Innhold
Innhold
L17.12.1982 nr. 78

Inntektsfradragslov for Finnmark og Nord-Troms [OPPHEVET]

Lov om særskilt inntektsfradrag i Finnmark og Nord-Troms

L17.12.1982 nr. 78 Lov om særskilt inntektsfradrag i Finnmark og Nord-Troms. [OPPHEVET]

§ 1.

Personlig skattyter som etter skatteloven § 75, jfr. § 24 og ligningsloven § 8-6 nr. 2 c, får ansatt klassefradrag i en kommune i Finnmark fylke eller kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke , skal tilstås et særskilt inntektsfradrag. Fradrag tilstås likevel ikke skattyter som nevnt i skatteloven § 16 syvende ledd første punktum.

§ 2.

Fradraget gis ved skatteberegningen med kr 15.000 i klasse 1 og kr 30.000 i klasse 2 , men får ikke virkning ved beregning av trygdeavgift og toppskatt.

§ 3.

Fradraget skal ikke påvirke netto inntekt fastsatt etter skattelovgivningens øvrige bestemmelser.

§ 4.

Ved beregningen av skatter får reglene om klassefradrag tilsvarende anvendelse for fradrag etter denne lov, jfr. dog skattebetalingslovens § 43 nr. 5.

§ 5.

Departementet gir forskrifter til utfylling og gjennomføring, og kan gi særlige forskrifter for grupper av skattytere.

§ 6.

Denne lov trer i kraft straks og får første gang virkning for inntektsåret 1983.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy