Innhold
Innhold
L11.06.1993 nr. 64

Lov om AFP for offentlige tjenestemenn [OPPHEVET]

Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl

L11.06.1993 nr. 64 Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl. [OPPHEVET]

§ 1.

Loven gjelder for arbeidstakere i stilling som gir rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse.

§ 2.

Arbeidstaker som etter 30. september 1993, fratrer sin stilling etter fylte 64 år, har rett til pensjon etter denne lov når dette er bestemt i tariffavtale hvor staten er part.

Loven gjelder for pensjon som ytes i et bestemt tidsrom fram til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan tilstås alderspensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 21 fjerde ledd. Det samme gjelder for 63-årige arbeidstakere som fratrer sin stilling etter 30. september 1997, og for 62-årige arbeidstakere som fratrer sin stilling etter 28. februar 1998.

§ 3.

Pensjonen beregnes etter tariffavtale hvor staten er part og i samsvar med bestemmelsene i lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon av 23. desember 1988 nr. 110 § 2.

§ 4.

Pensjonsordningen skal administreres av Arbeids- og velferdsetaten for så vidt gjelder tilståelse og utbetaling av pensjoner. Spørsmålet om en arbeidstaker er omfattet av pensjonsavtalen avgjøres av departementet.

Vedtak truffet av Arbeids- og velferdsetaten skal kunne ankes inn for Trygderetten etter lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten.

§ 5.

Ytelser etter denne lov er statsgarantert.

§ 6.

Departementet kan gi forskrifter om utfylling av vilkårene i §§ 1-4.

§ 7.

Denne lov trer i kraft straks.

§ 8.

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy