Innhold
Innhold
L15.05.2009 nr. 28

Klaseammunisjonsloven

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

L15.05.2009 nr. 28 Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

§ 1.

Det er forbudt å bruke , utvikle, produsere , erverve , lagre eller overføre klaseammunisjon i strid med Konvensjon av 30. mai 2008 om klaseammunisjon .

Kongen kan gi nærmere regler for å oppfylle Norges forpliktelser etter konvensjonen.

§ 2.

Denne loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.

§ 3.

Den som bryter denne loven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Uaktsomme handlinger straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

§ 4.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

§ 5.

Fra den tid denne lov trer i kraft, gjøres følgende endringer i Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy