Innhold
Innhold
L04.06.1898

Likbehandlingsloven [OPPHEVET]

Lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandlingen af Lig

L04.06.1898 Lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandlingen af Lig. [OPPHEVET]

§ 1.

Intet Lig maa hensættes paa et koldt Sted eller uden Tilsyn, medmindre der enten foreligger en af en Læge efter foretagen Besigtigelse af Liget udfærdiget Dødsattest, eller der før Udflytningen har været to voxne Personer tilstede, som i Tilfælde kan afgive gyldigt Vidnesbyrd om, at de har besigtiget Liget. Med Hensyn til dødfødte Børn og Lig af Børn, der er døde inden 24 Timer efter Fødselen, kommer dog denne Bestemmelse alene til Anvendelse, forsaavidt der under Fødselen ikke har været ydet Bistand af Læge eller Jordmoder.

Liget af den, der er død i sin Seng, maa kun i Nødsfald udflyttes af Sygeværelset tidligere end 6 Timer efter Døden, medmindre der foreligger saadan Lægeattest som ovennævnt.

§ 2.

Intet Lig maa begraves ligesaalidt som Kisten over noget Lig maa lukkes tidligere end 72 Timer efter Døden, medmindre der ved Besigtigelse af to voxne Personer er fundet klare Tegn paa, at Døden er indtraadt, eller der foreligger saadan Lægeattest som i § 1 nævnt.

§ 3.

(Opphevet ved lov 5. august 1994 nr. 55 (i kraft 1 jan 1995).)

§ 4.

Opstaar der hos nogen Vedkommende før Begravelsen nogensomhelst Tvivl om, hvorvidt Døden virkelig er indtraadt, skal han sørge for, at Læge uopholdelig tilkaldes.

§ 5.

Lig af nogen her i Riget bosat Person maa ikke udføres fra Riget, forinden Politiet paa Dødsstedet har meddelt skriftlig Tilladelse dertil.

Forinden Tilladelsen meddeles, har Politiet at kræve sig forelagt:

  • a.

    Bevidnelse for, at de anordnede Anmeldelser af Dødsfaldet har fundet Sted.

  • b.

    Erklæring fra Embedslæge, udstedt efter foretagen Besigtigelse af Liget, om Dødsaarsagen samt om, at der ikke er Grund til at antage, at Døden er forvoldt ved en strafbar Handling.

  • c.

    Erklæring af samme Indhold fra den Læge der har behandlet Afdøde under hans sidste Sygdom.

Foreligger der Mistanke om, at Døden er forvoldt ved en strafbar Handling skal, inden Tilladelsen meddeles, Obduktion foretages af en Embedslæge og i Tilfælde kemisk Undersøgelse af vedkommende Ligdele finde Sted, medmindre Undladelse heraf findes aldeles ubetænkelig. Det samme gjælder, hvor Afdøde ikke har været behandlet af Læge under sin sidste Sygdom, eller hvor det ikke med Bestemthed kan afgjøres, om Vedkommende er død en naturlig Død.

For utførelse av de ovennevnte forretninger tilkommer embetslegen godtgjøring av rekvirenten.

§ 6.

Er det grunn til mistanke om at noens død er voldt ved en straffbar handling, må likferd ikke finne sted uten tillatelse av politiet.

Det samme gjelder når det ellers er grunn til å anta at det vil bli besluttet å foreta sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 228.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy