Innhold
Innhold
L27.02.1930 nr. 2

Jan Mayen-loven

Lov om Jan Mayen

L27.02.1930 nr. 2 Lov om Jan Mayen.

§ 1.

Øen Jan Mayen er en del av Kongeriket Norge.

§ 2.

Norsk privatrett og strafferett og den norske lovgivning om rettspleien gjelder for Jan Mayen. I hvilken utstrekning andre lover skal gjelde, bestemmes av Kongen. I disse lover og i lovgivningen om rettspleien kan Kongen foreta endringer, når de stedlige forhold måtte gjøre det påkrevet.

Bestemmelsen i lov om Svalbard av 17 juli 1925 § 4 får tilsvarende anvendelse.

Kongen kan gi forskrifter om miljøvern på Jan Mayen.

§ 3.

All grunn som ikke blir avhendet til private, tilhører staten.

Ingen kan vinne hevd på eiendomsrett eller bruksrett til statsgrunn.

Rettigheter som staten har over avhendet grunn, kan ikke falle bort ved hevd.

§ 4.

Særlige tinglige rettigheter som måtte hvile på fast eiendom på Jan Mayen og som er stiftet før 8 mai 1929, må for å beholde rettsvern anmeldes til panteboksføreren til anmerkning på eiendommens folium innen seks måneder fra denne lovs ikrafttreden.

§ 5.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy