Innhold
Innhold
L07.03.1940 nr. 1

Lov om adgangen til visse områder

Lov om adgangen til visse områder

L07.03.1940 nr. 1 Lov om adgangen til visse områder.

§ 1.

Justisdepartementet eller den dette gir myndighet, kan til vern om norske almene interesser forby enhver som ikke er norsk statsborger adgang til bestemte områder her i riket. På samme måte kan bestemmes at adgang til visse områder skal være betinget av særlig tillatelse; skal en slik bestemmelse også omfatte norske statsborgere som er bosatt innen området eller har fast arbeid der, må tillatelse som nevnt ikke nektes dem.

§ 2.

Den som forsettlig eller av grov uaktsomhet overtrer forbud som er gitt i medhold av § 1 eller bestemmelser som er gitt til gjennomføring herav, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder. I gjentagelsestilfelle eller når det foreligger flere handlinger som nevnt i første punktum eller skjerpende omstendigheter ellers er straffen bøter eller fengsel inntil ett år.

Med bøter eller i gjentagelsestilfelle med fengsel inntil tre måneder straffes den som leier ut husrom eller gir natteherberge til noen som han vet eller bør forstå oppholder seg på stedet i strid med forbud eller annen bestemmelse etter § 1.

Utlending som handler mot disse bestemmelser, kan utvises av riket i overensstemmelse med utlendingsloven kapittel 8.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy