Innhold
Innhold
L15.06.1984 nr. 74

Jernbanefraktloven [OPPHEVET]

Lov om befordring av personer og gods på jernbanene i henhold til Overenskomst av 9. mai 1980 om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF)

L15.06.1984 nr. 74 Lov om befordring av personer og gods på jernbanene i henhold til Overenskomst av 9. mai 1980 om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF). [OPPHEVET]

§ 1.

Med «Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk» menes i loven her:

Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) undertegnet i Bern 9. mai 1980 med «Protokoll om privilegier og immunitet for den mellomstatlige organisasjon for internasjonal jernbanetrafikk (OTIF)» , samt

  • Bilag A, Enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal befordring av reisende og reisegods på jernbanene (ER/CIV)

  • Bilag B, Enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal transport av gods på jernbanene (ER/CIM) , og

  • Sluttakt for 8. konferanse om revisjon av de internasjonale overenskomster om transport av gods (CIM) og reisende og reisegods (CIV) på jernbanene.

§ 2.

Med jernbane menes i loven her utenlandsk eller innenlandsk jernbane som overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk etter dens bestemmelser finner anvendelse på.

Det som bestemmes om jernbaner, skal også gjelde for bil- og sjøfartslinjer og andre transportmidler som omfattes av bestemmelsene i overenskomsten.

Kongen kunngjør hvordan de begrensningsbeløp som er nevnt i overenskomsten skal omregnes i norske penger, og hva de på kunngjøringstiden svarer til i norske penger.

§ 3.

For befordring som omfattes av overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk gjelder de regler som er fastsatt i overenskomsten, forsåvidt ikke annet følger av de reservasjoner som er tatt med hjemmel i overenskomsten.

§ 4.

Blir en jernbane saksøkt til å betale erstatning i henhold til overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk og vil jernbanen, om den dømmes til å betale, søke regress hos andre jernbaner og i den anledning gi disse underretning om søksmålet og adgang til å intervenere, fastsetter retten fristene for forkynnelsen og for intervensjonen.

Er slik underrettning forkynt, kan den jernbane det søkes regress hos, ikke bestride rettmessigheten av en utbetaling i henhold til den rettslige avgjørelse som ble truffet.

Den regressøkende jernbane kan, når en av de jernbaner den søker regress hos har hjemting i Norge, saksøke samtlige jernbaner under ett ved den domstol som den norske jernbane hører under. Anlegges sak mot flere jernbaner som har hjemting i Norge, men i forskjellige rettskretser, kan den regressøkende jernbane velge i hvilken av disse kretser den vil anlegge saken. Retten avgjør i en og samme dom alle de regressaker som er forelagt den.

§ 5.

Dom, herunder voldgiftsdom, som i henhold til overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk er avsagt i utlandet av en kompetent domstol, og som etter den utenlandske rett gir adgang til tvangsfullbyrdelse, kan – enten saksøkte har møtt eller er uteblitt under saken – fullbyrdes her i riket. Begjæring om fullbyrding rettes til Oslo byfogdembete. Retten prøver ikke riktigheten av den utenlandske dom.

Bestemmelsen i første ledd kommer ikke til anvendelse på avgjørelser som bare har foreløpig tvangskraft, heller ikke for dommer som ilegger saksøkeren en ytterligere erstatning utover saksomkostningene fordi hans søksmål avvises.

§ 6.

Fordring som stammer fra en transport som er utført på grunnlag av overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk og som en utenlandsk jernbane har mot en norsk jernbane, kan det bare tas en arrest eller utlegg i her i riket når det skjer i henhold til en dom avsagt av en domstol i den stat den utenlandske jernbanen hører under. Det samme gjelder utlegg eller arrest her i riket i en utenlandsk jernbanes rullende materiell.

§ 7.

Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov av 23. februar 1973 nr. 10 om befordring av personer og gods på jernbanene i henhold til de internasjonale overenskomster av 7. februar 1970.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy