Innhold
Innhold
L17.06.1932 nr. 6

Landbrukskvalitetsloven

Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v

L17.06.1932 nr. 6 Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v.

§ 1.

Denne lov omfatter varer som er fremstilt ved husdyr- eller planteproduksjon, erstatningsmidler for disse, samt produkter som er videreforedlet av slike varer. Loven omfatter også produkter fra viltvoksende vekster. Loven omfatter ikke forhold som reguleres av lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Kongen kan gi forskrifter om hvilke varer og produkter loven skal gjelde for.

§ 2.

Kongen kan utferdige de nødvendige forskrifter siktende til å føre kontroll med at varer av forannevnte slags som utføres, innføres, eller omsettes her i landet, fremtrer som velbehandlet og god handelsvare.

Kongen kan herunder utferdige forskrifter som sikter til å forebygge uriktige forestillinger om varenes oprinnelse, art, sammensetning, mengde eller kvalitet eller som angir hvorledes varene skal være tilvirket og emballert, hvad de må inneholde eller hvilke krav de skal tilfredsstille for at de kan utføres, innføres eller utbys til salg under en viss betegnelse. Kongen kan videre gi forskrifter om inndeling av de enkelte varer i klasser etter behandling, innhold, kvalitet, mengde, størrelse eller andre egenskaper, fastsette de krav som skal stilles og de betegnelser og merker som skal brukes for hver klasse. Varer som ikke tilfredsstiller de opstilte krav, kan forbys innført, eller utført eller omsatt her i landet.

Kongen kan utferdige forskrifter om internkontroll og internkontrollsystem for å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov overholdes.

Til dekning av utgiftene ved kontrolltiltak etter denne lov eller forskrifter utferdiget i medhold av loven kan Kongen pålegge vedkommende importører, eksportører, selgere eller produsenter å betale en avgift. Avgiften kan fastsettes på grunnlag av mengde, vekt eller verdi av de varer som omfattes av forskriftene og som blir innført eller utført eller omsatt fra selger eller produsent. Vedkommende departement kan gi nærmere forskrifter om avgiftens beregning, oppkreving og innbetaling og om kontrollen hermed, samt om plikt til å betale renter av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid. Departementet kan videre gi forskrifter om at grunnlaget for avgiftsberegningen skal kunne fastsettes skjønnsmessig når en ikke etter de oppgaver og opplysninger som foreligger kan fastsette hva avgiftsbeløpet skal være. Departementet kan bestemme at avgifter som er pålagt produsenter, kan kreves opp hos handlende, større forbrukere og bedrifter som kjøper avgiftspliktig vare fra produsent, eller mottar den for salg, lagring, kontroll, foredling eller annen behandling eller som på vegne av produsenten tar imot oppgjør for leverte varer.

Kongen kan gi forskrifter om gebyr for ytelser og tjenester som utføres i medhold av denne lov. Ved forsinket betaling av gebyr skal det betales rente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling m.m. Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 2 a.

Kongen kan gi forskrifter om beskyttelse og bruk av produktbetegnelser og varebetegnelser, inkludert bl.a geografiske betegnelser, samt regler for erstatning ved urettmessig bruk av slike betegnelser. Herunder kan Kongen gi forskrifter som innskrenker registreringsadgangen i medhold av varemerkeloven, og begrenser rettigheter gitt i eller i medhold av samme lov dersom det ikke har innkommet innsigelse mot at en betegnelse beskyttes i henhold til forskrifter gitt i medhold av denne lov.

§ 3.

Kongen kan pålegge kommunen eller offentlige tilsynsorganer å utføre kontroll etter denne loven.

Kontrollmyndigheten skal ha adgang til ethvert lager eller oplag av de i § 1 nevnte varer og til ethvert sted hvor sådanne varer holdes til salg, pakkes, sendes eller tilvirkes til salg. De har rett til å utta prøver til undersøkelse, og kan kreve de opplysninger som er nødvendige for kontrollens gjennemførelse.

§ 4.

Overtredelse av de i medhold av loven utferdigede forskrifter straffes med bøter.

Den som bruker en beskyttet betegnelse i strid med forskrifter gitt i medhold av § 2 a straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

§ 5.

Denne lov trer i kraft straks. – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy