Innhold
Innhold
L04.12.1992 nr. 130

Husdyravlsloven

Lov om husdyravl

L04.12.1992 nr. 130 Lov om husdyravl.

§ 1.

Lovens formål er å sikre forsvarlig husdyravl, herunder kunstig overføring av sæd, egg og embryo.

Loven gjelder for de avlstekniske sidene ved husdyravl som foregår som samvirkeavl eller som er organisert på annen måte.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke dyreslag loven gjelder for.

§ 2.

Enhver virksomhet eller person som skal samle inn, behandle eller oppbevare sæd, egg eller embryo skal være godkjent av departementet. Departementet kan fastsette forskrifter om vilkårene for slik godkjenning .

§ 3.

Departementet kan gi forskrifter om metoder til individprøver og til vurdering av husdyrenes genetiske verdi og om godkjennelse av dyr, sæd, egg og embryo til avlsbruk.

Departementet kan bestemme at dyr, sæd, egg og embryo skal ledsages av et avstamningssertifikat. Departementet kan gi forskrifter om slike avstamningssertifikat.

§ 4.

Avlsforeninger og avlsorganisasjoner som fører stambøker skal godkjennes av departementet. Departementet kan fastsette forskrifter for slik godkjenning og for føring av stambøker .

§ 5.

Departementet kan gi forskrifter om kåring av avlshingster.

§ 6.

Departementet kan nedsette et rådgivende utvalg med representasjon fra de aktuelle bransjeorganisasjoner.

§ 6 a. Avgift og gebyr

Kongen kan i forskrifter pålegge enhver omfattet av denne loven å betale gebyr for å dekke kostnader ved tilsyn, kontroll og særskilte ytelser , som utferdigelse av attester og godkjenninger mv., etter loven her.

Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter omfattet av lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) å betale en avgift på næringsmidler. Avgiften skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter loven her i den utstrekning aktivitetene retter seg mot dyr som brukes til produksjon av næringsmidler, såfremt kostnadene ikke dekkes ved gebyr i medhold av første ledd.

Kongen kan i forskrifter pålegge produsenter eller importører å betale en avgift på fôr til dyr som ikke brukes til produksjon av næringsmidler. Avgiften skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter denne loven i den utstrekning aktivitetene retter seg mot dyr som ikke brukes til produksjon av næringsmidler, såfremt kostnadene ikke dekkes ved gebyr i medhold av første ledd.

Kongen kan gi nærmere bestemmelse om avgiftenes og gebyrenes beregning, oppkreving og innbetaling.

Ved forsinket betaling av avgifter og gebyrer, skal det betales rente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Avgifter og gebyrer er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 7.

Den som overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov straffes med bøter eller med fengsel inntil tre måneder.

§ 7 a.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven for godkjenning etter §§ 2 og 4 herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse.

Unntak fra tjenesteloven § 11 annet ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, herunder hensynet til privatpersoners beskyttelsesverdige interesser.

Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i forvaltningsloven.

§ 8.

Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.

Fra samme tid oppheves – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy