Innhold
Innhold
L26.04.1985 nr. 23

Jordmorloven [OPPHEVET]

Lov om jordmødre

L26.04.1985 nr. 23 Lov om jordmødre. [OPPHEVET]

§ 1. Godkjenning som jordmor.

Den som har fullført jordmorutdanning ved norsk høyskole og fastsatt praktisk tjeneste har rett til å bli godkjent som jordmor med mindre vedkommende er uskikket til å utføre yrket.

Også den som er utdannet i utlandet kan få offentlig godkjenning når det finnes godtgjort at jordmoren har nødvendig kyndighet og tilstrekkelig kunnskap i norsk.

Godkjenning gis av departementet.

I særlige tilfelle kan godkjenning gis for begrenset tid og på særlige vilkår.

Departementet fastsetter ved forskrifter de nærmere vilkår for godkjenning, herunder om praktisk tjeneste – og de nærmere krav til utdanning.

Kongen kan, uten hinder av det som ellers er bestemt i denne paragraf, ved forskrift gi nærmere regler om godkjenning som jordmor på grunnlag av utdanning fra annet land, i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle internasjonal overenskomst.

§ 2. Rett til jordmorvirksomhet og tittel.

Bare den som er godkjent av departementet har rett til å utøve virksomhet som jordmor og til å nytte denne tittel.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om de oppgaver som er omfattet av jordmødrenes enerett, og om andre oppgaver som jordmor har rett til å utføre eller kan pålegges å utføre.

§ 3. Alminnelige plikter.

En jordmor plikter å utøve sin virksomhet forsvarlig og å følge de bestemmelser som er gitt for denne i lov eller med hjemmel i lov.

En jordmor skal gjøre sitt beste for å gi sine klienter kyndig og omsorgsfull hjelp og støtte og stimulere til aktiv egeninnsats.

§ 4. Opplysning til klient.

En jordmor skal gi hver klient de opplysninger hun bør ha om sin helse, om hygiene, svangerskap og fødsel, om foster og spedbarn, om behandling og sosiale forhold og hva hun selv bør gjøre. Når forholdene tilsier det og klienten ikke er imot det, kan opplysninger også gis til ektefelle eller andre pårørende.

Er en klient under 12 år gis opplysninger som regel fortrinnsvis til foreldre eller foresatte. Er klienten mellom 12 og 16 år gis som regel opplysninger både til klienten og foreldre eller foresatte, når ikke klienten av grunner som jordmor mener bør respekteres ønsker at bestemte opplysninger skal holdes tilbake.

§ 5. Øyeblikkelig hjelp.

En jordmor plikter snarest mulig å yte den hjelp hun evner når hun etter de opplysninger hun har må anta at jordmorhjelp er påtrengende nødvendig. Plikten faller bort dersom jordmor har gyldig forfall, eller ved at hjelp i tide vil bli ytet av en annen jordmor eller av lege.

§ 6. Taushetsplikt.

En jordmor skal iaktta taushet og hindre at andre får kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som hun får kunnskap om i forbindelse med jordmorvirksomheten. Dette gjelder ikke når det i lov er fastsatt at jordmoren ikke skal ha taushetsplikt eller når det av andre grunner må anses rettmessig å meddele opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at jordmor gir opplysninger til annet helsepersonell eller medhjelpere av hensyn til behandlingen av en klient, med mindre denne motsetter seg dette, og det etter forholdene kan og bør respekteres.

Taushetsplikt faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gis til andre. Er vedkommende under 16 år skal samtykke gis av foreldre eller foresatte.

Er vedkommende mellom 12 og 16 år skal dennes mening høres.

I forhold til den som fra før er kjent med opplysningene gjelder ikke taushetsplikt.

§ 6 a. Opplysningsplikt til sosialtjenesten.

En jordmor skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Opplysninger kan likevel bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Uten hinder av taushetsplikt skal en jordmor av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf lov om sosiale tjenester § 6-2 a. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om sosiale tjenester, plikter en jordmor å gi slike opplysninger.

§ 6 b. Opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Jordmødre skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal jordmødre av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter jordmødre å gi slike opplysninger.

§ 7. Ordnede opptegnelser og journal.

En jordmor plikter å føre slike ordnede opptegnelser over sin virksomhet som orden og god jordmorskikk krever og som er nødvendig for å gi de meldinger og opplysninger som er pålagt i lov eller med hjemmel i lov. En jordmor skal føre journal for hver enkelt klient hun behandler.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om hvordan opptegnelser og journal skal føres, om oppbevaring og om den videre behandling.

Det kan også gis forskrifter om utlån av journal, og opptegnelser eller utlevering av bekreftet kopi e.l.

§ 8. Rett til innsyn.

En klient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal med bilag, med mindre jordmor av hensyn til klientens helse eller forhold til person som står klienten nær, finner det utilrådelig at klienten får kjennskap til journalen.

En klient kan i tilfelle be om at journalen gjøres kjent for en representant hun utpeker. Antar jordmoren at denne ikke er egnet for oppdraget, kan hun be en annen utpekt. En jordmor, lege eller advokat kan ikke avvises med mindre særlige forhold foreligger.

Blir en klient nektet innsyn, eller den hun utpeker som representant avvist, kan hun klage til departementet. Jordmoren skal gjøre klienten kjent med adgangen til å klage og såvidt mulig med grunnen til sitt standpunkt.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om klientens innsyn i sin journal.

§ 9. Melding om åpning og opphør av jordmorvirksomhet.

Når en jordmor åpner, overtar eller trer inn i privat jordmorvirksomhet, skal hun melde dette til kommunelegen. På samme måte skal flytting fra kommunen, opphør, overdragelse eller uttreden av jordmorvirksomheten meldes.

Kommunelegen skal underrette Statens Helsetilsyn om slike meldinger.

§ 10. Andre meldinger og opplysninger.

Departementet kan treffe bestemmelse om plikt for jordmødre til å gi andre meldinger og opplysninger av betydning for helsetjenesten enn nevnt i foregående paragraf. Departementet avgjør om formålet med opplysningene tilsier at navnet på personer som berøres blir oppgitt.

§ 11. Tilsyn.

En jordmor er i sin virksomhet underlagt tilsyn av Statens Helsetilsyn med at lover, forskrifter og bestemmelser om jordmødre og helsetjeneste m.v. blir fulgt. Uten hinder av taushetsplikt kan oppgaver og opplysninger som er nødvendige for tilsyn kreves og undersøkelse og ettersyn foretas.

§ 12. Avkall på godkjenning.

En jordmor kan ved skriftlig underretning til departementet gi avkall på sin godkjenning. Såvidt mulig skal godkjenningsdokument samtidig sendes inn.

§ 13. Tilbakekall av godkjenning.

Departementet kan kalle tilbake godkjenning dersom en jordmor er varig uskikket til å utøve yrket eller grovt har krenket plikt etter denne lov eller forskrift gitt i medhold av den.

Når det finnes påkrevet, kan Helsedirektoratet pålegge jordmor å la seg undersøke av lege.

Godkjenning gitt på grunnlag av tilsvarende godkjenning i et annet land kan kalles tilbake dersom godkjenningen i det annet land taper sin gyldighet.

Ved tilbakekall eller begrensning av godkjenning, skal det gis melding til myndighetene i annet land hvor det er kjent at vedkommende virker som jordmor, dersom det er nødvendig for å oppfylle internasjonal overenskomst.

§ 14. Aldersgrense.

Godkjenningen faller bort når en jordmor fyller 75 år.

Etter søknad kan departementet gi en jordmor som har nådd denne aldersgrensen midlertidig godkjenning for inntil 3 år om gangen dersom hun godtgjør at hun er skikket til fortsatt å utøve yrket. Til godkjenningen kan knyttes nærmere vilkår.

§ 15. Straff.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven her, eller bestemmelse gitt i medhold av den, straffes med bot eller med fengsel i inntil 3 måneder.

§ 16. Gjennomføring og utfylling.

Departementet kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven her.

§ 17. Ikrafttreden.

Loven her trer i kraft 1. mai 1985.

§ 18. Overgangsbestemmelse.

Jordmødre som har fått godkjenning etter lov av 19. desember 1898 trenger ikke ny godkjenning etter loven her. For øvrig gjelder loven her også jordmorvirksomhet som drives på grunnlag av slik godkjennning.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy