Innhold
Innhold
L15.07.1949 nr. 1

Kommunalbankloven 1949 [OPPHEVET]

Lov om Norges Kommunalbank

L15.07.1949 nr. 1 Lov om Norges Kommunalbank. [OPPHEVET]

Kapitel 1. Formål og fond.

§ 1.

Norges Kommunalbank har til formål å yte lån til:

 • a)

  kommuner, bygningskommuner og havnekasser,

 • b)

  kommunelag,

 • c)

  lag eller sammenslutninger til fremme av elektrisitets- og vannforsyning når en eller flere kommuner har skutt inn en del av aksje- eller andelskapitalen eller har garantert for lånet,

 • d)

  til oppføring av sykehus eller andre helse- og sosialbygg uten hensyn til hvem som skal eie eller drive institusjonen.

Banken kan dessuten stille garanti for lån som kommuner tar opp til finansiering av skolebygg.

Kommunalbanken kan med tillatelse gitt av Kongen etablere datterselskap dersom datterselskapets virksomhet er begrenset til tjenestetilbud som har naturlig tilknytning til kommunenes økonomiforvaltning. Datterselskapet kan ikke drive virksomhet som nevnt i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-2. Datterselskaper skal være aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, og samtlige av aksjene skal eies av Kommunalbanken. Kongen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om at samtlige aksjer skal eies av Kommunalbanken. Stortinget skal ha melding om opprettelse av datterselskap som nevnt i første punktum. Kongen kan fastsette nærmere regler om hva slags virksomhet som kan drives av Kommunalbankens datterselskaper.

§ 2.

Bankens grunnfond dannes av statsmidler på den måte som Stortinget bestemmer. Fondet skal utgjøre minst 30 millioner kroner når denne lov trer i kraft.

Fondet tilhører staten, men tjener til sikkerhet for bankens forpliktelser. Det kan ikke kreves tilbake før banken er opphevd og dens forpliktelser dekket.

Av fondet betales renter til staten etter en rentesats som Kongen fastsetter med Stortingets samtykke.

§ 3.

Et reservefond skal legges opp av bankens overskott etter reglene i § 5.

Blir banken opphevd, skal det som er igjen av fondet når bankens forpliktelser er dekket og staten har fått grunnfondet tilbake, nyttes til beste for kommunene etter vedtak av Stortinget.

Deler av fondet kan etter Stortingets vedtak overføres til statskassen.

§ 4.

Kongen kan bestemme at et risikofond og et kursrisikofond skal legges opp ved et prosentvis fradrag i hvert enkelt lån. Kongen eller den han bemyndiger fastsetter størrelsen av fradraget.

Bestemmelsen i § 3 annet ledd gjelder også for risikofondene.

§ 5.

Overskott på bankens drift etter at utbytte er utbetalt etter annet ledd og renter av grunnfondet er dekket, legges ved regnskapsårets slutt til reservefondet. Er noe av grunnfondet tidligere brukt til dekning av driftsunderskott, skal overskottet først nyttes til å føre tilbake det som er brukt av grunnfondet.

Kongen kan bestemme at banken skal betale utbytte til staten av overskottet etter det fastsatte resultatregnskap for siste regnskapsår.

Underskott på bankens drift dekkes ved regnskapsårets slutt av risikofondene, og om det er utilstrekkelig, av reservefondet. Er heller ikke reservefondet tilstrekkelig, dekkes resten av grunnfondet.

Kapitel 2. Styret.

§ 6.

Banken har sitt sete i Oslo.

Banken skal ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamenn. Stortinget velger formannen og varaformannen med varamenn. Kongen oppnevner de 3 andre medlemmer med varamenn.

Tjenestetiden er 4 år. Den regnes, når ikke annet blir bestemt, fra 1. januar i det år som følger etter valget eller oppnevnelsen.

Stortinget velger en kontrollkomité på 3 medlemmer med personlige varamenn. Funksjonstiden er 4 år.

Banken skal ha en administrerende direktør som tilsettes av Kongen med 6 måneders oppsigelsesfrist. Administrerende direktør skal ha den daglige ledelse av banken. Han deltar i styrets møter, men uten stemmerett.

§ 7.

Et medlem av styret kan ikke være med og behandle søknad om lån til en kommune, et lag eller en sammenslutning hvor han har tillitsverv eller i hvis tjeneste han er tilsatt, og heller ikke når han er medlem av styret for en kommune som har aksjer eller andeler i laget eller sammenslutningen eller har garantert for lånet.

§ 8.

Banken forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer eller ved et av styrets medlemmer og administrerende direktør.

Styret kan gi bankens tjenestemenn avgrensede fullmakter til å forplikte banken.

§ 9.

Styret sender vedkommende departement hvert kvartal et utdrag av bankens regnskaper og ved hvert års utgang rapport om bankens virksomhet. Årsregnskapet, årsrapporten og rapport fra kontrollkomiteen legges fram for Kongen. Riksrevisjonen fører kontroll med virksomheten etter instruks som fastsettes av Stortinget.

Kapitel 3. Innlån og utlån.

§ 10.

Staten garanterer de lån som banken opptar, og de innskott som den mottar. Lånene må godkjennes av vedkommende departement. Staten hefter for bankens garantiansvar etter § 1 bokstav f.

Banken kan motta innskudd på oppsigelse eller tid fra kommuner, bygningskommuner, kommunelag, havnekasser, andelslag som nevnt i § 1 c, kommunale pensjonskasser og legater som bestyres av kommuner. For midler som tilhører en kommune eller fylkeskommune blir vedtak om innskott i Norges Kommunalbank å treffe av vedkommende kommunestyre eller fylkesting. Kommunestyret og fylkestinget kan overlate avgjørelsen til henholdsvis formannskapet og fylkesutvalget. Kongen gir bestemmelse om i hvilken utstrekning banken kan nytte denne innskottsform. Renten for innskottene skal fastsettes av Kongen.

§ 10 a.

Kongen kan sette rammer for bankens utlånsøking og innvilgninger av lån. Det kan settes særlige rammer for spesielle utlånsformål og deler av landet.

§ 11.

Lån som banken yter, betales ut i kontanter med det beløp som styret bestemmer under hensyn til den nominelle rente for lånet, og til det fradrag som er omhandlet i § 4.

Når det finnes ønskelig, og låntakeren samtykker, kan lånet helt eller delvis betales ut i bankens egne ihendehaverobligasjoner eller i obligasjoner registrert i Verdipapirsentralen etter den kurs styret bestemmer. Lånet kan også betales ut i andre obligasjoner etter forskrifter som fastsettes av Kongen.

Kongen fastsetter renten og gir forskrifter om avdragsmåten og avdragstiden. Lån kan ikke gis for lengre tid enn 40 år.

Styret kan tillate en låntaker å betale større avdrag enn fastsatt eller å innfri lånet helt ved en av de avdragsterminer som er avtalt.

Kapitel 4. Forskjellige bestemmelser.

§ 12.

Kongen gir nærmere forskrifter om bankens organisasjon og virksomhet og fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer og kontrollkomité og til bankens tjenestemenn.

§ 13.

Vedkommende departement fører tilsyn med bankens virksomhet og gir forskrifter om revisjon av bankens regnskaper.

§ 14.

Denne lov trer i kraft 1. juli 1949.

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy