grensetrakter i Sverige.

Bruken av beiteområdene.

§ 4.

Beiteområdene må ikke brukes som beite for norsk rein i den tid av året svensk reinbeiting er tillatt der i henhold til lovens § 2.

Fra hvilke samebyer rein kan føres på beite i Norge.

§ 5.

Beiteområdene kan brukes for rein fra følgende samebyer:

 • 1.

  I Troms fylke: Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma og Talma.

 • 2.

  I Nordland og Nord-Trøndelag fylker: Rautasvuoma, Kaalasvuoma, Norrkaitum, Mellanbyn, Sörkaitum, Sirkas, Tuorpon, Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg, Svaipa, Gran, Ran, Umbyn, Vapsten, Vilhelmina norra, Vilhelmina södra og Frostvikens norra.

Reinantall.

§ 6.

I beiteområdet Anjavassdalen er største tillatte reinantall 9.000, her ikke medregnet kalver som er født samme år som beitingen foregår.

Trygging av beiteressursene.

§ 7.

Ved reinbeiting i henhold til denne lov må beitene ikke utnyttes på en slik måte at de forringes for fremtiden.

Svenske reineiere som kan nytte beiteområdene i Norge.

§ 8.

Beiteområdene kan brukes

 • 1.

  for rein tilhørende reineiere som er av samisk herkomst eller som er eller har vært gift med eller er adoptivbarn til slik reineier, og som etter svensk lov har rett til reindrift, samt

 • 2.

  for rein tilhørende uskiftet dødsbo etter reineiere som nevnt under nr. 1.

Svenske reineieres opphold i Norge.

§ 9.

Reineier som lar sin rein beite i Norge i henhold til denne lov, og som har reindrift som hovedyrke, samt hans husstandsmedlemmer og reingjetere, har adgang til å overskride riksgrensen og oppholde seg i Norge i tillatt beitetid og ellers når det er nødvendig av hensyn til reindriften.

Melding om beiting.

§ 10.

Lantbruksnämnden skal senest to måneder før beitetiden begynner sende melding til vedkommende fylkesmann om hvordan beiteområdene i Norge vil bli benyttet.

Melding gis for hver sameby og skal inneholde opplysning om

 • 1.

  reineiernes navn, fødselsår, bopel, reinantall og reinmerker;

 • 2.

  de beiteområder som vil bli benyttet;

 • 3.

  navn og fødselsår for de personer som vil overskride riksgrensen og oppholde seg i Norge i henhold til § 9, samt

 • 4.

  tillitsmannens navn og hans oppholdssted i beitetiden.

Er det tidligere gitt oppgave over reinmerker, skal meldingen bare inneholde oppgave over nye merker eller endringer i merker.

Legitimasjon.

§ 11.

Den som i medhold av § 9 oppholder seg i Norge og som har fylt 15 år, skal medføre et særskilt legitimasjonsbevis, utstedt av svenske myndigheter. Dette skal på forlangende forevises norske myndigheter.

Legitimasjonsbeviset skal gjelde for høyst fem år.

Tillitsmenn.

§ 12.

Hver sameby som utnytter adgangen til reinbeiting i Norge skal ha en tillitsmann med en eller to stedfortredere. Det skal likeledes være en tillitsmann med en eller to stedfortredere for hvert reinbeitedistrikt som berøres av svensk reinbeiting i Norge.

Tillitsmannen skal være bindeledd mellom norske myndigheter og reineierne i spørsmål som oppstår i samband med at rein fra Sverige beiter i Norge. Han skal påse at lovens bestemmelser iakttas ved utøvingen av reindriften. Videre kan han gi reineiere som tilhører hans sameby eller reinbeitedistrikt de pålegg og kreve den medvirkning av dem som er nødvendige for at loven skal etterleves.

Særlig påligger det de svenske tillitsmenn

 • 1.

  å oppholde seg på hensiktsmessig sted i eller i nærheten av beiteområdet når reinbeiting er tillatt i Norge;

 • 2.

  å iverksette de tiltak som er nødvendige om loven blir overtrådt;

 • 3.

  å søke å bringe på det rene hvem den rein tilhører som har voldt påstått skade.

Kongen kan gi forskrifter om tillitsmann med stedfortreder for reinbeitedistrikt som vil kunne berøres av svensk reinbeiting i Norge.

Tilsyn og bevoktning.

§ 13.

Under opphold og flytting i Norge skal det føres slikt tilsyn med reinen som god reindrift krever.

Reinen skal holdes under slik bevoktning at den så vidt mulig hindres fra å volde skade, komme utenfor beiteområdene eller sammenblandes med fremmed rein.

Blir reinen ikke bevoktet som bestemt i foregående ledd, og rettes ikke forholdet etter pålegg herom, kan fylkesmannen der reinen befinner seg, anta gjeterhjelp på samebyens bekostning.

Samling og skilling.

§ 14.

Samling for kalvmerking eller for slakting, eller skilling, må ikke foretas uten at melding om tid og sted er sendt tillitsmennene for de reinbeitedistrikter i Norge som har tilstøtende områder. Melding skal gis i så god tid som mulig.

§ 15.

Er rein fra Norge og Sverige blitt sammenblandet, skal samling og skilling settes i verk snarest mulig.

Samling og skilling kan dog utsettes eller unnlates dersom tillitsmennene i de berørte reinbeitedistrikter og samebyer er enige om det, eller det bestemmes av fylkesmannen der reinen befinner seg.

Samling og skilling skal settes i verk av tillitsmannen for det distrikt der reinen er. Når tillitsmannen krever det, skal andre berørte reineiere og samebyer sende tilstrekkelig arbeidskraft til å delta i arbeidet og til å ta hånd om sin rein. Tillitsmannen avgjør hvor stort mannskap de skal sende, under hensyn til det antall rein de antas å ha i den sammenblandede flokken og til forholdene for øvrig.

Tillitsmannen skal i så god tid som mulig sende melding om tid og sted for skillingen til tillitsmennene i de andre berørte distrikter og samebyer.

§ 16.

Har en tillitsmann grunn til å tro at rein fra hans distrikt er blitt sammenblandet med svensk rein, har han rett til å se over denne sammen med tillitsmannen for den sameby som reinflokken tilhører.

§ 17.

Før svensk rein endelig forlater reinbeiteområdet i Norge eller tilstøtende svensk område, og senest ved utløpet av den i § 2 bestemte beitetid, skal det foretas samling og utskilling av norsk rein.

Skilling skal foregå på norsk side av riksgrensen med mindre fylkesmannen samtykker i at skilling foretas på svensk område.

Samling og skilling kan unnlates om fylkesmannen samtykker. Samtykke bør gis når det er grunn til å tro at sammenblanding ikke er skjedd, eller hvis andre omstendigheter tilsier det. Fylkesmannen kan bestemme at slikt samtykke skal gjelde inntil videre.

Samling og skilling skal settes i verk av den svenske tillitsmann. Tid og sted skal godkjennes av fylkesmannen som gir melding til tillitsmennene for de berørte reinbeitedistrikter.

Fylkesmannen kan pålegge reineierne i de berørte reinbeitedistrikter å sende tilstrekkelig arbeidskraft til skillingen, og til å ta hånd om sin rein.

§ 18.

Rein som uten hjemmel i denne lov befinner seg i Norge, må ikke føres tilbake til Sverige før skilling er foretatt.

For skillingen og forutgående samling får reglene i § 15 tilsvarende anvendelse. Fylkesmannen der reinen befinner seg kan pålegge tillitsmannen i det distrikt eller den sameby som det meste av reinen tilhører, å sette i verk samlingen eller skillingen.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd. Han kan bestemme at tillitsmannen skal iverksette skilling på høvelig sted i Sverige, og kan gi tillitsmannen nærmere direktiver for skillingen. Melding om skillingen skal gis til lantbruksnämnden der skillingen skal foretas.

§ 19.

Fylkesmannen der reinen er kan gi pålegg om samling og skilling når

 • 1.

  tillitsmannen, i strid med denne lov, har unnlatt å iverksette samling eller skilling;

 • 2.

  tillitsmenn i henhold til § 15, annet ledd, er blitt enige om å utsette eller unnlate samling eller skilling, men fylkesmannen finner at dette bør skje uten opphold;

 • 3.

  det er grunn til å tro at sammenblanding har funnet sted, eller

 • 4.

  det ellers er særlig grunn til det.

Fylkesmannen fastsetter tid og sted for samlingen og skillingen.

Før pålegg gis i medhold av første ledd, skal vedkommende tillitsmenn gis anledning til å uttale seg.

§ 20.

Etter skilling skal reineier og sameby som utskilt rein tilhører, sørge for at reinen straks føres tilbake til eget område.

Sameby som henter utskilt rein i Norge skal, når det kan skje uten vesentlig ulempe, føre med tilbake til Sverige også utskilt rein som tilhører annen sameby.

Tillitsmann som iverksetter skillingen skal sørge for at merket rein som ikke blir tatt hånd om på den måte som er fastsatt i første og annet ledd, bevoktes inntil den avhentes av reineier eller sameby som den tilhører. Tillitsmannen skal underrette distriktets eller samebyens tillitsmann om hvor reinen kan avhentes, samt angi en etter forholdene rimelig tidsfrist innen hvilken avhenting må finne sted.

Dersom reinen ikke uten vesentlig ulempe kan bevoktes eller føres tilbake, kan fylkesmannen samtykke i at reinene selges til slakt for eierens regning. Det samme gjelder dersom den reineier eller sameby som reinen tilhører unnlater å avhente reinen innen den fastsatte tidsfrist.

§ 21.

Oppstår uenighet ved gjennomføringen av samling eller skilling, kan fylkesmannen iverksette de tiltak som omstendighetene tilsier.

Kostnader med fremmed rein.

§ 22.

Kostnader ved nødvendig arbeid med fremmed rein og utlegg som oppstår i denne forbindelse, skal betales av den reineier eller sameby som reinen tilhører.

Er norsk og svensk rein blitt sammenblandet, fordeles kostnadene ved samling og skilling mellom reineier og sameby i forhold til antallet rein de har i den sammenblandede flokken. Skyldes sammenblandingen uaktsomhet, eller utilstrekkelig tilsyn og bevoktning, kan den ansvarlige reineier eller sameby pålegges å betale en større andel av eller alle kostnadene.

Tillitsmannen skal føre oppgave over kostnadene, fordele disse og sende spesifiserte regninger til dem krav rettes mot.

Godtas ikke kravet bør fylkesmannen dersom en av partene anmoder om det, medvirke til at forlik kommer i stand.

Umerket rein.

§ 23.

Rein som ikke er merket innen utgangen av april året etter den er født (umerket rein), og som er her i riket, behandles i samsvar med norsk lov.

For umerket rein som befinner seg i beiteområder som er fastsatt ved forskrift etter § 1 til beitetid som bestemt i § 2 for vedkommende område, gjelder likevel følgende:

 • 1.

  Er sammenblanding av norsk og svensk rein ikke skjedd, skal umerket rein behandles i samsvar med svensk lov, med mindre det er sannsynlig at reinen hører hjemme i Norge.

 • 2.

  Er norsk og svensk rein sammenblandet, skal umerket rein fordeles i forhold til det antall merket rein som er i den sammenblandede flokken.

Bestemmelsene i denne paragraf får tilsvarende anvendelse på rein med ødelagt eller ukjent merke.

Slakting.

§ 24.

Under tillatt opphold i Norge kan slakting av svensk rein skje under iakttagelse av norsk lov.

Rein som uten hjemmel i loven befinner seg i Norge, må ikke slaktes uten samtykke av fylkesmannen i fylket der reinen er.

For kjøtt og andre produkter av svensk rein som er slaktet i Norge, gjelder norsk lov om innførsel og omsetning.

Jakt og fiske.

§ 25.

Den som i medhold av § 9 oppholder seg i Norge, har i den beitetid som er fastsatt i § 2 adgang til jakt og fiske innenfor beiteområdet etter de bestemmelser som gjelder for norske reineiere. Retten gjelder bare jakt og fiske til husbehov, og bare i den tid han oppholder seg i Norge.

Trevirke.

§ 26.

Svenske reineiere som lar rein beite i Norge i henhold til denne lov, kan innenfor beiteområdet ta trevirke til bruk i reindriften etter de bestemmelser som gjelder for norske reineiere.

Krever bestemmelsene utvisning, skal begjæring herom fremsettes senest seks måneder før hugsten.

Anlegg for reindriften m.v.

§ 27.

Svenske reineiere som lar rein beite i Norge i henhold til denne lov, har innenfor beiteområdet adgang til å oppføre anlegg eller bolighus som er nødvendige i reindriften etter de bestemmelser som gjelder for norske reineiere.

Når det er rasjonelt, bør anlegg for reindriften nyttes i fellesskap av norske og svenske reineiere. Fylkesmannen bør medvirke til at avtalen herom kommer i stand.

Sperregjerder.

§ 28.

Sperregjerder kan oppføres langs riksgrensen og langs beiteområdenes grenser for å lette reindriften.

Nærmere bestemmelser om oppføring og vedlikehold av gjerder, herunder om gjerdelinjer, gjerdenes utførelse og om fordeling av kostnader, fastsettes, ved særskilt overenskomst mellom norske og svenske myndigheter.

Hvor gjerdelinje avviker fra riksgrensen eller beiteområdets grense, skal gjerdet anses som reinbeitegrense ved anvendelsen av bestemmelsene i denne lov.

Innenfor beiteområde kan det oppføres sperregjerder etter særskilt overenskomst mellom norske og svenske myndigheter.

Ved særskilt overenskomst mellom norske og svenske myndigheter kan det bestemmes at det i stedet for sperregjerder skal oppføres reinvokterhytter.

Naturvern.

§ 29.

Ved planlegging, plassering, oppføring og vedlikehold av anlegg i reindriften, herunder gjerder, skal tilbørlig hensyn tas til naturverninteresser.

Anleggene skal så vidt mulig utføres og vedlikeholdes slik at dyr ikke blir påført skade.

Den som har oppført anlegg skal sørge for opprydding etter at anleggsarbeidene er utført, og for at materialer m.v. som ikke er nyttet blir fjernet. Anlegg som ikke blir vedlikeholdt eller ikke lenger er nødvendige for reindriften, skal fjernes og nødvendig opprydding skal foretas.

Hunder.

§ 30.

For bevoktning av reinen kan svenske reineiere medføre reinhunder til Norge, med de begrensninger som måtte bli fastsatt etter § 36.

Medføring av utstyr m.m.

§ 31.

Til bruk i reindriften kan person som nevnt i § 9 føre med seg til Norge nødvendig utstyr, redskap og levnedsmidler, samt materialer til oppføring og vedlikehold av anlegg m.m. som nevnt i § 27.

Våpen og ammunisjon.

§ 32.

Til bruk i reindriften og til jakt etter § 25 kan person som nevnt i § 9 føre med seg til Norge våpen og ammunisjon.

Nærmere bestemmelser herom kan fastsettes ved særskilt overenskomst mellom norske og svenske myndigheter.

Radiosendere og mottakere.

§ 33.

Person som nevnt i § 9 kan føre med til Norge og bruke i reindriften radiosendere og mottakere, under iakttagelse av norsk lov.

Nærmere bestemmelser kan fastsettes ved særskilt overenskomst mellom norske og svenske myndigheter.

Motorkjøretøyer.

§ 34.

Til bruk i reindriften kan person som nevnt i § 9 føre med seg til Norge motorkjøretøy som er registrert i Sverige.

For bruk av terrenggående motorkjøretøy gjelder samme bestemmelser som for norske reineiere.

Utenfor tillatt beitetid kan dog terrenggående motorkjøretøy bare brukes i reindriften etter at melding er gitt fylkesmannen der motorkjøretøyet skal benyttes.

Toll- og avgiftsfrihet.

§ 35.

Utstyr, redskap og andre varer som er nevnt i §§ 31-34, kan medføres toll- og avgiftsfritt.

Smittsomme dyresykdommer.

§ 36.

Når det er grunn til å tro at det i Sverige er ondartet smittsom sykdom blant rein eller husdyr og at det er fare for at svensk reinbeiting i Norge kan føre til ytterligere utbredelse av sykdommen, skal veterinærmyndighetene i de to land samrå seg med hverandre. Norske veterinærmyndigheter kan deretter iverksette de tiltak og gi de pålegg eller utferdige de forbud som er nødvendige for å hindre sykdommens utbredelse.

Forbud mot at rein eller reinhunder fra Sverige kommer inn i Norge, utferdiges av departementet. Slikt forbud skal oppheves så snart faren for utbredelse av sykdommen er opphørt.

Melding om ulovlig beiting.

§ 37.

Når svensk rein oppholder seg i Norge uten hjemmel i denne lov, skal det snarest gis melding til fylkesmannen der reinen er. Plikt til å gi slik melding har reinens eier, den som i eierens sted er ansvarlig for bevoktning og tilsyn, samt den som har lovlig adgang til reindrift i det område hvor den fremmede reinen er.

Fylkesmannen skal snarest underrette tillitsmannen i det distrikt der reinen er, samt vedkommende svenske lantbruksnãmnd og, om mulig, tillitsmannen for den sameby som reinen antas å tilhøre.

Bestemmelsene i første ledd får tilsvarende anvendelse når rein oppholder seg i beiteområdene i strid med § 4. Fylkesmannen skal snarest underrette vedkommende svenske tillitsmann og om mulig, tillitsmannen for de norske reineiere.

Beiteavgift.

§ 38.

Når svensk rein har oppholdt seg i Norge uten hjemmel i denne lov kan vedkommende sameby pålegges å betale beiteavgift.

Beiteavgiftens størrelse fastsettes av Kongen.

For kalver under ett år beregnes ikke beiteavgift.

§ 39.

Pålegg om betaling av beiteavgift gis av fylkesmannen der det ulovlige opphold har funnet sted.

Dersom det ulovlige opphold ikke kan legges reineieren eller den som på hans vegne har ansvaret for reinen til last, eller andre omstendigheter gjør det urimelig å pålegge full avgift kan fylkesmannen nedsette avgiftsbeløpet eller i særlige tilfelle helt frafalle beiteavgift.

Fylkesmannen sender pålegget til lantbruksnämnden der reinen, eller det meste av den, hører hjemme, og gir samtidig opplysninger om de omstendigheter som ligger til grunn for pålegget.

Pålegg om beiteavgift kan av den som pålegget berører, eller av lantbruksnämnden, ankes til Landbruksdirektoratet innen fem uker etter at tillitsmannen har mottatt pålegget.

§ 40.

Er pålegg om beiteavgift ikke sendt lantbruksnämnden innen tre måneder etter at det ulovlige opphold er brakt til opphør kan krav på beiteavgift ikke gjøres gjeldende.

§ 41.

Beiteavgiften skal betales til fylkesmannen innen tre måneder etter at kravet er blitt endelig.

§ 42.

Når rein har oppholdt seg i et område i strid med § 4, kan det pålegges beiteavgift i samsvar med § 38. Bestemmelsene i §§ 39-41 får tilsvarende anvendelse så langt de passer.

§ 43.

Beiteavgifter skal brukes til reindriftsformål.

Erstatning for skade.

§ 44.

Når ikke særlige bestemmelser om erstatning finnes i denne lov, skal skade som voldes ved utøvelse av svensk reindrift i Norge erstattes etter norsk erstatningsrett. For skade som voldes på reinbeite betales ikke erstatning.

§ 45.

Krever noen erstatning for skade som er voldt ved svensk reindrift i Norge, og blir det ikke enighet om oppgjøret, skal fylkesmannen der skaden er oppstått, på anmodning av en av partene, undersøke ansvarsforholdet og størrelsen av skaden og legge frem forslag til forlik.

§ 46.

Søksmål om erstatning for skade som nevnt i § 44 kan reises der skaden er oppstått.

Dispensasjoner.

§ 47.

Når vær- eller beiteforhold eller andre omstendigheter gjør det nødvendig, kan Statens reindriftsforvaltning etter anmodning fra lantbruksnämnden treffe vedtak om midlertidig unntak fra bestemmelsene om beiteområder, beitetider og reinantall.

Kreves en rask avgjørelse, kan unntak som nevnt i første ledd gis etter direkte anmodning fra samebyens tillitsmann.

Med lantbruksnämndens samtykke kan Landbruksdirektoratet gjøre midlertidige unntak fra § 4 om bruken av beiteområdene.

Kapittel II. Norsk reinbeiting i Sverige.

Tillitsmenn.

§ 48.

For hvert reinbeitedistrikt som vil nytte adgangen til reinbeite i Sverige skal det være en tillitsmann med en eller to stedfortredere. Kongen kan gi forskrifter om tillitsmannen.

Melding om beiting.

§ 49.

Reineier som vil nytte adgangen til reinbeiting i Sverige, skal senest tre måneder før beitetiden begynner underrette tillitsmannen om dette.

Senest 10 uker etter fristens utløp sender tillitsmannen melding for reinbeitedistriktet til vedkommende fylkesmann inneholdende opplysninger om:

 • 1.

  reineierens navn, fødselsår, bopel og reinmerker;

 • 2.

  det beiteområde som vil bli benyttet;

 • 3.

  navn og fødselsår for de personer som vil overskride riksgrensen og oppholde seg i Sverige i forbindelse med reindriften, samt

 • 4.

  tillitsmannens navn og hans oppholdssted i beitetiden.

Melding om flytningsplan.

§ 50.

Senest tre uker før flytting til Sverige påbegynnes skal reineierne eller deres tillitsmann sende lantbruksnämnden en plan for flyttingen.

Kan flyttingen ikke gjennomføres i samsvar med planen, skal lantbruksnämnden snarest mulig underrettes om dette og om når flyttingen vil bli påbegynt.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke innflytting til beiteområdene Leipikvattnet og Blåsjökilen i Jämtlands län.

Legitimasjon.

§ 51.

Reineiere, husstandsmedlemmer og reingjetere som oppholder seg i Sverige i forbindelse med reindriften, og som har fylt 15 år, skal medføre et særskilt legitimasjonsbevis.

Legitimasjonsbeviset utstedes av fylkesmannen og gjelder for fem år. Kongen kan gi nærmere forskrifter om beviset.

Tilbakeflytting til Norge.

§ 52.

Ved tilbakeflytting av norsk rein fra vinterbeite i Sverige, skal det, før reinen passerer riksgrensen, foretas samling og utskilling av svensk rein.

Samling og skilling kan unnlates om lantbruksnämnden samtykker.

§ 53.

Norsk rein som ulovlig befinner seg i Sverige, må ikke uten lantbruksnämndens tillatelse føres tilbake til Norge før skilling er foretatt.

Kapittel III. Straffebestemmelser.

§ 54.

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt:

 • 1.

  foretar samling for kalvmerking eller slakting, eller skilling, uten at det er sendt melding som nevnt i § 14;

 • 2.

  fører rein tilbake fra beiteområdene i Norge eller tilstøtende svensk område uten at det er foretatt samling og skilling som bestemt i § 17, første ledd, og uten samtykke som bestemt i § 17, annet eller tredje ledd;

 • 3.

  fører rein til Sverige uten at det er foretatt skilling som bestemt i § 18, første ledd, og uten at det er gjort unntak som nevnt i § 18, tredje ledd;

 • 4.

  unnlater å etterkomme pålegg gitt av fylkesmannen i medhold av § 18, annet ledd, annet punktum eller § 19;

 • 5.

  slakter rein i strid med § 24, annet ledd;

 • 6.

  bruker terrenggående motorkjøretøy utenfor tillatt beitetid uten at det er sendt melding som nevnt i § 34, tredje ledd;

 • 7.

  fører rein tilbake til Norge uten at det er foretatt samling og skilling som bestemt i §§ 52-53, og uten at lantbruksnämnden har samtykket i at skilling unnlates.

Straff etter denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse dersom forholdet rammes av noen bestemmelser i den alminnelige straffelovgivning.

§ 55.

Offentlig påtale for lovbrudd som nevnt i § 54, finner bare sted på begjæring av fylkesmannen eller lantbruksnämnden.

§ 56.

Den som i Sverige blir tiltalt for forhold som nevnt i § 54, kan ikke tiltales for samme forhold i Norge. Det samme gjelder hvis saken i Sverige er avgjort ved påtaleunnlatelse.

Kapittel IV. Ekspropriasjon.

§ 57.

Finner Kongen at det er påkrevet å forføye over jord som er i privat eie eller bruk, er eieren eller brukeren pliktig til mot erstatning å avstå den nødvendige grunn eller rådighet.

Kapittel V. Overgangsbestemmelser, ikrafttredelse m.m.

§ 58.

– – –

§ 59.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 100.)

Forskrifter.

§ 60.

Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av loven.

Ikrafttredelse. Oppheving og endring av andre lover,

§ 61.

1.Denne lov trer i kraft fra 1 mai 1972.

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy