Innhold
Innhold
L09.06.1939 nr. 17

Husbruksskogloven [OPPHEVET]

Lov om husbruksskog

L09.06.1939 nr. 17 Lov om husbruksskog. [OPPHEVET]

§ 1.

Ved husbruksskog forstås i denne lov skog som eies av en sammenslutning av eiere av jordbruk og som er innkjøpt for å sikre brukene det nødvendige trevirke til husbruk.

Sammenslutningens medlemmer kalles i loven loddeiere.

Aksjeloven gjelder ikke for sammenslutninger som omfattes av loven her.

§ 2.

Kongen eller den han gir fullmakt til det kan meddele samtykke til at slik skog skal gå inn under bestemmelsene i denne lov. Ved avgjørelsen herav skal tas hensyn til om forholdene ligger slik til rette at skogen framover kan antas å kunne sikre loddeierne det de trenger av trevirke til sine bruk.

Vedkommende departement fastsetter de nærmere bestemmelser om framgangsmåten ved søknad om å få en skog inn under lovens bestemmelser .

Meddelt tillatelse til å gjøre lovens bestemmelser gjeldende skal tinglyses .

§ 3.

Husbruksskog eller del av den kan ikke utskiftes med mindre Kongens samtykke på forhånd er meddelt.

For avhendelse fra skogen av jord til oppdyrking av nye eller utvidelse av eldre jordbruk skal gjelde samme bestemmelser som fastsatt for bygdealmenninger .

§ 4.

Lodd i husbruksskog skal fortrinsvis tilligge eier av mindre jordbruk som mangler nødvendig eiendomsskog og som heller ikke har bruksrett som kan dekke behovet.

Departementet bestemmer antallet av lodder og fordelingen av dem . Ved fordelingen tas hensyn til brukenes behov.

Vedkommende departement avgjør om et bruk fyller vilkårene for at dets eier kan stå som loddeier.

§ 5.

Lodd i husbruksskog kan ikke, hverken ved frivillig eller tvungen rettshandel skilles fra det bruk hvortil den er knyttet uten at tillatelse er gitt av vedkommende departement.

§ 6.

Loddeier har intet ansvar for sammenslutningens forpliktelser ut over det beløp som lodden lyder på.

§ 7.

For husbruksskog skal det være et styre på 3 medlemmer med like mange varamenn. De velges av og blant loddeierne for 3 år om gangen således at et medlem og en varamann trer ut hvert år, de to første år etter loddtrekking. De nærmere regler om når og hvordan valget skal foregå fastsettes av vedkommende departement. Styret velger selv sin formann.

Vedkommende departement fastsetter de nærmere regler om vedtekter for sammenslutningen, herunder om regnskapshold, revisjon, årsberetning og årsmøte av loddeierne m.v.

§ 8.

Husbruksskog forvaltes av styret etter reglene i denne lov og bestemmelser gitt i medhold av den. Forvaltningen er undergitt kontroll av vedkommende departement.

§ 9.

For husbruksskog som ikke etter særskilt bestemmelse av vedkommende departement er fritatt for det skal det fastsettes en driftsplan. Det påligger styret å foranledige utkast til driftsplan utarbeidet og å sende dette inn til departementet med skogbestyrerens og styrets uttalelse. Driftsplanen fastsettes av departementet som kan gi nærmere regler for de prinsipper som skal følges ved utarbeidelse av utkast til den og fastsette bestemmelse om den tid innen hvilken utkastet må være innkommet. Innsendes ikke utkastet innen den av departementet fastsatte tid, kan departementet fastsette driftsplan uten forutgående uttalelse fra styret.

§ 10.

Den fastsatte driftsplan og mulige andre forskrifter for skogens behandling har styret å påse iverksatt og overholdt.

For husbruksskog som ikke ved særskilt bestemmelse av departementet er fritatt for det skal styret ansette en skogbestyrer. Skogbestyreren må ha teoretisk og praktisk utdannelse i skogbruk. I særlige tilfelle kan dog departementet samtykke i at det ansettes skogbestyrer som alene har praktisk utdannelse .

Unnlater styret å ansette skogbestyrer, kan departementet ansette sådan. Finner departementet at den ansatte skogbestyrer ikke utfører gitt arbeid tilfredsstillende, kan det pålegge styret å ansette en ny skogbestyrer. Etterkommes ikke pålegget innen en av departementet fastsatt frist, kan departementet ansette ny bestyrer.

Skogbestyrer som er godkjent eller ansatt av departementet kan ikke oppsies uten departementets samtykke.

For skogbestyrer gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist av 3 måneder. Lønnen fastsettes av departementet etter at styret har hatt høve til å uttale seg.

For skog som er av så ringe utstrekning eller av så liten verdi at den etter departementets skjønn ikke med rimelighet kan bære utgiftene til skogbestyrer kan ansettelse av sånn unnlates, såfremt en annen for skogens skjøtsel betryggende og av departementet godkjent ordning treffes.

Skogens forstlige behandling er undergitt skogbestyrerens myndighet. Dog har skogbestyreren å rette seg etter de bestemmelser som departementet i samråd med styret måtte treffe. Tvist mellom skogbestyreren og styret kan innbringes for departementet til avgjørelse.

§ 11.

Styret fastsetter for hvert år det samlede hogstkvantum innen rammen av den fastsatte driftsplan. Hogst for salg utover loddeiernes behov på bruket kan finne sted etter forut innhentet samtykke fra vedkommende departement.

Fordelingen mellom loddeierne av det kvantum som åvirkes til bruk for disse foretas av styret.

Loddeiernes betaling for trevirke og betalingsmåten fastsettes likeledes av styret. Disse bestemmelser kan dog innankes for vedkommende departement liksom også departementet av eget tiltak kan ta bestemmelsene opp til prøvelse.

§ 12.

All tømmerhogst skal foregå etter utblinking og all vedhogst etter utblinking eller utvising. Med hensyn til hogst og drift er loddeierne undergitt styrets og skogbestyrerens myndighet og de regler som fastsettes.

Loddeierne må finne seg i at tørt og avfall som er tjenlig til ved og annet bruk og som uten uforholdsmessig besvær kan tas, fortrinsvis blir nyttet og skal ikke kunne kreve utvist til brensel virke som er skikket til mer verdifull anvendelse.

§ 13.

Vedkommende departement kan etter at styret har hatt høve til å uttale seg bestemme hvorvidt og i hvilken utstrekning trevirke som skal åvirkes til loddeierne skal hogges, drives fram og eventuelt videre foredles for felles regning (fellesdrift) .

§ 14.

Til skogkulturarbeider skal anvendes et beløp som svarer til minst 2 pst. av bruttoverdien av det trevirke som utdrives av skogen. Nærmere regler om framgangsmåten ved fastsettelsen av bruttoverdien gis av departementet . Det påligger styret å påse at kulturarbeider blir utført.

Bestemmelse om hvorvidt og i hvilken utstrekning beiting i skogen kan utøves fastsettes av styret. Styrets bestemmelse kan innankes for departementet.

§ 15.

Utdeling av innvunnet overskudd som kontantutbytte til loddeierne kan ikke finne sted uten departementets samtykke. Utdelingen skjer pr. lodd.

§ 16.

Hvis trevirke eller annen avkasting av eiendommen leveres til loddeierne til redusert pris, skal utjevning loddeierne imellom kunne finne sted etter nærmere regler utferdiget av departementet.

§ 17.

Skog som går inn under denne lov kan ikke uten departementets samtykke pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet for gjeld.

Skog som er ført inn under bestemmelsene i denne lov kan ikke unndras fra loven uten bestemmelse truffet av Kongen eller den han gir fullmakt. For slik avgjørelse får bestemmelsene i § 2 annet og tredje ledd tilsvarende anvendelse.

§ 18.

Vedkommende departement utferdiger de nødvendige regler til gjennomføring av denne lov .

§ 19.

Etter det tidspunkt Kongen bestemmer kan husbruksskog ikke opprettes etter denne lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy