Innhold
Innhold
L25.06.1965 nr. 2

Kredittloven [OPPHEVET]

Lov om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene

L25.06.1965 nr. 2 Lov om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene. [Opphevet, med unntak av § 15, § 16 og § 18]

Kap. 1 [opphevet]

§ 1 [opphevet]
§ 2 [opphevet]
§ 3 [opphevet]

Kap. 2 [opphevet]

§ 4 [opphevet]
§ 5 [opphevet]
§ 6 [opphevet]
§ 7 [opphevet]
§ 8

Kap. 3 [opphevet]

§ 9 [opphevet]
§ 10 [opphevet]

Kap. 4 [opphevet]

§ 11 [opphevet]
§ 12 [opphevet]

Kapittel 5. Om renteregulering og emisjonskontroll.

§ 13 [opphevet]
§ 14 [opphevet]
§ 15.

Kongen kan ved forskrift bestemme at lån mot utstedelse av ihendehaverobligasjoner eller obligasjoner registrert i en verdipapirsentral eller lån som ellers gis av flere långivere sammen, ikke skal kunne tas opp uten etter samtykke fra Kongen.

Kapittel 6. Om tilsyn, strafferenter og straffebestemmelser.

§ 16.

Kongen gir bestemmelser om tilsyn med at de forskrifter som er gitt i medhold av loven overholdes.

Institusjonene som omfattes av loven plikter etter anmodning i det enkelte tilfelle eller etter generelle bestemmelser som gis om utøvingen av tilsynet å gi tilsynsmyndigheten de opplysninger som er nødvendige for kontrollen.

Tilsynsmyndigheten skal ha adgang til institusjonenes regnskaper.

Tilsynsmyndighetens tjenestemenn har taushetsplikt overfor uvedkommende om de opplysninger som de blir kjent med i sin virksomhet. Taushetsplikten skal likevel ikke være til hinder for utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret.

§ 17 [opphevet]
§ 18.

Den som forsettlig eller aktløst overtrer bestemmelser som er gitt i medhold av §§ 11 og 13-15, straffes med bøter.

Kap. 7 [opphevet]

§ 19. [opphevet]

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy