Innhold
Innhold
L29.11.1996 nr. 69

Jan Mayen-skatteloven

Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven)

L29.11.1996 nr. 69 Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven)

§ 1.

Personer som oppholder seg på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis, svarer skatt av inntekt vunnet ved arbeid der etter bestemmelsene om lønnstrekk i lov om skatt til Svalbard. Lov om skatt til Svalbard § 2-2 gjelder tilsvarende.

§ 2.

Skatten beregnes etter samme satser som Stortinget for hver budsjettermin har vedtatt for Svalbard.

§ 3.

Skatten tilfaller den kommune hvor skattyteren etter reglene i skatteloven anses bosatt.

§ 4.

Denne lov trer i kraft med virkning fra 1. januar 1998. Samtidig oppheves lov av 30. november 1956 nr. 1 om skattlegging av personer på Jan Mayen.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy