Innhold
Innhold
L08.06.1984 nr. 52

Hermetikkavgiftsloven [OPPHEVET]

Lov om avgift på hermetikk

L08.06.1984 nr. 52 Lov om avgift på hermetikk. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan bestemme at det ved utførsel og omsetning til innenlandsk forbruk av alle sorter hel- og halvkonserver av fisk, skalldyr og bløtdyr, samt av kjøtt og flesk skal svares avgift til et fond.

Kongen gir nærmere forskrifter om hvilke varer som etter denne lov skal være avgiftspliktige.

§ 2.

Fondets midler kan nyttes til dekning av utgiftene ved den virksomhet som ivaretas av hermetikkbransjens fellesinstitusjoner på områdene forskning og utvikling, opplæring, markedstiltak og informasjon.

§ 3.

Kongen gir nærmere forskrifter om gjennomføringen av denne lov, herunder om avgiftens størrelse, avgiftsoppkreving og styring av fondet.

§ 4.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer avgiftspålegg etter denne lov eller etter forskrifter gitt i medhold av loven, straffes med bøter, for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebud.

§ 5.

Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Fra samme tid oppheves: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy