Innhold
Innhold
L08.06.1973 nr. 36

Lov om aldersgrenser for yrkesbefal [OPPHEVET]

Lov om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret

L08.06.1973 nr. 36 Lov om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret. [OPPHEVET]

§ 1.

Denne lov gjelder yrkesbefal i Forsvaret. Med yrkesbefal menes befal som har befalsyrket som livserverv (hovedyrke).

§ 2.

Som aldersgrenser gjelder:

  • 1.

    52 år for fenrik og for kvartermester i Sjøforsvaret.

  • 2.

    60 år for alt øvrig befal.

Stillingen skal fratres ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for graden er nådd.

§ 3.

For offiserer med generals- og admiralsgrad kan Kongen gi dispensasjon fra aldersgrensebestemmelsene for inntil ett år om gangen når spesielle forhold gjør det utilrådelig at vedkommende fratrer ved oppnådd aldersgrense.

§ 4.

For allerede tilsatt yrkesbefal som etter tidligere lov har en aldersgrense på 65 år, gjelder følgende overgangsbestemmelser:

– – –

§ 5.

Fast ansatt yrkesbefal som får sin aldersgrense nedsatt etter denne lov og som ikke kan oppnå rett til full pensjon ved avskjed ved nådd ny aldersgrense, får pensjonen regnet av så mange tjenesteår som han ville oppnådd om han hadde fortsatt i tjeneste frem til den aldersgrense som gjaldt for stillingen før denne lovs ikrafttreden.

Bestemmelsen i foregående ledd får tilsvarende anvendelse ved beregning av invalid-, enke- og barnepensjon.

§ 6.

Denne lov gjelder tilsvarende for befal som er gitt avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt.

§ 7.

Denne lov trer i kraft fra 1 juli 1973.

Fra lovens ikrafttreden oppheves – – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy