Innhold
Innhold
L04.07.1991 nr. 48

Kamphundloven [OPPHEVET]

Midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder

L04.07.1991 nr. 48 Midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder. [OPPHEVET]

§ 1.

Formålet med denne lov er å beskytte mennesker og dyr mot angrep og skader fra farlige hunder.

§ 2.

Med farlige hunder menes i denne lov hunder som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr.

Departementet kan bestemme at nærmere angitte raser eller typer skal omfattes av loven.

Dersom det er tvil om en hund er av en rase eller type som fastsatt i første ledd eller fastsatt i medhold av andre ledd, kan politi og tollmyndigheter kreve at hundeeieren eller annen som har ansvar for hunden dokumenterer hundes rase eller type. Hvis ikke slik dokumentasjon framlegges, anses hunden som innført, holdt eller avlet i strid med denne lov.

§ 3.

Det er forbudt å innføre farlige hunder. Forbudet gjelder også sæd og embryo fra farlige hunder.

Ulovlig innførte hunder kan utvises eller kreves avlivet.

§ 4.

Det er forbudt å holde eller avle farlige hunder.

Slike hunder kan kreves avlivet.

§ 5.

En hund som har påført menneske eller dyr skade , kan innen en måned etter skadeforvoldelsen kreves avlivet. Dette gjelder likevel ikke dersom forholdene rundt skadeforvoldelsen gjør at avliving vil være et uforholdsmessig stort inngrep. Kravet om avliving er særlig tvangsgrunnlag for tvangsfullbyrdelse gjennom namsmyndighetene etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Politiet kan ta hunden i forvaring inntil saken er avgjort.

Denne paragrafen gjelder også for hunder som ikke kommer inn under § 2.

§ 6.

Utgifter forbundet med gjennomføring av tiltak etter denne lov kan kreves dekket av eieren av hunden eller den som har hunden i sin varetekt.

§ 7.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring eller utfylling av bestemmelsene i denne lov, herunder om innførsel av hunder som ikke omfattes av loven.

§ 8.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av denne lov, eller medvirker hertil, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, dersom forholdet ikke går inn under et strengere straffebud. På samme måte straffes forsøk.

§ 9.

Kongen kan bestemme at loven også skal gjelde for Svalbard.

§ 10.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Loven gjelder fram til 1. januar 2006.

Personer som har anskaffet en farlig hund før loven trer i kraft, kan beholde hunden, men ikke bruke den i avl etter at loven er trådt i kraft. Departementet kan gi forskrifter om hold av slike hunder.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy