Innhold
Innhold
L17.07.1925 nr. 2

Lov om avgift av kull m.v. fra Svalbard

Lov om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

L17.07.1925 nr. 2 Lov om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard.

§ 1.

Forsåvidt der er lagt avgift til statskassen på kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard, kommer de i nærværende lov og de i henhold til denne gitte bestemmelser til anvendelse.

§ 2.

Avgiften erlegges av utskiberen efter verdien av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter, som han i skibningssesongen har utført. Verdien fastsettes ved utløpet av skibningssesongen på grunnlag av den opnådde gjennemsnittlige fob-pris pr. tonn.

Ved cif-salg beregnes fob-prisen ved fradrag av den betalte frakt og assuranse. Benyttes ved cif-salg leiede eller tidsbefraktede skib, fastsettes gjennemsnittsfrakten pr. tonn ved utløpet av skibningssesongen på grunnlag av de virkelig hatte utgifter. Kan utgiften ikke bestemmes, eller benyttes egne skib, fastsettes gjennemsnittsfrakten skjønnsmessig under hensyntagen til de frakter, som ellers er betalt, og forholdene for øvrig.

Fritatt for avgift er bunkerkull, som utskiberen bruker i egne, leiede eller tidsbefraktede skib.

For avgiften kan utskiberen ved utskibningen pålegges å stille sikkerhet svarende til en prosent av ladningens antagelige verdi. De nærmere regler herom gis av Kongen.

§ 3.

Enhver utskiber av kull, jordoljer og andre mineraler eller bergarter fra Svalbard skal for hver skibningssesong føre en bok inneholdende opgave over det utførte gods med angivelse av art, mengde og produsent, de opnådde priser og de med skibningen forbundne utgifter i sådan form, som vedkommende departement foreskriver. Boken innsendes til skattekontoret innen 31 desember, ledsaget av de bevisligheter, departementet foreskriver. Ved innsendelsen skal utskiberen i tilfelle opgi en fullmektig i Norge.

Ved utførsel av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter, som er produsert av en annen enn utskiberen, er produsenten medansvarlig for betalingen av den tilsvarende del av avgiften. Produsenten har å føre nøiaktig regnskap over de til utskiberen leverte varer i den form, som vedkommende departement foreskriver. Avskrift av regnskapet innsendes til skattekontoret innen 31 desember.

§ 4.

Skattekontoret beregner avgiften og i tilfelle de beløp for hvilke produsentene er medansvarlige på grunnlag av de meddelte opgaver. Det kan også forlange ytterligere oplysninger, som måtte være nødvendige for beregningen.

Undlater den avgiftspliktige å føre eller til bestemt tid å innsende boken med bilag til skattekontoret, eller undlater han å efterkomme en opfordring fra skattemyndighetene for Svalbard om å meddele oplysninger, taper han retten til å inngi klage, med mindre han godtgjør omstendigheter, som finnes fyldestgjørende til undskyldning for forsømmelsen. Det samme gjelder når produsenten undlater å føre eller innsende pliktig regnskap eller å gi krevede oplysninger.

§ 5.

Når avgiften er beregnet skal skattekontoret sende beregningen i rekommandert brev til den opgitte adresse i Norge for den avgiftspliktige selv (i tilfelle både utskiber og produsent) eller hans fullmektig. Har en avgiftspliktig, som ikke er hjemmehørende i Norge, undlatt å opgi fullmektig, utlegges brevet til avhentning på skattekontoret.

Klage over beregningen må være innkommet til skattekontoret innen 6 uker fra den dag, da beregningen i overensstemmelse med forrige ledd blev sendt den avgiftspliktige eller hans fullmektig eller utlagt på skattekontoret. Dog kan skattemyndighetene på andragende innrømme forlengelse av klagefristen.

Klager, som ikke helt imøtekommes av skattekontoret, skal det oversende til skatteklagenemnda for Svalbard til avgjørelse. Før avgjørelse treffes skal der gis den avgiftspliktige anledning til fornyet uttalelse.

§ 6.

Avgiften innbetales til skatteoppkreveren for Svalbard innen 6 uker fra den dag, da beregningen blev sendt den avgiftspliktige eller hans fullmektig eller utlagt på skattekontoret.

Av avgiftsbeløp på 100 kroner eller derover, som ikke betales i rett tid, erlegges renter efter en prosentsats, som for hvert år fastsettes av vedkommende departement.

Avgiften skal innbetales med det beregnede beløp, selv om klage er inngitt. Hvis avgiften ved endelig beslutning blir nedsatt, erholdes det for meget erlagte tilbakebetalt.

§ 7.

Har en utskiber helt eller for en vesentlig del undgått avgiftsberegning, kan efterberegning foretas, når vedkommende departement begjærer det. Reglene i §§ 5 og 6 får tilsvarende anvendelse. Renter svares fra 30 april det år, da avgiften skulde ha vært betalt.

Rett til sådan efterberegning tapes, hvis begjæring derom ikke fremkommer innen 5 år, regnet fra utgangen av det år, hvori beregningen skulde ha vært foretatt. Foreligger straffbart forhold fra den skattepliktiges side, er fristen 10 år. Er disse frister ikke utløpet, kan efterberegning også begjæres efter den avgiftspliktiges død eller selskapets opløsning, dog ikke hvis der er hengått mer enn 2 år derefter.

§ 8.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 9.

Undlatelse av å føre eller til bestemt tid å innsende den i § 3, første ledd omhandlede bok med bilag eller det i § 3, annet ledd omhandlede regnskap samt undlatelse av på forlangende å meddele nærmere oplysninger til skattemyndighetene straffes med bøter.

§ 10.

Kongen gir de forskrifter, som for øvrig måtte anses nødvendige til gjennemførelse av denne lov.

§ 11.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som før lovens ikrafttreden er innlastet til utførsel, erlegges ikke avgift.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy