Innhold
Innhold
L04.07.1991 nr. 53

Listepasientloven [OPPHEVET]

Lov om forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten

L04.07.1991 nr. 53 Lov om forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten. [OPPHEVET]

§ 1.

Ved utprøving av forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten kan Kongen samtykke i at det gjøres avvik fra gjeldende helse- og trygdelovgivning, i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføringen av forsøket.

Det kan ikke gjøres avvik som innebærer en innskrenkning i rettigheter eller en utvidelse av plikter som enkeltpersoner har etter gjeldende lovgivning, med unntak av nødvendige særregler om retten til ytelser etter folketrygdloven kapittel 5.

Det kan heller ikke gjøres avvik fra forvaltningslovens saksbehandlingsregler eller tilsvarende bestemmelser i helse- og trygdelovgivningen, når bestemmelsene er gitt av hensyn til enkeltpersoners rettssikkerhet.

§ 2.

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler for gjennomføringen av forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten.

§ 3.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy