Innhold
Innhold
L29.05.1928 nr. 7

Lov om alkoholvarer på Svalbard [OPPHEVET]

Lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard

L29.05.1928 nr. 7 Lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard. [OPPHEVET]

§ 1.

Tilvirkning av brennevin, øl, vin, fruktvin og mjød er forbudt på Svalbard .

Kongen kan i den utstrekning og på de vilkår som han måtte bestemme, gjøre undtagelse fra dette forbud .

§ 2.

Overtredelse av denne lov eller forskrifter, utferdiget med hjemmel av den, straffes med bøter [inntil kr. 50.000,00] eller med fengsel inntil 6 måneder eller med begge deler.

Overtredelsene anses som forseelser uansett straffens størrelse , og de er straffbare, også om de er begått av uaktsomhet. Forsøk straffes som fullbyrdet overtredelse .

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy