Innhold
Innhold
L28.06.1952 nr. 3

Lov om avgift på byggevirksomhet m.m. [OPPHEVET]

Lov om avgift på bygge- og entreprenørvirksomhet til dekning av utgifter til byggeforskning og geoteknisk forskning

L28.06.1952 nr. 3 Lov om avgift på bygge- og entreprenørvirksomhet til dekning av utgifter til byggeforskning og geoteknisk forskning. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan bestemme at virksomhet som beskjeftiger pliktig trygdede etter lov om yrkesskadetrygd skal betale avgift til et fond for byggeteknisk og geoteknisk forskning. Avgiftsplikten kan begrenses til visse slag av de nevnte virksomheter og til virksomheter over en viss størrelse. Fondet styres etter regler som fastsettes av Kongen.

§ 2.

Avgiften blir å beregne som et tillegg til den premie som er fastsatt etter lov om yrkesskadetrygd. Den må ikke overstige 7 promille av de beregnede arbeidslønninger som ligger til grunn for premieberegningen.

Nærmere regler om beregning og innkreving av avgiften fastsettes av Kongen.

§ 3.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy