Innhold
Innhold
L17.06.2005 nr. 61

Lov om arbeids- og velferdsetaten [OPPHEVET]

Lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat

L17.06.2005 nr. 61 Lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat. [OPPHEVET]

§ 1. Interimsorganisasjon

Det opprettes et organ som skal planlegge og forberede gjennomføringen av statlige oppgaver innenfor en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Organet avvikles når den nye statlige arbeids- og velferdsetaten er etablert.

§ 2. Organets myndighet

Organet kan overfor Aetat og trygdeetaten utøve myndighet i spørsmål av betydning for den fremtidige arbeids- og velferdsforvaltningen. Organet representerer Aetat og trygdeetaten også overfor kontraktsmotparter og andre i slike spørsmål.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om rekkevidden av organets myndighet og med bindende virkning avgjøre uenighet om organets myndighet.

§ 3. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy