Innhold
Innhold
L19.06.1936 nr. 9

Kvaksalverloven [OPPHEVET]

Lov om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur

L19.06.1936 nr. 9 Lov om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur. [OPPHEVET]

§ 1.

Denne loven gjelder personer som ikke faller inn under § 3 i lov om helsepersonell.

§ 2.

Den som tar syke i kur uten å være helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3 , må ikke uten samtykke av det departement som medisinalvesenet hører under , avertere eller ved tekst eller billeder gjøre reklame for sin virksomhet, frasett opplysning om navn, adresse og kontortid og en almindelig meddelelse om virksomhetens art .

Avertering eller reklame som er overdreven eller misvisende , eller som angår noen virksomhet som strider mot denne lov, er forbudt .

§ 3.

Den som tar syke i kur uten å være helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3 , må ikke anvende lægemidler som det er apotekerne forbudt å utlevere til alle og enhver , foreta operative inngrep , gi innsprøitninger , iverksette fullstendig eller lokal bedøvelse , eller anvende noen annen undersøkelses- eller behandlingsmåte som efter nærmere bestemmelse av Kongen bare må anvendes av helsepersonell som nevnt .

Han må heller ikke efter skriftlige oplysninger eller lignende behandle personer som han ikke selv har undersøkt .

§ 4.

Den som ikke er helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3 , må ikke ta syke i kur og derunder behandle allmennfarlige smittsomme sykdommer etter lov om vern mot smittsomme sykdommer .

Det samme gjelder kreft, sukkersyke, farlige anemier og struma med sykelige former .

§ 5.

(Opphevet ved lov 2 juli 1999 nr. 64 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 1 des 2000 nr. 1199).)

§ 6.

Overtredelse av §§ 1-4 eller av bestemmelser som gis efter denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder . I gjentagelsestilfelle og under særdeles skjerpende omstendigheter kan straffen forhøyes til inntil seks måneders fengsel.

Medvirkning straffes på samme måte .

Det fritar ikke vedkommende for straff at han i de tilfeller som er nevnt i § 4, på grunn av manglende kyndighet ikke har forstått sykdommens art .

Overtredelse av §§ 1-4 anses som forseelse.

§ 7.

På samme måte som nevnt i § 6 straffes den som tar syke i kur uten å være norsk helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3 , og som derved utsetter noens liv eller helbred for alvorlig fare, enten ved selve handlingen eller ved at den syke undlater å søke kyndig hjelp. Har kuren medført døden eller betydelig skade på legeme eller helbred, jf. straffeloven § 9, kan anvendes fengsel i inntil to år .

Medvirkning straffes på samme måte .

Det fritar ikke vedkommende for straff at han på grunn av manglende kyndighet ikke har forstått faren eller sykdommens art .

§ 8.

Har noen krav på helsehjelp for annens regning, straffes den som for å opfylle den plikt som således påhviler ham, har bevirket den syke tatt under kur av person som ikke er helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3 , med bøter hvis kuren har medført døden eller betydelig skade på legeme eller helbred, jf. straffeloven § 9 .

§ 9.

Straff efter denne lov kommer ikke til anvendelse dersom den almindelige lovgivning medfører høiere straff .

§ 10.

(Opphevet ved lov 13 juni 1980 nr. 42.) .

§ 11.

(Opphevelsesbestemmelse.) .

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy