Innhold
Innhold
L15.03.1991 nr. 3

Konfliktrådsloven 1991 [OPPHEVET]

Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven)

L15.03.1991 nr. 3 Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven). [OPPHEVET]

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.

Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

§ 2.

Hvert konfliktråd skal ledes av en konfliktrådsleder. Konfliktrådslederen må være vederheftig og valgbar ved kommunale valg . Utelukket fra ansettelse som konfliktrådsleder er den som

  • a)

    i løpet av de siste fem årene forut for ansettelsen er idømt betinget frihetsstraff, eller

  • b)

    er idømt ubetinget fengselsstraff og ikke er løslatt, på prøve eller endelig, innen ti år forut for ansettelsen.

Staten har ansvaret for og dekker utgiftene til konfliktrådene. Nærmere regler om konfliktrådenes organisasjon og saksbehandling fastsettes av Kongen.

Loven gjelder også for Svalbard. Departementet kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

[§ 2 a.]
§ 3.

Det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes av en representant utpekt av kommunestyret/kommunestyrene, en representant fra politiet og konfliktrådslederen . På Svalbard oppnevnes konfliktrådsmeglere av en representant utpekt av Longyearbyen lokalstyre, en representant for Sysselmannen på Svalbard og konfliktrådslederen. Oppnevnelsen gjelder for en periode på 4 år.

§ 4.

Vervet som megler i konfliktrådet er frivillig. Personer som har fylt 18 år kan oppnevnes.

Kravene til vederheftighet, valgbarhet og vandel etter § 2 første ledd gjelder tilsvarende for konfliktrådsmeglere.

§ 5.

Megling i konfliktrådet krever partenes samtykke . Det kreves videre at de i all hovedsak er enige om det saksforholdet tvisten gjelder .

§ 6.

Megling foretas som regel i den kommunen hvor den påklagede bor eller oppholder seg .

§ 7.

Partene må møte personlig i meglingsmøtet.

Hvis den skadelidte er et foretak , kan en person i foretakets tjeneste møte på dets vegne.

Partene kan ikke møte med fullmektig . Konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå i meglingsmøtet av en myndig person som ikke er advokat.

§ 8.

I den enkelte sak settes konfliktrådet med én megler. Megleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes .

§ 9.

Forvaltningsloven gjelder for konfliktrådenes virksomhet .

Når konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale, plikter rådet å gi begrunnelse etter reglene i forvaltningsloven §§ 24 og 25.

§ 10.

Med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av lov, plikter meglere og andre som utfører tjeneste eller arbeid for konfliktrådet, å bevare taushet om det de i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold eller andre forhold som nevnt i forvaltningsloven § 13 første ledd. Som personlig forhold regnes også partenes navn, fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. For øvrig gjelder forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten straffes etter straffeloven § 121.

Retten kan ikke ta imot forklaringer som et vitne ikke kan gi uten å krenke taushetsplikten etter første ledd med mindre retten etter en avveining av hensynet til taushetsplikten og hensynet til sakens opplysning ved kjennelse bestemmer at vitnet likevel skal avgi forklaring. Med mindre begge parter samtykker, kan vitnet ikke forklare seg om hva partene har erkjent eller tilbudt under meglingen.

Kapittel II. Særlig om behandlingen av straffesaker

§ 11.

Når påtalemyndigheten har overført en straffesak til megling i konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71 a, skal konfliktrådet ta saken under behandling så snart som mulig .

§ 12.

Dersom en part er under 18 år, må også vergen samtykke i at saken blir overført til konfliktrådet.

Vergen skal varsles om meglingsmøtet og har rett til å være til stede . Dersom vergen ikke kan eller vil vareta partens tarv i saken, skal fylkesmannen oppnevne en midlertidig verge som skal opptre i stedet for den opprinnelige vergen under konfliktrådsbehandlingen.

§ 13.

Hvis partene blir enige om en avtale, settes denne opp skriftlig .

En avtale som forutsetter en ytelse til den skadelidte, skal fastsette omfanget av ytelsen og forfallstid. Det skal videre fastsettes om avtalen representerer det endelige oppgjør mellom partene.

Er en part mindreårig, eller er en part satt under vergemål og mangler rettslig handleevne til å inngå slik avtale, må avtalen godkjennes av vergen.

§ 14.

Dersom avtalen i urimelig grad favoriserer den ene av partene, eller er uheldig av andre tungtveiende grunner, skal megleren nekte å godkjenne avtalen. Ellers avsluttes meglingen med at megleren skriftlig godkjenner avtalen.

Hver av partene kan trekke seg fra avtalen ved å gi beskjed til konfliktrådet innen en uke etter at den er godkjent av megleren. Dette gjelder likevel ikke en avtale som er oppfylt. Megleren skal opplyse partene om denne adgangen.

§ 15.

Når meglingen er avsluttet, skal konfliktrådet sende sakens dokumenter til påtalemyndigheten med opplysning om at det er inngått en godkjent avtale mellom partene.

Påtalemyndigheten skal varsles hvis den siktede bryter avtalen.

Når avtalen er oppfylt, skal konfliktrådet sende en bekreftelse om dette til påtalemyndigheten.

§ 16.

Er en sak overført til konfliktrådet og avsluttet med godkjent avtale, kan påtalemyndigheten åpne strafforfølgning på ny bare dersom den siktede bryter avtalen vesentlig.

§ 17.

Avgjørelse om overføring av en straffesak til megling i konfliktrådet anmerkes ikke på ordinær politiattest, jf. politiregisterloven § 40 nr. 3 bokstav e. Avgjørelsen anmerkes likevel på uttømmende politiattest i samsvar med politiregisterloven § 41 nr. 1 bokstav a.

[Kapittel III. Gjennomføring av ungdomsstraff]

[18.]
[19.]
[20.]
[21.]
[22.]
[23.]
[24.]
[25.]
[26.]

[Kapittel IV. Ikrafttredelse]

II.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer . Det kan bestemmes at forskjellige deler av loven skal settes i kraft til ulike tider i forskjellige deler av landet.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy