Innhold
Innhold
L17.12.1971 nr. 106

Kristendomslærelov for vidaregåande skoler m.v

Lov om kristendomsundervisning ved vidaregåande skole, høgskole og universitet

L17.12.1971 nr. 106 Lov om kristendomsundervisning ved vidaregåande skole, høgskole og universitet.

§ 1.

Den som underviser i kristendomskunnskap ved statleg, fylkeskommunal eller kommunal vidaregåande skole, høgskole eller universitet, skal undervise i samsvar med den evangelisk-lutherske lære.

§ 2.

Kongen kan fastsetja at føresegna i § 1 også skal gjelde for privat skole og privat høgskole som har eksamensrett eller får tilskott av stat eller kommune.

§ 3.

Den som ikkje har hovudstilling som lærar i kristendomskunnskap og som ikkje høyrer til Den norske kyrkja eller Den evangelisk-lutherske frikyrkja, pliktar ikkje å undervise i faget jamvel om han har kompetanse. Tvilsmål om kva som er hovudstilling blir avgjort av Kongen.

§ 4.

Denne lova tek til å gjelde 1 januar 1972.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy