Innhold
Innhold
L03.07.1914 nr. 5

Kalkstensloven [OPPHEVET]

Lov om erverv av kalkstensforekomster

L03.07.1914 nr. 5 Lov om erverv av kalkstensforekomster. [OPPHEVET]

§ 1.

Uten tillatelse av Kongen (konsesjon) kan ingen andre enn staten, norske kommuner og fylkeskommuner med full rettsvirkning erverve eiendomsrett eller bruksrett til kalkstenforekomster, hvorav det alene eller sammen med andre kalkstenforekomster som erververen eier eller bruker innen samme kommune, kan utvinnes minst 100.000 tonn kalksten.

Like med erverv av bruksrett til kalkstenforekomst regnes i denne henseende erverv av rett til å få kalksten fra en slik forekomst etter leveransekontrakt som omfatter en tid av mer enn 5 år, regnet fra kontraktens inngåelse.

Som kalksten anses i nærværende lov også marmor, dolomittholdig kalksten og dolomitt.

§ 2.

Bestemmelsene i § 1 gjelder ikke:

  • a)

    erverv ved skifte av ekteskapelig felleseie eller ved arv, odelsløsning eller overdragelse når erververen (arvingen) er nærmere odelsberettiget til eiendommen enn overdrageren (arvelateren), er dennes ektefelle, eller beslektet eller besvogret med ham i opp- eller nedstigende linje eller i første eller annen sidelinje. Er det tidligere meddelt konsesjon på erverv av forekomsten, skal de i konsesjonen fastsatte betingelser også gjelde overfor den nye erverver.

  • b)

    erverv av eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom hvor det forekommer kalksten, hvis ervervet ikke skjer i hensikt å utnytte forekomsten ved drift, utleie, senere overdragelse eller lignende, eller for å hindre at andre utnytter den. Senere utnyttelse av forekomsten kan ikke finne sted uten konsesjon etter denne lov.

§ 3.

Vedkommende departement avgjør i tvilstilfelle om det er nødvendig med konsesjon etter denne lov.

§ 4.

Norske statsborgere og utlendinger samt korporasjoner, stiftelser, aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar kan, når ikke allmenne hensyn taler i mot det, få konsesjon til å erverve eiendomsrett eller bruksrett til kalkstenforekomster eller rett til å få levert kalksten for et lengre tidsrom enn 5 år.

Videre kan det fastsettes betingelser for drift av forekomsten.

Ellers kan det fastsettes slike betingelser som finnes påkrevet av almene hensyn.

Departementet kan i forskrift fastsette krav til faglige kvalifikasjoner hos personell som forestår drift av kalkstensforekomster etter denne lov, samt regler om godkjenning av tilsvarende kompetanse for borgere fra EØS-området.

§ 5.

Bestemmelsene i lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 kapitel V gis tilsvarende anvendelse.

§ 6.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy