Innhold
Innhold
L19.06.1969 nr. 67

Investeringsavgiftsloven [OPPHEVET]

Lov om avgift på investeringer m.v

L19.06.1969 nr. 67 Lov om avgift på investeringer m.v. [OPPHEVET MED UNNTAK AV §§ 6 OG 7]

§ 6.

Oppgave over og innbetaling av avgift skjer som for merverdiavgift.

§ 7.

Ved overtredelse av denne lov eller av forskrifter gitt i medhold av loven gjelder straffebestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 21-4 tilsvarende.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, og statskassen derved er eller kunne ha vært unndratt avgift, kan ilegges tilleggsavgift som bestemt i merverdiavgiftsloven § 21-3.

Grunnlaget for beregning av avgift etter denne lov kan fastsettes ved skjønn i samsvar med bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 18-1 og § 18-3.

For så vidt angår proklama som utstedes i bo, får bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-3 tilsvarende anvendelse.

Ved gjennomføringen av denne lov får for øvrig bestemmelsene i merverdiavgiftsloven anvendelse så langt de passer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy